Αυτόματα, με λίγα «κλικ» μέσω μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας θα εκδίδεται το νέο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα διευκολύνοντας πολίτες και επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους.

Η νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας θα εκδίδεται η οικονομική ενημερότητα θα ενεργοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το ενιαίο πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση από μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι είσπραξη χρημάτων ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Οι πολίτες θα υποβάλουν την αίτησή τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μετά την υποβολή της αίτησης θα γίνεται αυτόματα έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν και στην συνέχεια εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, με τους ίδιους όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η έκδοση της οικονομικής ενημερότητας θα «σκοντάφτει» στην περίπτωση αρρύθμιστων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, αν δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για ένα εκ των δύο μερών.

Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις:

  1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή.
  2. Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.
  3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η παραγωγική λειτουργία πλατφόρμας αναμένεται να ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Διάρκεια

Το πιστοποιητικό θα είναι δίμηνης διάρκειας εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ ενώ σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών ή οφειλών μη ληξιπρόθεσμων ή σε αναστολή η διάρκεια του αποδεικτικού θα είναι μηνιαία.