Κοινωνικό μέρισμα 2019: Τα 14 κλειδιά που ξεκλειδώνουν τα 700 ευρώ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ θα δέχεται μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου τις αιτήσεις


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7:48
16/12/2019
Κοινωνικό μέρισμα 2019: Τα 14 κλειδιά που ξεκλειδώνουν τα 700 ευρώ
27
loading

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος των 700 ευρώ σε 253.000 νοικοκυριά ξεκίνησε.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.koinonikomerisma.grθα δέχεται από σήμερα και μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου τις αιτήσεις των νοικοκυριών ανέργων, πολυτέκνων και με μέλη ΑμεΑ που δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δικαιούχοι το μερίσματος των 700 ευρώ είναι 253.000 οικογένειες μετά την απόφαση της κυβέρνησης να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων, συμπεριλαμβάνοντας όλες ανεξαιρέτως τις οικογένειες με ανάπηρα ενήλικα ή ανήλικα μέλη οι οποίες λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.

Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

1. Δικαιούχοι είσπραξης του κοινωνικού μερίσματος των 700 ευρώ θα είναι οι ακόλουθες ομάδες πολιτών:

-  Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.

- Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

-  Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σ’ αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

- Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

2. Πρόσθετες προϋποθέσεις για την καταβολή του μερίσματος θα είναι οι εξής:

Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους ή το ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει να έχει διαμείνει, νόμιμα και μόνιμα, στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 7 έτη. Το γεγονός αυτό θα επαληθεύεται με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν κατά την τελευταία επταετία.

- Και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

- Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από καταθέσεις υψηλότερες των 20.000 ευρώ.

3. Για την καταβολή του μερίσματος θα λαμβάνονται υπόψη, σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, τα στοιχεία των εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως αυτά αποτυπώνονται στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν το έτος 2018 και έχουν υποβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.

4.  Δικαιούχος του μερίσματος θεωρείται το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλει αίτηση για λογαριασμό νοικοκυριού (οικογένειας) που έχει κριθεί ότι πληροί τα κριτήρια είσπραξης της συγκεκριμένης εισοδηματικής ενίσχυσης. Το ενήλικο αυτό άτομο είναι, σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης ένας εκ των δύο συζύγων ή σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης ένα εκ των δύο μερών.

5. Όσον αφορά τους αναπήρους, δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι λαμβάνουν επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα της ΗΔΙΚΑ στις 30/11/2019.

6.  Ως βραχυχρόνια άνεργος δικαιούχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για χρονικό διάστημα κάτω ή ίσο των 12 μηνών, κατά την 30ή/11/2019.

7.  Ως μακροχρόνια άνεργος δικαιούχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, κατά την 30ή/11/2019.

8.  Ως «φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα» λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος όλων των μελών της οικογένειας με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019.

9. Οι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στον διαδικτυακό τόπο www.koinonikomerisma.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων θα λειτουργήσει από τις 17 έως τις 26 Δεκεμβρίου, στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο.

10.  Σε κάθε νοικοκυριό θα καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Δεκεμβρίου ποσό μερίσματος ύψους 700 ευρώ. Το ποσό των 700 ευρώ θα δοθεί μία φορά σε κάθε νοικοκυριό. Ωφελούμενοι που ανήκουν σε περισσότερες της μίας κατηγορίες δικαιούχων δεν δικαιούνται πολλαπλό επίδομα. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους δικαιούχους θα ανέλθει σε 175.000.000 ευρώ.

11.  Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της αίτησης ο αιτών δικαιούχος θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράψει τον αριθμό λογαριασμού IBAN. O αιτών πρέπει να είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον αριθμό λογαριασμού που θα έχει δηλώσει, δεν θα κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος και δεν θα πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν κατά τα λοιπά πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του.

Σε περίπτωση που αριθμός IBAN που δηλώθηκε δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει ο ίδιος να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα τήρησης του εν λόγω λογαριασμού και να διευθετήσει το ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εάν ο ίδιος IBAN εμφανίζεται να έχει δηλωθεί δύο ή περισσότερες φορές σε διαφορετικές αιτήσεις και για διαφορετικούς δικαιούχους, ισχύει και είναι έγκυρη μόνο η πρώτη χρονικά υποβληθείσα αίτηση.

12.  Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή το μέλος του νοικοκυριού στου οποίου τα στοιχεία εμφανίζεται η ασυμφωνία, πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ και κατόπιν αυτού να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

13.  Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών θα ενημερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της.

14. Η αίτηση δύναται να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων -ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχι- και να υποβληθεί νέα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

27
σχόλια
 1. avatar Μαριαλένα

  Μακροχρόνια άνεργη μονογονεϊκή οικογένεια με 4 παιδιά και εισόδημα μόνο το α21 και απιρριφθηκα από το σύστημα ελεος ταχαμ κοινωνικό μέρισμα αυτά τα παιδιά δεν θέλουν γάλατα μπιμπιλινα φαγητό ανεπίτρεπτα πράγματα

  1. avatar Χασαν

   Μητσοτάκα καλό καλό δίνει λεφτά χασαν χασαν φυλάει όλα αφεντηκα μητσοτακα ελληνα δούλο έχει χασαν. δούλο ελληνα πάει πόλεμο χασαν φυλάξει αφεντικά μητσοτακα και θυλικα γυναίκα Ελλάδα όμορφο φυλάξει χασαν. Μητσοτάκα αφεντικό θέλει φέρει όλους χασαν Ελλάδα

 2. avatar Φαργκανη Αικατερινη

  Ο ποιος ειναι ανεργος χωρις παιδι δικαιουται μερισμα?

 3. avatar Βαρακ

  Επειδή έλειπε σε άδεια για 10 μέρες ο υπαλληλος στον Οπεκα, οριστικοποίησε την εγκριτική απόφαση ΒΑΝ στις 13/12 με αναδρομική έναρξη πληρωμής 1/7/19. Δεν παίρνω μέρισμα γιατί δεν είχε βγει η απόφαση μέχρι 30/11 αλλά παίρνω το προνοιακό από 1/7. Φταίω εγώ ?

 4. avatar Δημητριος Πνηριδης

  Εισοδημα επιδομα Κεα ολο το 2019
  Απποριθκηκε η αιτηση κοινωνικου μερισματος

 5. avatar αρης 2019

  εισοδημα 11000 με ανεργο την γυναικα μου 24 μηνες .........το περνουμε?

 6. avatar αρης 2019

  εισοδημα 11000 με γυναικα ανεργη 24 μηνες χωρις παιδια ...........το περνουμε

 7. avatar Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  'Εγγαμος με ένα παιδί με γυναίκα μακροχρόνια άνεργη, 14.000 εισόδημα και δεν πήρα φράγκο. ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ !!! ΑΙΣΧΟΣ !! Χωρίς Αιτιολογία μη έγκρισης, χωρίς δικαίωμα ένστασης !! Ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ τέτοιο χάλι !!

 8. avatar Γονέας παιδιού ΑΜΕΑ απερρίφθη

  Η μη αιτιολόγηση της δυσμενούς πράξης , όπως είναι η απόρριψη της αίτησης για χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος είναι απολύτως μη νόμιμη και ακυρωτέα από το διοικητικά δικαστήρια. Νομικώς λοιπόν είναι παράνομη η μη αιτιολόγηση αλλά και πολιτικώς απαράδεκτη και αποτελεί ασέβεια προς τους αδύναμους συμπολίτες μας.

 9. avatar Fotis and fotis

  Αν ισχυριζεστε πως τα αμεα του 0πεκα παιρνουν μονο γνωρίζω δυο ατομα το ενα με 85 % και το άλλο με 95%και δεν πήραν τίποτα και το εισόδημα τους είναι τα επιδόματα

 10. avatar γεο

  80 ευρω το μηνα από κεα και με αποριψανε με γυναικα μακροχρονια ανεργη όπως και εγω με παιδι ελεος το δουλεμα συννεφο

 11. avatar ςς

  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ .....ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΑΝΕΝΑ ΤΟΚΟ, ΛΙΓΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ..... ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ....... ΑΠΑΤΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΧΑΝΕΙ ........

 12. avatar 1955

  ντοπη και αισχος ,καλα να παθουμαι ομως ολοι στα 64 χρονια και ανεργη 7 χρονια και με πεταει εξω!!!!!! αυτοι να τρωνε οχι με 10 αλλα με 100 μασελες και εμεις στην πεινα! Δεξια θελατε? καλα να παθετε και εσεις που ψηφισατε δεξια,αλλα μαζι με εσας τους ανεγκεφαλους την πληρωνω και εγω!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. avatar 2610590306

  Εισθε ολοι οι πολιτικοι μονο να τρωτε με 100μασελες και οχι ο λαος ο φτωχος με εισοδιματικα κριτηρια επρεπε να δωθη τοσα περνεται απο φορους τα διπλα επρεπε να δωσεται σε ολους ντροπη σας

 14. avatar Ελενα βολος

  Ντροπη τους που τον μακροχρονια ανεργο χωρις παιδι τον πετανε σαν σκουπιδικ δινουν μερισμα σε ατομα που περνουν κ αλλα επιδοματα ενω εμεις τιποτα.χωρισμενη κ ανεργη..ας μας βρουν δουλειες τοτε τωρα κ οχι να μας δουλευουν .ποτε ξανα ψηφο σε ανθρωπους που μας εχουν στην ακρη.ντροπη

 15. avatar Ελενα βολος

  Ανεργη κ χωρισμενη κ μερισμα μηδεν.αυτοι που περνουν επιδοματα να μην παρουν κ κοινωνικο μερισμα..ντροπη τους .αλλη ψηφο απο ανεργο να μην τους δοθει ποτε ξανα ομως

  1. avatar Που ξέρεις

   Ότι είναι κάποια άνεργη και χωρισμένη δεν λέει και πολλά. Ίσως προτίμησε να το δώσει σε άνεργη, χωρισμένη ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ.

 16. avatar gkagkarin.blogspot.com

  5 στους 6… δεν θα πάρουν «κοινωνικό μέρισμα»
  Το «ματωμένο» υπερπλεόνασμα που άρπαξαν «γδύνοντας» τον ελληνικό λαό θα φτάσει το 2019 τα 7 δισ. ευρώ!

  Από αυτά η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα πλαίσια της …«κοινωνικής πολιτικής» της θα επιστρέψει στα λαϊκά νοικοκυριά μόλις 175 εκατ. ευρώ!!!

  Αυτό το εξευτελιστικό ποσό οι κυβερνώντες το βάφτισαν «κοινωνικό μέρισμα»…

  Οι 5 στους 6, από όσους έλαβαν κοινωνικό μέρισμα τον Δεκέμβριο του 2018 δεν θα το πάρουν φέτος, ενώ σε μεγάλες κατηγορίες χαμένων αναδεικνύονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και οι μακροχρόνια άνεργοι.

  Τα πήραν από τον ελληνικό λαό. Σε αυτό λαό σήμερα παριστάνουν προκλητικά τους Αιβασίληδες αναδιανέμοντας τα ψίχουλα της φτώχειας…

  Η επιδοματική πολιτική τους είναι το ίδιο απάνθρωπη με τη λιτότητα τους… Το ίδιο ταξική με την πολιτική που υπηρετούν – που παρά τις υποκριτικές κορώνες τους – ισοπεδώνει τους πολλούς για να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους οι λίγοι…

  Τα μόλις 175 εκατ. ευρώ που θα διαθέσει τελικά η κυβέρνηση για το «κοινωνικό μέρισμα» αφορούν 250.000 νοικοκυριά και για την καταβολή τους θεσπίστηκαν πολύ αυστηρά κριτήρια.
  ....
  https://gkagkarin.blogspot.com/2019/12/5-6.html

 17. avatar ΓΟΝΕΑΣ ΑΜΕΑ

  ΟΙ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΝΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ , ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣΑΤΕ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ , ΕΝΑΝ ΓΝΩΣΤΗ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΕΙ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ????

  1. avatar Μην παραπληροφορείτε

   Ποιος το είπε ότι δεν μπορούν να δουλέψουν; Και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να δουλέψουν. Όχι βέβαια για όλες τις περιπτώσεις αλλά τουλάχιστον για τις αιματολογικές παθήσεις δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, ασχέτως αν παίρνει το ΑμεΑ επίδομα πρόνοιας. Αλλά και να μην εργάζεται δεν πάει να πει ότι όλα τα ΑμεΑ είναι εξαρτώμενα η φιλοξενούνται. Υπάρχουν οικογένειες που μόνο ο ένας γονιός είναι ΑμεΑ. Παιδιά και σύζυγος όχι.

   1. avatar gonreas amea

    αυτοι που δουλευουν δεν παιρνουν το επιδομα ΟΠΕΚΑ ( οποιοι ΑΜΕΑ δουλευουν κοβεται )
    ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΟΡΕΞΗ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΩ

 18. avatar Περτάλιας

  Και εν τέλει ποιοι θα το πάρουν το επίδομα αυτό με τόσες προϋποθέσεις που βάζετε? Μάλλον μόνο για τους αλλοδαπούς απευθύνεται πάλι

 19. avatar Νικος64

  Παντρεμένος χωρίς παιδιά. Άνεργος εγώ 18 μήνες, άνεργη η γυναίκα μου 9 μήνες, χωρίς επιδόματα ανεργίας, χωρίς άλλα εισοδήματα, θα το πάρω; Όχι. γιατί; Τέτοια κάνετε και θα έχετε την μοίρα όχι απλά του σύριζα, αλλά του πασόκ.-

  1. avatar Είναι απλό

   Δεν είναι και τόσο δύσκολο να καταλάβεις το γιατί. Για να το πάρουν κάποιοι άλλοι που έχουν παιδιά και μεγαλύτερες ανάγκες.

 20. avatar Κουλη τρως

  και ψευδεσαι και τρως..

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει