Newsroom

Με το κύμα των μεταβιβάσεων ακινήτων να «φουσκώνει» μέρα με την μέρα και το υπουργείο Οικονομικών να ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που προβλέπει παράταση έως το τέλος Ιανουαρίου 2022 της υπογραφής συμβολαίων με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες αξίνητων, η ΑΑΔΕ ανοίγει σήμερα την πλατφόρμα myProperty για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων γονικών παροχών και δωρεών.

Χιλιάδες δηλώσεις θα υποβάλλονται πλέον από το γραφείο του συμβολαιογράφου με λίγα κλικ από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογούμενοι δεν θα γλιτώσουν την επίσκεψη στην Εφορία καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή.

Με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή μέσω της πλατφόρμας myProperty υποβάλλονται προαιρετικά έως και τις 19 Δεκεμβρίου και υποχρεωτικά από τις 20 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις δωρεάς και γονικής παροχής για:

 • ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.),
 • κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους (μετοχές, αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.λπ.) και
 • χρηματικά ποσά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία (σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, παππούδες, γιαγιάδες).

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις οι φορολογούμενοι γλιτώνουν τις επισκέψεις και την ταλαιπωρία στην Εφορία καθώς θα διεκπεραιώνονται στο γραφείο του συμβολαιογράφου με μερικά κλικ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μάλιστα από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων καθίσταται υποχρεωτική.

Χειρόγραφες δηλώσεις

Σε έντυπη μορφή υποβάλλονται:

 • Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβολής φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής για κτήση ακινήτων ή κινητών, αξιών, χρηματικών ποσών κ.λπ., για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις.
 • Δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας.
 • Δηλώσεις που υποβάλλονται για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς αιτία θανάτου καθώς και για τη διόρθωση ή επανάληψη συμβολαίου.
 • Δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α.
 • Δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις.
 • Δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς τους δικαιούχους της Β’ και Γ’ κατηγορίας.
 • Δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς δικαιούχους της Α’ κατηγορίας, όταν ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 10%.
 • Δηλώσεις δωρεάς ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση.
 • Δηλώσεις που υποβάλλονται μονομερώς από το δωρεοδόχο.
 • Δηλώσεις δωρεάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.
 • Δηλώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.

Νέο τοπίο

Για το νέο καθεστώς οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 • Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου υποβάλλονται ηλεκτρονικά εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.
 • Γεωτρήσεις και κατασκευές σε ακίνητα εντός αντικειμενικών αξιών (πέργκολες, υπόστεγα κ.λπ.) εφόσον η αξία τους δεν προσδιορίζεται με τα έντυπα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση με αγοραία αξία δηλούμενα στην κατηγορία των κινητών.
 • Ανά συμβόλαιο συντάσσεται κατά κανόνα μία δήλωση ανά ζεύγος δωρητή/δωρεοδόχου, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, κινητών, μετρητών). Δωρητές και δωρεοδόχοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δωρητών ή δωρεοδόχων συντάσσονται αντίστοιχα, περισσότερες δηλώσεις ανά συμβόλαιο.
 • Η δήλωση δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη.
 • Η δήλωση υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet οι οποίοι αποδέχονται το περιεχόμενο και την ακρίβεια των δηλούμενων. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης γονικής παροχής έχει για το δικαιούχο τέκνο τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.
 • Κατά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνονται όλα τα πεδία. Με τη δήλωση, εφόσον πρόκειται για ακίνητο, συμπληρώνονται από το συμβολαιογράφο τα αντίστοιχα κατά περίπτωση φύλλα υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, μερίδες ή μερίδια και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, συμπληρώνονται και επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα έντυπα. Για τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται η αγοραία αξία αυτών.
 • Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνονται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις, αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές, εφόσον υπάρχουν, και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά.
 • Με την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής εκδίδεται αμέσως η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο σε φόρο και η ταυτότητα οφειλής.
 • Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή εντός 15 εργάσιμων ημερών.
 • Εάν ο φόρος είναι καταβλητέος σε δόσεις και καταβληθεί ολόκληρος μέσα στην προθεσμία της πρώτης διμηνιαίας δόσης, παρέχεται έκπτωση κατά 5%.
 • Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης για τη ματαίωση σύνταξης συμβολαίου εκδίδεται άμεσα ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.).
 • Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών.
 • Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.
 • Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου και δεν έχει συνταχθεί το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να τις υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες δηλώσεις.
TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook, Twitter και Viber
Μοιράσου το άρθρο