Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας θα μπορούν να εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και από τον εναλλακτικό προμηθευτή, εκτός από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εσωτερικών.

Επιπλέον, με την ίδια διάταξη δίδεται η δυνατότητα στον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος να προβαίνει στη διακοπή του σε περίπτωση μη καταβολής των παραπάνω δημοτικών τελών από τον καταναλωτή και στην περίπτωση που δεν ζητηθεί από τον υπόχρεο η επαναχορήγηση του ρεύματος εντός τριών μηνών από τη διακοπή του, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας γνωστοποιεί στον οικείο δήμο τα στοιχεία των οφειλών του, προκειμένου αυτός να προβεί στην είσπραξή του.

Σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ Α’ βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Επίσης, το προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ που μετατάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 σε τεχνικές υπηρεσίες των δήμων της έδρας του νομού ή σε άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες ΤΥΔΚ, μπορούν με αίτησή τους να μετατάσσονται και σε άλλους δήμους με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων και χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε υπαλλήλους ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του δήμου.

Τέλος, η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών – Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.