Η μεθοδολογία που ακολούθησε το Υπουργείο Παιδείας για τον προσδιορισμό του αριθμού των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα δόθηκε στη Βουλή μετά από σχετικό αίτημα. Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό έπαιξε η εφαρμογή του Ενιαίου Μοντέλου Δεικτών και Τιμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με το οποίο προσδιορίστηκε ο αριθμός των αναγκαίων διοικητικών υπαλλήλων ανεξάρτητα από την κατηγορία εκπαίδευσης.

Ωστόσο, εξετάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι σε δυο περιπτώσεις υπάρχουν λάθη στον καθορισμό των κενών και πλεονασμάτων με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Συγκεκριμένα η ΑΣΠΑΙΤΕ όπως και το ΤΕΙ Πειραιά παρουσιάζονται στο εν λόγω έγγραφο ότι δεν έχουν πλεόνασμα σε προσωπικό άλλα έλλειμμα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο πρόκειται για λάθος ή υπάρχει σκοπιμότητα είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε το γεγονός. Αξίζει να σημειωθεί :

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

Απαιτήσεις Βάσει πλήθους τμημάτων

Απαιτήσεις Βάσει φοιτητών

Απαιτήσεις βάσει μελών ΔΕΠ

Συνολικές σταθμικές απαιτήσεις

Συντελεστής

Βάσει διασποράς

Τελικές απαιτήσεις

Υφιστάμενοι

Κενά

ΑΣΠΑΙΤΕ

60

60

1

45

1

59

59

ΑΤΕΙ Πειραιά

135

170

1

116

1

183

172

11

Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργείου. Βάσει του τρόπου υπολογισμού κενών/πλεονασμάτων του μοντέλου δεικτών προσωπικού που παρουσιάζεται ακολούθως, οι απαιτήσεις εξάγονται ως ακολούθως:

Απαιτήσεις βάσει πλήθους τμημάτων συντελεστής: 35%
Απαιτήσεις βάσει φοιτητών συντελεστής: 40%
Απαιτήσεις βάσει αριθμού ΔΕΠ/ΕΠ συντελεστής: 25%
Το γινόμενο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή διασποράς και εξάγονται οι τελικές απαιτήσεις
Για την ΑΣΠΑΙΤΕ:
60 πλήθος τμημάτων Χ 35% = 21
60 πλήθος φοιτητών Χ 40% = 24
1 μέλη ΔΕΠ Χ 25% = 0.25
Οι συνολικές σταθμικές απαιτήσεις για την ΑΣΠΑΙΤΕ είναι 45.25 όπως αναφέρεται και στο έγγραφο (45). Ο πολλαπλασιασμός με τον συντελεστή 1 μας δίνει τελικές απαιτήσεις 45 διοικητικών υπαλλήλων και όχι 59 όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Άρα η ΑΣΠΑΙΤΕ με βάση το μοντέλο αυτό παρουσιάζει πλεόνασμα 14 υπαλλήλων.
Όσον αφορά το ΤΕΙ Πειραιά ενώ οι συνολικές σταθμικές απαιτήσεις είναι όπως σωστά αναφέρει το έγγραφο 116 (115,5 για την ακρίβεια) ο πολλαπλασιασμός με το συντελεστή διασποράς 1 δίνει αποτέλεσμα 116 και όχι 183. Το λάθος αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μοντέλο υπολογισμού να παρουσιάζει το ΤΕΙ Πειραιά με έλλειμμα 11 υπαλλήλων ενώ έχει πλεόνασμα 56 υπαλλήλων και είναι το μοναδικό ΤΕΙ με πλεόνασμα.
Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό έγγραφο ακολουθήθηκε η ακόλουθη διαδικασία για την εξαγωγή κενών και πλεονασμάτων με βάση το Ενιαίο Μοντέλο Δεικτών και Τιμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ:

1. Καταγράφηκε ανά σχέση εργασίας και επίπεδο εκπαίδευσης το υφιστάμενο προσωπικό ανά ίδρυμα εκπαίδευσης
2. Καταγράφηκαν το πλήθος των τμημάτων, τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και η γεωγραφική διασπορά των τμημάτων ανά πόλη.
3. Υπολογίστηκε με βάση τους εισακτέους του 2013 ο εξυπηρετούμενος ετήσιος πληθυσμός ανά ίδρυμα ως εξής:
Α. Οι εισακτέοι κάθε τμήματος του 2013 πολλαπλασιάστηκαν με τα έτη σπουδών +2
Β. Για τα τμήματα που διαθέτουν εργαστήρια το παραπάνω γινόμενο πολλαπλασιάστηκε με το 1.5, για τα τμήματα της ιατρικής με το 2 και τα υπόλοιπα τμήματα με το 1.25 προκειμένου να υπολογιστούν λοιπές ανάγκες (μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές, παλαιοί φοιτητές, μετεγγραφές).
Γ. Υπολογίστηκε το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού ανά ίδρυμα ως άθροισμα του εξυπηρετούμενου πληθυσμού των τμημάτων του.
4. Υπολογίστηκαν οι απαιτήσεις σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους των τμημάτων κάθε ιδρύματος υπολογίζοντας 15 διοικητικούς υπαλλήλους για κάθε τμήμα με εξαίρεση τα δυο πολυτεχνεία , την ΑΣΚΤ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για τα οποία λόγω του καθολικού εργαστηριακού χαρακτήρα υπολογίστηκαν 30 διοικητικοί υπάλληλοι για κάθε τμήμα.
5. Υπολογίστηκαν οι απαιτήσεις σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους του εξυπηρετούμενου φοιτητικού πληθυσμού κάθε ιδρύματος υπολογίζοντας 1.5 διοικητικούς υπαλλήλους για κάθε 100 φοιτητές με εξαίρεση:
Α. Τα δυο πολυτεχνεία (Κρήτης, Μετσόβιο) και την ΑΣΚΤ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για τα οποία λόγω του καθολικού εργαστηριακού χαρακτήρα υπολογίστηκαν 4.5 διοικητικοί υπάλληλοι ανά 100 φοιτητές.
6. Υπολογίστηκαν οι απαιτήσεις σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους των μελών ΔΕΠ κάθε ιδρύματος υπολογίζοντας 1 διοικητικό υπάλληλο για κάθε 100 μέλη ΔΕΠ.
7. Υπολογίστηκαν οι μέσες σταθμικές απαιτήσεις σε διοικητικούς υπαλλήλους με βάση τις τρεις προηγούμενες παραμέτρους ορίζοντας ως συντελεστές βαρύτητας 35% τις απαιτήσεις με βάση το πλήθος των τμημάτων και 40% τις απαιτήσεις με βάση τους εξυπηρετούμενους φοιτητές και 25% με βάση τον αριθμό των μελών ΔΕΠ/ΕΠ.
8. Ορίστηκε συντελεστής βαρύτητας μα βάση τη γεωγραφική διασπορά των ιδρυμάτων σε πλήθος πόλεων ορίζοντας συντελεστή 1 για ιδρύματα που διαθέτουν τμήματα σε 1 πόλη και αυξάνοντας τον εν λόγω συντελεστή κατά 0.07 μονάδες για κάθε επιπλέον πόλη που εδρεύει κάποιο τμήμα του.
9. Υπολογίστηκαν οι τελικές απαιτήσεις σε διοικητικό προσωπικό ανά Ίδρυμα βάση του γινομένου των απαιτήσεων του σημείου 7 επί του συντελεστή βαρύτητας βάσει της γεωγραφικής διασποράς σε πόλεις.
10. Υπολογίστηκαν τα πλεονάσματα – κενά σε διοικητικό προσωπικό ανά ίδρυμα ως η διαφορά του υφιστάμενου διοικητικού προσωπικού τους (σημ.1) και των τελικών απαιτήσεων (σημ.9).
11. Για τα ιδρύματα στα οποία εκτιμήθηκαν πλεονάσματα με βάση το σημείο 10 προτείνεται η διαθεσιμότητα του πλεονάζοντος προσωπικού ανά σχέση εργασίας και κατηγορία εκπαίδευσης βάσει του λόγου του υφιστάμενου διοικητικού προσωπικού ανά σχέση εργασίας και κατηγορία εκπαίδευσης στο σύνολο του υφιστάμενου διοικητικού προσωπικού κάθε ιδρύματος.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία προέκυψαν τα ακόλουθα πλεονάσματα

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

Υφιστάμενοι υπάλληλοι

Τελικές απαιτήσεις

Πλεονάσματα

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1.337

627

710

Μετσόβιο

883

373

510

ΑΠΘ

769

637

132

Οικονομικό Πανεπιστήμιο

190

122

68

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

153

113

40

Πανεπιστήμιο Πατρών

469

404

65

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

288

251

37

Πανεπιστήμιο Κρήτης

363

269

94

Στα υπόλοιπα ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ δεν υπήρξαν πλεονάσματα σε προσωπικό άλλα παρατηρήθηκε έλλειμμα με εξαίρεση το ΤΕΙ Πειραιά που δεν καταγράφηκε όπως προειπώθηκε στην έκθεση όπως και την ΑΣΠΑΙΤΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βάσει του μοντέλου του Υπουργείου παρουσίαζε οριακό έλλειμμα 2 υπαλλήλων καθώς έπρεπε να έχει 309 έναντι 307 όμως τελικά συμπεριλήφθηκαν οι υπάλληλοι του στη διαθεσιμότητα σε αντίθεση με τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ενώ παρουσιάζει πλεόνασμα 40 υπαλλήλων τελικά το προσωπικό του δεν συμπεριλήφθηκε. Βέβαια η εφαρμογή του Ενιαίου Μοντέλου δεν ήταν καθοριστική καθώς ακολούθησε και το τρίτο βήμα καθώς αξιολογήθηκαν οι εκθέσεις των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ συγκριτικά με τα αποτελέσματα του Μοντέλου προκειμένου να καθοριστούν πλεονάσματα και κενά ανά κατηγορία και κλάδο.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.