Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή τη συμπερίληψη στο άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων κ.λπ. διατάξεις» πρόβλεψης, σύμφωνα με την οποία –εκτός άλλων- «ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς εντάσσουν την δράση τους στα σχέδια συντονισμένων ενεργειών, τα οποία εκπονεί η Γενική Γραμματεία, συμβάλλουν, δε, με τις ενέργειες τους, στην υλοποίηση ελεγκτικών προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής», δηλώνει τα εξής :

(α) Η προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα (άρθρο 26), καθώς -παρά το Σύνταγμα και το νόμο (άρθρο 87 § 2 Σ)- εκ προοιμίου υπαγορεύει σε δικαστικούς λειτουργούς τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους, εισάγοντας κριτήρια συναρτώμενα αμιγώς με άδηλες επιλογές της διοίκησης και, πάντως, άσχετες με την άσκηση του δικαιοδοτικού έργου τους.

(β) Η κρίσιμη διάταξη, επιπλέον, παρά το νόμο υποβαθμίζει τους Εισαγγελείς και την Εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική υπηρεσία (24 Ν 1756/1988), καθώς υπολαμβάνει το έργο τους ως βραχίονα της δράσης της διοίκησης, παραγνωρίζει δε τη φύση τους ως ανεξάρτητων δικαστικών λειτουργών, κειμένων πέραν των επιλογών της εκτελεστικής εξουσίας ή της Διοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει την προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη, της οποίας η συμφωνία με το Σύνταγμα και το νόμο παρίσταται εξόχως προβληματική.

Τ