Το δικαίωμα διαμονής τους θεμελιώνουν οι πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της Συμφωνίας Αποχώρησης. Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης υπάρχει πρόβλεψη ειδικών αδειών διαμονής για όσους πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, δεν διαμένουν μόνιμα στη χώρα. Η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Συμφωνία Αποχώρησης, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων προβλέπει την έκδοση νέου εγγράφου διαμονής από τα κράτη – μέλη της ΕΕ, το οποίο θα πιστοποιεί το νέο καθεστώς διαμονής των προσώπων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, η Ελλάδα επέλεξε για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου την ταχεία διαδικασία «διαπίστωσης» του δικαιώματος διαμονής και όχι τη διαδικασία της «εκ νέου θεμελίωσης» του δικαιώματος, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά των ανθρώπων αυτών, στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της πατρίδας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή έρχονται να διαμείνουν έως τις 31/12/2020 και συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ημερομηνία αυτή, θεμελιώνουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσαν κοινή υπουργική απόφαση, η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τις αρμόδιες αρχές έκδοσης των νέων αδειών διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους. Οι νέες άδειες διαμονής θα εκδίδονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΕ για τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου, θα ενσωματώνουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του κατόχου και θα περιλαμβάνουν δήλωση ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, καθιστώντας εμφανές το νέο καθεστώς διαμονής των προσώπων αυτών, το οποίο και θα διασφαλίζει τα κεκτημένα τους δικαιώματα.

Η διάρκεια ισχύος των νέων αδειών διαμονής είναι δέκα έτη, εφόσον έχει ήδη αποκτηθεί δικαίωμα μόνιμης διαμονής και πέντε έτη, στην αντίθετη περίπτωση. Μια άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας, μπορεί να μετατραπεί σε άδεια μόνιμης διαμονής, μόλις συμπληρωθούν πέντε χρόνια από την έναρξη της διαμονής του μέλους οικογένειας στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα επιτρεπόμενα διαστήματα απουσίας.

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι προστατεύονται από τη Συμφωνία, μπορούν να λάβουν το νέο έγγραφο υποβάλλοντας αίτηση από 1η Ιανουαρίου 2021 στις αρμόδιες αρχές, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Θα πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ τα μέλη οικογένειας των πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου οι όποιοι είναι πολίτες τρίτων χωρών, θα πρέπει να απευθυνθούν στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας τους.

Με πρωτοβουλία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας θα επικοινωνήσουν απευθείας με τους δικαιούχους, ώστε από τις αρχές του επομένου έτους να κληθούν να υποβάλουν το αίτημα για τη νέα άδεια διαμονής και όλη η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως την 30η Ιουνίου 2021.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 ως μέλη οικογένειας πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου, δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την άδεια διαμονής εντός τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη χώρα.

Οι πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στη Συμφωνία Αποχώρησης, μπορούν να διαμείνουν στη χώρα ως πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Για διαμονή μεγαλύτερη των τριών μηνών και ανάλογα με το σκοπό της διαμονής τους, θα πρέπει να διαθέτουν εθνική θεώρηση εισόδου ή και άδεια διαμονής.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επισημαίνει ότι η ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία παρέχει μια σειρά από επιλεγμένες δυνατότητες για την τακτοποίηση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίοι είτε επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, είτε επιθυμούν να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ένα ευέλικτο καθεστώς διαμονής, διατηρώντας την πρωτεύουσα κατοικία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι δυνατότητες εισόδου και διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, ως επενδυτές σε ακίνητα ή άλλες επενδύσεις, ως στελέχη επιχειρήσεων ή μέτοχοι εταιρειών.