Στους 8.000 οι υποψήφιοι για εκπαιδευτές ενηλίκων

Πώς να ενταχθείτε στο υπομητρώο και να λάβετε μέρος στις εξετάσεις


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
19:19
04/11/2014
Στους 8.000 οι υποψήφιοι για εκπαιδευτές ενηλίκων
loading

Σε 8.000 ανέρχονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας στη ΝΕΡΙΤ. Όπως έγραψε το news.gr πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος εξετάσεων για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων όπου πήραν μέρος 1.050 υποψήφιοι.

Άμεσα θα ξεκινήσει και ο δεύτερος κύκλος ενώ μέχρι την άνοιξη θα εξεταστούν και θα πιστοποιηθούν, σύμφωνα με τον κ. Στύλιο, και οι 8.000 εκπαιδευτές.

Προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στο υπομητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων και να πάρει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης θα πρέπει να καταθέσει ηλεκτρονική αίτηση.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι το newsbeast.gr παρουσιάζει τα ακόλουθα βασικά σημεία που είναι χρήσιμα να τα προσέξουν οι υποψήφιοι πριν καταθέσουν την αίτησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες που τους εντάσσουν στην εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να παρακολουθήσουν πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Να σημειώσουμε ότι ο ΕΟΠΠΕΠ έχει αναρτήσει και Τράπεζα Θεμάτων που καλό είναι να την μελετήσουν όσοι πάρουν μέρος στη διαδικασία πιστοποίησης.

Προσόντα ένταξης στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Οι υποψήφιοι για το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών Ενηλίκων» πρέπει να διαθέτουν:
Είτε:
α) Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

Είτε:
β) Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τριετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συναφή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

Προσόντα ένταξης στο Υπομητρώο «Εκπαιδευτών των Eκπαιδευτών Eνηλίκων»
Οι υποψήφιοι για το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών των Eκπαιδευτών Eνηλίκων» απαιτείται να διαθέτουν:
α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετή (5) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή
β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή Διδακτορικό) με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετή (3) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, ή
γ) πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιμόρφωση διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών σε εκπαίδευση εκπαιδευτών από Δημόσιο Φορέα και αποδεδειγμένη δεκαετή (10ετή) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στο αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Και (αφορά και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις) αποδεδειγμένη διδακτική πείρα 250 ωρών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ή 500 ωρών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη.
δ) πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

Ώρες διδασκαλίας και η αντιστοιχία τους σε έτη:

Η αναγωγή της διδακτικής πείρας του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται ως εξής:
α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 750 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 650 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
γ) Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 210 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
δ) Για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΚΕ.Μ.Ε., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, 500 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.

Έλεγχος Φακέλου υποψηφίου
Οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους σε φάκελο και ο ΕΟΠΠΕΠ.Οι αιτήσεις και οι φάκελοι των δικαιολογητικών αξιολογούνται από δύο αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι αξιολογητές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας έχουν ως έργο τα ακόλουθα:
α) Ελέγχουν και αποφαίνονται για την πληρότητα και συμβατότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.
β) Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του υποψηφίου.
γ) Αποφασίζουν για την τελική αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών και της επαγγελματικής/διδακτικής πείρας του υποψηφίου σε κωδικούς σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων.
δ) Κατατάσσουν τον υποψήφιο, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του, σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Διδακτικό επιστημονικό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου καθηγητή στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, της βαθμίδας του λέκτορα με τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίοτης Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και διαθέτουν τριετήπείρα στο επιστημονικό πεδίοτης Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα.
Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξιολόγησης θα αφορά μόνον θέματα σχετικά με πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Απόφοιτοι σπουδών σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική και στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/Β΄) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/Β΄) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δημόσιου φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Όλες οι άλλες κατηγορίες υποψηφίων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Γραπτή εξεταστική δοκιμασία – Διαδικασία Αξιολόγησης:
Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της παρέμβασής του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού−στόχου καθώς και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής του παρέμβασης συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα.

Η εξεταστική δοκιμασία θα διαρκεί μία ώρα και θα περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που θα απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση θα περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι θα καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεογραφημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως: χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες λειτουργίας της ομάδας κ.ά.

β) Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας
Στόχος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων. Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, θα συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.

γ) Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού φακέλου (portfolio) του υποψηφίου Εκπαιδευτή Ενηλίκων που μπορεί να περιλαμβάνει: σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, βιντεοσκοπημένη/ες διδασκαλία/ες, ηλεκτρονικά αρχεία από υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας διενεργείται σε Εξεταστικά Κέντρα. Η αξιολόγηση διενεργείται στους χώρους (αίθουσες) των Εξεταστικών Κέντρων εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την κατάλληλη πληροφορική υποδομή.

Ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διενέργεια πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων δύνανται να χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένες/αδειοδοτημένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές του Εθνικού Δικτύου Φορέων παροχής υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης. Για την επιλογή των Εξεταστικών Κέντρων διενεργείται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία και θα αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής. Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιείται στους δηλωθέντες χώρους των επιλεγέντων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξεταστικών Κέντρων.

Προκειμένου να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι στις ανωτέρω διαδικασίες απαιτείται:
→ Να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης/Διαχείρισης Αλλαγών πατήστε εδώ
→ Να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την Ηλεκτρονική Αίτηση
→ Να καταθέσουν το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πατήστε εδώ
→ Να αποστείλουν φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά στο φάκελο την ένδειξη: Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ
→ Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται η εξής Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει