Μειωμένες κατά 2,148 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020 θα είναι οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το 2021, που εκτιμάται πως διαμορφώθηκαν στα 67,184 δισ. ευρώ.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 61,484 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,998 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανά βασική κατηγορία αναμένεται να διαμορφωθούν ώς εξής:

Παροχές σε εργαζόμενους

Οι δαπάνες παροχών σε εργαζόμενους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 13,531 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 120 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020. Η μεταβολή αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των τακτικών αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών, όσο και στη μείωση των πρόσθετων αποδοχών.

Ειδικότερα, οι τακτικές αποδοχές καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές αναμένονται το 2021 αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ και 34 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με το 2020, κυρίως λόγω:

• των νέων προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσλήψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,

• της αύξησης του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και πρόσληψης Μόνιμων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ),

• των νέων προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα, στην Πολιτική Προστασία και στην Αστυνομία, καθώς και

• του νέου μισθολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Κατά το 2021 οι πρόσθετες αποδοχές αναμένονται μειωμένες κατά 98 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020, ως συνέπεια του γεγονότος ότι στα μεγέθη του 2020 συμπεριλαμβάνεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης την περίοδο του Πάσχα στους εργαζόμενους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, του ΕΚΑΒ και της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Κοινωνικές Παροχές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 199 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 43 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση του 2020.

Μεταβιβάσεις

Οι δαπάνες για τις μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 30,804 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,755 δισ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2020, λόγω της ανάγκης εφαρμογής λιγότερων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας, κάνοντας τη βασική θεώρηση ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν μετριαστεί.

Τα μέτρα κατά της Covid-19, τα οποία θα έχουν τη σημαντικότερη επίπτωση το 2021 στις μεταβιβάσεις είναι τα εξής:

• η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μηνιαία βάση των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή,

• η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή,

• το κόστος επιδότησης πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορονοϊό (πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»),

• η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμ-ματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας και

• η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Η προβλεπόμενη δαπάνη για το έτος 2021 ανέρχεται σε 1,084 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 618 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020, κυρίως διότι η εκτίμηση του 2020 συμπεριλαμβάνει όπως προαναφέρθηκε:

• πιστώσεις που έχουν ανακατανεμηθεί από το τακτικό και το ειδικό αποθεματικό του άρθρου 59 του ν.4270/2014 συνολικού ύψους 277 εκατ. ευρώ περίπου,

• πιστώσεις που έχουν ανακατανεμηθεί για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου και

• επιπλέον δαπάνες των υπουργείων για την υγειονομική κάλυψη έναντι της πανδημίας.

Επιδοτήσεις

Η προβλεπόμενη δαπάνη για το έτος 2021 είναι 80 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 21 εκατ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση για το 2020, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο της δαπάνης των άγονων γραμμών θα εξυπηρετείται από το 2021 μέσω του ΠΔΕ.

Τόκοι

Η πρόβλεψη για τις δαπάνες τόκων σε ακαθάριστη δημοσιονομική βάση, ανέρχεται σε 5,700 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 150 εκατ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση για το 2020.

Λοιπές δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 91 εκατ. ευρώ, 20 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εκτίμηση του 2020, λόγω της καθυστέρησης εκκαθάρισης των ανεκτέλεστων προγραμμάτων από την ΕΕ.

Πιστώσεις υπό κατανομή

Η πρόβλεψη για το σύνολο της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στα 14,094 δισ. ευρώ και σε σχέση με το 2020 οι προβλεπόμενες δαπάνες είναι αυξημένες κατά 3,312 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως:

• οι δαπάνες του ΠΔΕ ύψους 6,750 δισ. ευρώ,

• το τακτικό και ειδικό αποθεματικό συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ,

• οι υπό κατανομή πιστώσεις για μεταβιβαστικές πληρωμές (κυρίως προς τους ΟΚΑ) ύψους 222 εκατ. ευρώ,

• οι πιστώσεις για τις προγραμματισμένες νέες προσλήψεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ύψους 295 εκατ. ευρώ,

• οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση της ροής προσφύγων και μεταναστών ύψους 150 εκατ. ευρώ,

• η δέσμη μέτρων του επιδοτούμενου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας ύψους 2,635 δισ. ευρώ και

• λοιπές δράσεις κατά της πανδημίας, πέραν των ήδη προσδιορισμένων, ύψους 3 δισ. ευρώ.

Αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Η προβλεπόμενη δαπάνη θα ανέλθει στα 1,599 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης των φυσικών παραλαβών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Προβλέπονται για το ΠΔΕ πόροι ύψους 6,750 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες αυτές, που αντιπροσωπεύουν το 3,9% του ΑΕΠ της χώρας, κατανέμονται σε 6 δισ. ευρώ για έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 750 εκατ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Τέλος, στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021, στο εθνικό σκέλος του Φορέα «υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων», έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις των δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας εντός του έτους. Οι πιστώσεις αυτές είναι επιπλέον του συνολικού ορίου των 6,750 δισ. ευρώ και ανέρχονται σε 2,635 δισ. ευρώ.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.