Ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η κατάθεση δικογράφων (μηνύσεις, αγωγές, εξώσεις κ.λπ.) στα πολιτικά δικαστήρια της χώρας, ενώ ηλεκτρονικά θα χορηγούνται επιπρόσθετα από τα δικαστήρια τα πιστοποιητικά και τα άλλα -αναγκαία για μια δίκη – έγγραφα.

Ειδικότερα, στο Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων κ.λπ. στα πολιτικά δικαστήρια της χώρας.

Στόχος της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων είναι η αποφόρτιση των δικαστικών υπηρεσιών, η απλοποίηση και η ενοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης δικογράφων, καθώς και η διευκόλυνση των δικηγόρων.

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική κατάθεση είναι ένα ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας. Για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου απαιτείται η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, ενώ με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται «η διαφάνεια, ο έλεγχος της ορθότητας της διαδικασίας, η αξιοπιστία κάθε επί μέρους ενέργειας και η εξατομικευμένη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων και φορέων». Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας τής κάθε υπόθεσης μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης.

Παράλληλα, ο κάθε Δικηγορικός Σύλλογος, μέσω του διαδικτύου, ελέγχει και ταυτοποιεί την αρμοδιότητα του δικηγόρου να καταθέσει δικόγραφο, ενώ διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και ακολούθως επιτρέπει στο δικηγόρο να συνεχίσει τη διαδικασία της κατάθεσης.

Ακόμη, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, υποστηρίζουν τεχνικά τις συναλλαγές για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής και την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και του Δημοσίου.

Στην αρμοδιότητα των Δικηγορικών Συλλόγων υπάγεται, επίσης, η διενέργεια ηλεκτρονικής είσπραξης των αντίστοιχων ποσών και η απόδοσή τους στους δικαιούχους φορείς, ενώ στη συνέχεια διαβιβάζει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο αρμόδιο δικαστήριο ώστε να επιτραπεί στο δικηγόρο να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου.

Από την πλευρά του το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο: «α. Υποδέχεται από το ενιαίο σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα της επιχειρούμενης κατάθεσης. Β. Υποδέχεται το συνημμένο δικόγραφο. γ. Ελέγχει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. δ. Επιτρέπει την επιλογή δικασίμου και αριθμού πινακίου. ε. Αποστέλλει τα αντίγραφα που ζητήθηκαν μαζί με την έκθεση κατάθεσης, η οποία φέρει ημερομηνία, ώρα κατάθεσης και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. στ. Ενημερώνει το ενιαίο σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων για την κατάθεση του δικογράφου».

Στην πράξη, ο δικηγόρος για να καταθέσει ηλεκτρονικά δικόγραφο θα πρέπει να εισάγει τον αριθμό μητρώου που έχει στο Δικηγορικό Σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος και τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία, όπως είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και στη συνέχεια θα: «α. Καταχωρίζει τα στοιχεία του εντολέα του, το είδος της διαδικασίας και τον αριθμό των αντιγράφων που επιθυμεί να του χορηγηθούν και πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή, για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου και των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧ.ΔΙΚ.) και του Δημοσίου, μετά δε τη δέσμευση των αντίστοιχων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό του απευθύνεται στο αρμόδιο δικαστήριο. β. Επιλέγει το είδος του δικογράφου και το αντικείμενο της διαφοράς από τους αντίστοιχους πίνακες και στη συνέχεια επιλέγει ημερομηνία δικασίμου και αριθμό πινακίου και συμπληρώνει τα στοιχεία των διαδίκων, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο κανονισμός του δικαστηρίου και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων».

Παράλληλα, τα δικαστήρια μπορούν να χορηγούν σε ψηφιακή μορφή κάθε είδους πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα κατόπιν αιτήσεως των δικηγόρων, ενώ στη συνέχεια το δικαστήριο αποστέλλει στο δικηγόρο το έγγραφο που έχει ζητήσει σε ψηφιακή μορφή με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.