Διεθνής πρόσκληση για τη θέση του Πρύτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αιτήσεις υποψηφιότητας έως της 2 Φεβρουαρίου


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
19:06
16/01/2015
Διεθνής πρόσκληση για τη θέση του Πρύτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
loading

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 16 (δ) του Ν. 4076/2012 σύμφωνα με το οποίο, αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, το Συμβούλιο Ιδρύματος δια του Προέδρου του απηύθυνε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όσους ενδιαφερομένους διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την ανάδειξή τους στη θέση Πρύτανη του Ιδρύματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 15 και παρ. 16 Ν.4009/2011, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 Ν. 4076/2012, καθώς και στο άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 4009/2011.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα συνοδευτικά κατά το Νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά είναι δυνατόν να κατατίθενται στο γραφείο διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής Διενέργειας Εκλογών Πρύτανη ΕΚΠΑ (υπόψη κ.Μ.Βαρδάκη) το οποίο εδρεύει στο γραφείο του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ, (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ. 106 81), έως και την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

α) προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο γραφείο του Συμβουλίου Ιδρύματος, και ώρα Ελλάδος 14.00:

β) με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση με ατομική τους ευθύνη ότι η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της από την κ. Μ.Βαρδάκη θα είναι η 2α Φεβρουαρίου 2015 έως τις 14:00 ώρα Ελλάδος,

γ) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να απευθύνεται προς την Επιτροπή Διενέργειας των Εκλογών (βλ. σχετικό υπόδειγμα αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ).

Την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύουν:

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

3. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

4. Επιθυμητό είναι να συνυποβληθεί σύντομη περιγραφή στόχων και οραμάτων του υποψηφίου για το ΕΚΠΑ.

Σημειώνεται ότι:

i. ανεξαρτήτως όποιου εκ των ανωτέρω μέσων υποβολής υποψηφιοτήτων επιλεγεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν οπωσδήποτε και ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση [email protected]), την αίτηση υποψηφιότητας και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, κάνοντας σαφές στο συνοδευτικό τους μήνυμα αν θα επιλέξουν μόνο την ηλεκτρονική υποβολή ή αν ακολουθεί και έτερος τρόπος υποβολής εκ των ανωτέρω (α) και (β) ώστε να τους χορηγηθεί αριθμός πρωτοκόλλου κατά την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητας τους.

ii. Σε περίπτωση επιλογής της (γ) μεθόδου υποβολής υποψηφιότητας, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται πρέπει να φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου.

iii. Στις περιπτώσεις επιλογής των μεθόδων (β) και (γ) η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου εντός της ορισθείσης προθεσμίας. Εάν ο υποψήφιος δεν έχει λάβει τον αντίστοιχο αρ. πρωτ., οφείλει να επικοινωνήσει πριν τη λήξη υποψηφιοτήτων.

Κοινοποίηση:

στα τηλ. 210 3689724 / 210 3689744.

1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου α) να αναρτηθεί στον ιστότοπό του και β) να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περαιτέρω διεθνή προώθηση.

2. Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπό της.

3. Α.Ε.Ι. της χώρας.

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.uoa.gr), την ιστοσελίδα του Συμβουλίου Ιδρύματος (www.council.uoa.gr), στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» και εστάλη και στον ημερήσιο Τύπο.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει