Επιπρόσθετες διευκρινίσεις για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης παρέχει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄ 1044) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19», για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, δίδεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής αφενός μεν των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων ασφάλισης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) αφετέρου δε των δόσεων ρύθμισης.

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης, οι ανωτέρω αναφερόμενες παρατάσεις προθεσμιών μπορούν να έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη, σε ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), σε υποκατάσταση του δημόσιου συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης κ.ά..