Αυστηρές κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν οχήματα τα οποία έχουν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν πρόστιμα που φθάνουν τα 30.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για τρία έτη.

Για τον εντοπισμό των παραβατών, ενεργοποιούνται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ, οι οποίες αντλούν στοιχεία από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων. Επιπλέον, οι ελεγκτικές αρχές θα εξοπλιστούν με ειδικές κινητές συσκευές που θα σκανάρουν τις πινακίδες των οχημάτων. Αυτές οι συσκευές θα διευκολύνουν τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των οχημάτων που κυκλοφορούν παράνομα.

Κίνηση

Ειδικότερα οι νέες διατάξεις ορίζουν τα εξής:

1.Ακινησία οχήματος. Όχημα για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία.

  • Εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων, είτε διερχόμενο, είτε σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ.
  • Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος και, σε περίπτωση συνιδιοκτητών, στον συνιδιοκτήτη που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία. Το διοικητικό πρόστιμο αποτελεί στο σύνολό του δημόσιο έσοδο, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων από την ΑΑΔΕ.
  • Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται και φθάνει τα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Η υποτροπή συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη της παράβασης από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο, εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, για το ίδιο όχημα. Το πρόστιμο επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε και κατά της πράξης επιβολής του προστίμου της παρούσας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για την αφαίρεση του διπλώματος ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  • Ως αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου όργανα ορίζονται οι φορολογικές και τελωνειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Ο έλεγχος δύναται να διενεργείται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ή κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ με άντληση στοιχείων από τους παραχωρησιούχος αυτοκινητοδρόμων. Τα όργανα ελέγχου δύνανται να εντοπίζουν οχήματα που, ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία, ανευρίσκονται να κυκλοφορούν ή να έχουν κυκλοφορήσει, μέσω ειδικής εφαρμογής κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων.
Κίνηση

2. Αδράνεια. Σε κατάσταση οριστικής αδράνειας περιέρχονται αυτοδικαίως οχήματα παλαιότητας άνω 40 ετών για τα οποία είτε ο ιδιοκτήτης δεν προβαίνει σε ενέργειες επικαιροποίησης εντός τριμήνου από την σχετική ειδοποίηση είτε ανήκουν σε θανόντες που για το διάστημα των τελευταίων 15 ετών δεν είναι σωρευτικώς τακτοποιημένα, ως προς την καταβολή των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας ή χρήσης ή, όταν προβλέπεται, ως προς την ετήσια αναθεώρηση της άδειας κυκλοφορίας τους, την υποχρέωση ασφάλισης και τη διενέργεια ελέγχου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.).

  • Η αυτοδίκαιη περιέλευση σε κατάσταση οριστικής αδράνειας πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των ιδιοκτητών, συνιδιοκτητών ή κατόχων, εάν το όχημα δεν εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις τους τα προηγούμενα 5 φορολογικά έτη.
  • Οχήματα τα οποία εντοπίζονται σε κατάσταση προσωρινής αδράνειας σε περισσότερες από 3 διαδοχικές ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, περιέρχονται κατά την τέταρτη διασταύρωση αυτοδικαίως σε κατάσταση οριστικής αδράνειας.
  • Για τα οχήματα που τίθενται σε κατάσταση οριστικής αδράνειας ή διαγράφονται δεν επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στη χρονική περίοδο κατά την οποία περιήλθαν σε κατάσταση οριστικής αδράνειας, καθώς και τέλη κυκλοφορίας επόμενων ετών, παρέλκει η υποχρέωση διενέργειας ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. και ασφάλισης και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους.

3.Πρόστιμα. Εάν καταληφθεί σε κυκλοφορία όχημα που βρίσκεται σε οριστική αδράνεια ή έχει διαγραφεί επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή στον κάτοχό τους διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα για το έτος εντοπισμού.

4.Κυκλοφορία οχήματος. Επαναφορά σε κυκλοφορία οχήματος που έχει περιέλθει σε οριστική αδράνεια, είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την έκδοση παραβόλου ύψους 150 ευρώ και κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης προς τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες παρέχουν τη σχετική έγκριση ή απορρίπτουν την αίτηση. Η επαναφορά συνεπάγεται όλες τις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις σε σχέση με το όχημα για το έτος επαναφοράς και εφεξής.