Ελεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν ρόλο ντετέκτιβ για την αποκάλυψη φορολογητέας ύλης και την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εγκύκλιος που υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος ρυθμίζει θέματα σχετικά με την ανάθεσης έρευνας σε τρίτους της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο η έρευνα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών θα ανατίθεται με εξάμηνες συμβάσεις οι οποίες θα συνάπτονται από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες ανείσπρακτες οφειλές.

Οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ερευνούν διεξοδικά τα δεδομένα συγκεκριμένων υποθέσεων οφειλετών του Δημοσίου με χρέη βασικής οφειλής «κατά προτίμηση» άνω των 150.000 ευρώ και να υποδεικνύουν πρακτικές και να παράσχουν εξειδικευμένες κατά περίπτωση νομικές συμβουλές με σκοπό την αξιοποίηση των παρεχομένων πληροφοριών.

Σκοπό της ανάθεσης είναι ο εντοπισμός επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υποχρέων ή συνυποχρέων αυτών όπως :

Ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί,
Απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων,
Περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων που μεταβιβάστηκαν,
Περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του υπόχρεου,
Τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό κ.λπ

Οι παραπάνω πληροφορίες θα αξιολογούνται ως καλύπτουσες το σκοπό της ανάθεσης και εκπλήρωσης των όρων του έργου μόνον όταν αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ήδη γνωστά στην υπηρεσία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο την ανάθεση της έρευνας θα αναλαμβάνουν ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση ή το πρόσωπο του οφειλέτη ούτε να αναλαμβάνει υποθέσεις του για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Ο ανάδοχος, εφόσον είναι εταιρεία, θα γνωστοποιεί στο υπουργείο το διατιθέμενο προσωπικό του ονομαστικά, με πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ αυτών, με αναφορά των ειδικοτήτων και της εμπειρίας καθενός βάσει υποβαλλόμενων βεβαιώσεων αυτής (της εταιρείας) και βιογραφικών σημειωμάτων αυτών.

Η επιλογή των οφειλετών θα γίνεται από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των εφοριών Για την επιλογή των υποθέσεων θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια παλαιότητας της οφειλής, βαθμού επισφάλειας της είσπραξης, πληρότητας λήψης των ληφθέντων μέτρων και άλλων κατά την κρίση της αρμόδιας Αρχής. Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές σε περισσότερες από μία υπηρεσίες, η υπόθεση θα ανατεθεί στην υπηρεσία που κίνησε πρώτη τη διαδικασία.

Η Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνση Ελέγχων θα καλεί με ανακοίνωσή της τους ενδιαφερόμενους ανάδοχους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συντάσσεται κατάσταση στην οποία θα περιλαμβάνονται όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι υποθέσεις που θα επιλέγονται από την Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης για να ανατεθούν σε ιδιώτες προς περαιτέρω έρευνα θα κατανέμονται ανά Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο και θα υποδεικνύεται από την ίδια υπηρεσία ο ανάδοχος που θα αναλάβει την έρευνα.

Οι ανάδοχοι, πλέον των στοιχείων που θα τους κοινοποιούνται από το Δικαστικό Τμήμα βάσει του τηρουμένου φακέλου και αυτών στα οποία έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης θα μπορούν επίσης να αιτούνται αιτιολογημένα τη διάθεση κάθε άλλου στοιχείου σχετιζομένου με το ανατεθειμένο σε αυτούς έργο του οποίου δύνανται νόμιμα να λαμβάνουν γνώση. Πάντως η πρόσβαση του αναδόχου στα στοιχεία των οφειλετών θα περιορίζεται αυστηρά στην έκταση που επιτρέπουν οι οικείες διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου.

Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με το έργο που του ανατίθεται. Κάθε απασχολούμενος ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενος άμεσα ή έμμεσα με το έργο βαρύνεται ομοίως με την ανωτέρω υποχρέωση.

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (σε οποιαδήποτε μορφή) που προέρχονται από υπηρεσία του υπουργείου και θα περιέλθουν στην αντίληψη του αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου του θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος δεν θα δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του υπουργείου Οικονομικών.

Η περάτωση του έργου θα συντελείται με σύνταξη σχετικής έκθεσης από τον ανάδοχο, ξεχωριστά για κάθε ανατεθείσα υπόθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες με χρονολογική αναφορά, τα χρησιμοποιηθέντα μέσα και πληροφορίες και τα πρόσωπα που διεκπεραίωσαν το έργο.

Ο ανάδοχος θα δικαιούται αμοιβής για κάθε μία από τις αναληφθείσες υποθέσεις μετά τη λήξη της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής που θα συναφθεί εν συνεχεία της παρούσης και αφού προηγουμένως ελεγχθούν και εγκριθούν τα δικαιολογητικά πληρωμής από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία.

Όταν η υπόθεση περατώνεται με τη διαπίστωση αδυναμίας εύρεσης υπόχρεου και περιουσιακών στοιχείων καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 200 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Όταν η υπόθεση περατώνεται χωρίς επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος, πλην όμως παρέχονται στην υπηρεσία πληροφορίες χρήσιμες κατά τη διεξαγωγή μελλοντικών ελέγχων θα καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 500 ευρώ. Τέλος, όταν η υπόθεση περατώνεται με την επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος ή την πλήρη διασφάλιση της οφειλής θα καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 1.000 ευρώ.

Πηγή: 24h.gr

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.