Στο φακέλωμα των φορολογούμενων με χρέη στην εφορία με βάση το ύψος της οφειλής και την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση προχωρά η ΑΑΔΕ με την πλήρη ενεργοποίηση του Eispaxis.

Με το ψηφιακό σύστημα η φορολογική διοίκηση έχει εικόνα για το οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη και συγκεντρώνει πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφοι, Χρηματιστήριο, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ά.) και από κράτη-μέλη της ΕΕ.

Για κάθε οφειλέτη θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τη συμπεριφορά του, δηλαδή για το αν είναι συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, αν τηρεί ή όχι τους όρους των ρυθμίσεων, ενώ θα περιέχει και στοιχεία για τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις εισπρακτικές αρχές.

Εφορία

Μέσω του Eispraxis:

  1. Εφαρμόζονται κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη και τις ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για τις κυρώσεις.
  2. Ταξινομούνται οι υποθέσεις οφειλής βάσει συνόλου ιδιοτήτων (ονοματεπώνυμο οφειλέτη, ποσό οφειλής, χρονικό διάστημα καθυστέρησης υπόθεσης, ημερομηνία τελευταίας ενέργειας κ.λπ.).
  3. Δημιουργείται βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την εικόνα του οφειλέτη και των οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση συμψηφισμών και ρυθμίσεων, αποστολή ορθών ειδοποιήσεων και η λήψη κατάλληλων μέτρων.
  4. Παρακολουθούνται οι ρυθμίσεις των οφειλών και ενημερώνονται αυτόματα οι φορολογούμενοι για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, την τήρηση ή μη των ρυθμίσεών τους, καθώς και για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
  5. Αξιολογούνται οι υποθέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με σκοπό την καταγραφή των πλέον εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  6. Παρακολουθείται η πορεία και το είδος των οφειλών, καθώς και οι ενέργειες για την είσπραξή τους.
  7. Αυτοματοποιείται η διαδικασία επιστροφών και συμψηφισμών από διάφορες πηγές (φορολογικά χρέη, ασφαλιστικά χρέη, τελωνεία, παρακράτηση μέσω φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής).
  8. Παρακολουθούνται η απόδοση των μέτρων είσπραξης και η διαδικασία χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων.

Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών θέτει σε λειτουργία ένα νέο κεντρικό ψηφιακό σύστημα τυποποιημένης παρακολούθησης των υποχρεώσεων των φορολογούμενων, που θα ειδοποιεί φορολογούμενους για επικείμενη απώλεια ρύθμισης και απειλή εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Με τον νέο μηχανισμό θα παρακολουθούνται ψηφιακά και κεντρικά όλες οι προϋποθέσεις τήρησης της ρύθμισης και σε περίπτωση που φορολογούμενος δεν τηρεί κάποια από τις προϋποθέσεις θα λαμβάνει ειδοποιήσεις συμμόρφωσης, ώστε σε εύλογο χρόνο να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα φαινόμενα απώλειας ρυθμίσεων, καθώς οι οφειλές που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα διακανονισμού κινούνται σε χαμηλά επίπεδα στην περιοχή του 5,8% του συνολικού πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους.