Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου θα πρέπει οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης ΠΕ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων ([email protected]) το αργότερο μέχρι 11.11.2015, τον τελικό συγκεντρωτικό πίνακα των προτάσεων (Συνημμένος Πίνακας Α1) για την ίδρυση τάξεων ΖΕΠ. Με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), γνωστοποιεί ότι  στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει, ως βασική αρχή, την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό ο Νόμος 3879/2010, (163Α/21.09.2010), άρθ. 26, παρ. 1α και 1β, εισάγει το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. «…Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής,[…] Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα» Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2015-2016 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Πράξεων: 2 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία- ΑΠ1», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (έργο Phasing: Α’ + Β’ Φάση), με κωδικό ΟΠΣ 494133 και κωδικό ΣΑΕ 2014ΣΕ24580086 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ2», με κωδικό ΟΠΣ 491764 και κωδικό ΣΑΕ 2014ΣΕ24580083 (έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020) «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ3», με κωδικό ΟΠΣ 491765 και κωδικό ΣΑΕ 2014ΣΕ24580084 (έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020) Οι ανωτέρω Πράξεις, για το σχολικό έτος 2015-2016, περιλαμβάνουν δράσεις εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού δυναμικού δημοτικών σχολείων με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ70 πλήρους διδακτικού ωραρίου, για την υποστήριξη της ένταξης μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, με στόχο η ένταξη των μαθητών αυτών να γίνει περισσότερο αποτελεσματική, συμμετοχική και ενεργητική, ώστε η προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει ομαλά και ισόρροπα, αποφεύγοντας την απομόνωση και την περιθωριοποίηση. Διαμορφώνεται έτσι ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στην σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τις δυνατότητές της, να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη σε μαθητές που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας (όπως ρομά, αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κλπ) και που σκοπό έχει να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σχετική προτεραιότητα στην ίδρυση και φοίτηση στις ΤΥ θα δοθεί στους μαθητές Ρομά. Ειδικότερα: Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου: • Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ • Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΙΙ ΖΕΠ Α. Στις ΤΥ Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, αλλά και πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε άλλα αντικείμενα . Οι μαθητές που φοιτούν σε ΤΥ Ι ΖΕΠ παρακολουθούν μερικά μαθήματα στην κανονική τους τάξη όπως : – Φυσική Αγωγή – Εικαστικά – Μουσική Αγωγή – Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Το μέγιστο χρονικό όριο φοίτησης μαθητή στην ΤΥ Ι ΖΕΠ είναι ένα (1) έτος. Β. Στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. Για τους μαθητές που φοιτούν στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ πραγματοποιείται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα: – είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη) 3 – είτε εκτός κανονικής τάξης. Η φοίτηση διαρκεί έως τρία διδακτικά έτη. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την φοίτηση στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργούνται ΤΥ Ι και ΙΙ ΖΕΠ είναι 9. Σε κάθε Τάξη Υποδοχής δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερες από μία κανονικές τάξεις. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, καταρτίζει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΤΥ ΖΕΠ, σύμφωνα πάντα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εγγεγραμμένων σε αυτές μαθητών. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η ταχύτερη επανένταξη του μαθητή στην κανονική τάξη, έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της ΤΥ ΖΕΠ και της κανονικής τάξης, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Καλόγηρος Βασίλειος  

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.