Επιστροφή στην κερδοφορία ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα

Τα κέρδη ανήλθαν στα 26 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2016


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
21:58
23/11/2016
Επιστροφή στην κερδοφορία ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα
2
loading

Επιστροφή στην κερδοφορία ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Ειδικότερα, σε επίπεδο ομίλου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 26 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2016, έναντι εκτεταμένων ζημιών ύψους 1,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τις θετικές τάσεις στην Ελλάδα και την κερδοφορία στη Ν.Α. Ευρώπη, όπου τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 81 εκατ. από 43 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2015.

Τα οργανικά έσοδα σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, θετικά επηρεαζόμενα από την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού λόγω της αποπληρωμής των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ, της μείωσης της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA και την συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 11 μ.β. σε ετήσια βάση, ανερχόμενο σε 289 μ.β. σε επίπεδο ομίλου το εννιάμηνο του 2016.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,7% σε ετήσια βάση το εννιάμηνο του 2016, αντανακλώντας την μείωση τόσο των δαπανών προσωπικού (-1,4% σε ετήσια βάση) όσο και των γενικών και διοικητικών εξόδων (-6,9% σε ετήσια βάση). Το επικείμενο Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες περαιτέρω μέσα στο 2017.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε 17% σε ετήσια βάση (+22% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα), θετικά επηρεαζόμενες από την μείωση των ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις & τίτλους επενδυτικού χαρτοφυλακίου (61 εκατ. το εννιάμηνο του 2016 από 208 εκατ. ευρώ προηγούμενο έτος).

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 191 μ.β. το Γ' τρίμηνο του 2016 από 216 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο και σε 189 μ.β. σε επίπεδο εννιαμήνου, αντανακλώντας κυρίως την ομαλοποίηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στην Ελλάδα (483 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2016 από 2,9 δισ. ευρώ το εννιάμηνο του 2015).

Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης ΕLA έχει μειωθεί κατά 13,1 δισ. ευρώ από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ανερχόμενη σε μόλις 4,5 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/3 της αντίστοιχης έκθεσης των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα.

Ως αποτέλεσμα, η ΕΤΕ παραμένει η τράπεζα με μακράν την χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο της εξασφαλίζει ένα μοναδικό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα, ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας.

Η τράπεζα έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το ευρωσύστημα να διαμορφώνεται σε 10,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 28% των καταθέσεων στην Ελλάδα.

Οι εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους 0,3 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με την περαιτέρω απομόχλευση των δανείων, οδήγησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε μόλις 89% στην Ελλάδα και σε επίπεδο ομίλου, στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Ο δείκτης CET 1 ανήλθε σε 16,9%, εξαιρώντας τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos) και λαμβάνοντας υπόψη την αποεπένδυση από την Αστήρ Παλλάς, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 2016.

Τα κεφάλαια της ΕΤΕ θα ενισχυθούν περαιτέρω από την οργανική κερδοφορία και την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.

Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων κεφαλαιακών ενεργειών, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,3%.

Στα αποτελέσματα δίνεται έμφαση στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ.

Ειδικότερα τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά 1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές δανείων.

Από την αρχή του έτους, η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας τη συνεχή ισχυροποίηση του ισολογισμού της τράπεζας.

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 150 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 46,4% (44,2% σε επίπεδο ομίλου), στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 56,8% στην Ελλάδα (+180 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 56,3% σε επίπεδο ομίλου (+200 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), το υψηλότερο του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 35,4% στην Ελλάδα (34,1% σε επίπεδο ομίλου) και παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω, ανερχόμενος σε 74,5% στην Ελλάδα (72,9% σε επίπεδο ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Σε δηλώσεις ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας καταδεικνύουν τη συνεχή ισχυροποίηση του ισολογισμού και τη βελτιούμενη λειτουργική απόδοση της τράπεζας.

«Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ μείωσε τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς, αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις, καθώς και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Δεδομένης αυτής της επίδοσης, οι στόχοι για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων θα είναι επιτεύξιμοι», προσθέτει επίσης.

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης επισημαίνει επίσης, ότι «Όσον αφορά στην ρευστότητα της τράπεζας, τα αποτελέσματα είναι εξίσου εντυπωσιακά, καθώς η ΕΤΕ έχει μειώσει την εξάρτησή της από το μηχανισμό ELA κατά 13,1 δισ. ευρώ από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων έως σήμερα, σε μόλις 4,5 δισ. ευρώ. Οι εισροές καταθέσεων ύψους 0,3 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο στην Ελλάδα, καθώς και η ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την NBGI και την Αστήρ Παλλάς, συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφορικά με τα λειτουργικά αποτελέσματα της Τράπεζας, τα κέρδη προ προβλέψεων του ομίλου καλύπτουν το κόστος πιστωτικού κινδύνου, έχοντας ως αποτέλεσμα την θετική λειτουργική, αλλά και συνολική κερδοφορία. Οι δραστηριότητες του ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη παρέμειναν κερδοφόρες, καταγράφοντας σχεδόν διπλάσια κέρδη σε σχέση με το εννιάμηνο του 2015.

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρός, ανερχόμενος σε 16,9%, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αποπληρωμή των CoCos και θα ενισχυθεί περαιτέρω από την οργανική κερδοφορία και την απρόσκοπτη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

2
σχόλια
  1. avatar ORUE

    Μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα!

  2. avatar Kriton_5

    Πώς να μην έχει κερδοφορία αφού κερδοσκοπεί Και αυτή και οι υπόλοιπες συστημικες σε βάρος των πελατών τους με την καθοδήγηση φυσικά της σωτήριας κυβέρνησης? Για κάθε εισαγωγή μάς χρεώνει 25 ευρώ επιπλέον,3 έως 6 ευρώ για μεταφορά χρημάτων σε άλλες τράπεζες, συνολικά μας έκλεψε 5000 μόνο το 16 και είμαστε μικροεπιχειριση,,φαντάσου σε άλλους...

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει