Αξιοποιήστε το διδακτορικό σας και διδάξτε ενήλικες

Αιτήσεις ένταξης στο ανοιχτό μητρώο εκπαιδευτών μέχρι 30 Απριλίου


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
17:30
10/04/2014
Αξιοποιήστε το διδακτορικό σας και διδάξτε ενήλικες
loading

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας για ενήλικους πολίτες».

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Η εν λόγω δράση διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, απευθύνεται πρόσκληση σε διδάκτορες προκειμένου να μπορούν να διδάξουν μία ή περισσότερες ενότητες του περιεχομένου των ως άνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ανοιχτό μητρώο εκπαιδευτών, το οποίο θα αποτελείται από κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Οι προς ένταξη στο μητρώο διδάσκοντες θα μπορούν να αιτούνται για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες των τεσσάρων θεματικών πεδίων, εφόσον θα μπορούν να τεκμηριώνουν στο βιογραφικό τους την εκπαιδευτική και επιστημονική τους συνάφεια με αυτά.

Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία απευθύνεται η πρόσκληση εστιάζουν στην προσέγγιση καθημερινών ζητημάτων από φιλοσοφική σκοπιά, στην παρουσίαση σημαντικών επιστημονικών θεμάτων κυρίως επίκαιρου χαρακτήρα, στην ανάδειξη σημαντικών μορφών πολιτιστικής δημιουργίας και της συμβολής τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στην ενίσχυση της σχέσης πολιτείας – πολιτών. Τα προγράμματα καλύπτουν τα παρακάτω τέσσερα θεματικά πεδία:

1. Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική

2. Επιστήμες και Τεχνολογία

3. Πολιτισμός και Δημιουργία

4. Πολίτης και Πολιτεία

Καθένα από τα θεματικά πεδία διαρθρώνεται στη βάση επιμέρους ενοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν εβδομαδιαία μαθήματα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops). Έμφαση δίνεται στη διαλεκτική παράθεση και βιωματική κατάκτηση της γνώσης καθώς και στη σύνδεσή της με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Ο 5ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Μαΐου έως τις 5 Ιουλίου 2014 στο κτήριο του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιόλου 42-44, Αθήνα.

Η συνολική διάρκεια του 5ου κύκλου θα είναι 6 εβδομάδες. Κάθε θεματική ενότητα θα διδάσκεται σε 6 (3+3) διδακτικές ώρες/εβδομάδα για τις 4 πρώτες εβδομάδες και 8 (4+4) διδακτικές ώρες/εβδομάδα για τις 2 τελευταίες, στο σύνολο 40 ώρες προγράμματος. Οι ώρες αυτές επιμερίζονται σε μαθήματα και βιωματικά εργαστήρια. Για κάθε ενότητα θα λειτουργήσουν τόσο πρωινά όσο και απογευματινά τμήματα, ενώ καθένα από τα τμήματα που θα συγκροτηθούν θα αποτελείται από 20 περίπου εκπαιδευόμενους/ες (βλ. Παράρτημα Α’).

Οι διδάσκοντες/ουσες αναμένεται να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους ώστε να συμβαδίζει με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και να ανταποκρίνεται στο στόχο του προγράμματος που είναι η ενεργοποίηση και ενδυνάμωση του ατόμου ως πολίτη. Στο πνεύμα αυτό ενθαρρύνεται η εκλέπτυνση της διδακτικής μεθοδολογίας, η παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η αξιοποίηση σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας (βλ. Παράρτημα Β’). Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι διδάσκοντες θα συνεργάζονται με τους οργανωτικούς υπεύθυνους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της δράσης, των οποίων θα έχουν και τη διοικητική υποστήριξη.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών:

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Το μητρώο παραμένει ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ωστόσο για όσους/ες επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για τον 5ο κύκλο μαθημάτων, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 30/04/2014.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όσοι/ες δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Ανοικτό Μητρώο Διδασκόντων καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση «Ενήλικες ‐ Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων» (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή) συνοδευόμενη από αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου και από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η συναφής με τα προς διδασκαλία αντικείμενα εκπαιδευτική και επιστημονική τους εμπειρία (μόνο σε έντυπη μορφή).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η κληθεί να διδάξει, θα του/της ζητηθεί να προσκομίσει τους τίτλους σπουδών του/της καθώς και ένα σύντομο σχέδιο μαθήματος.

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στον ιστότοπο http://www.platoacademy.gr/teachers

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα ως άνω δικαιολογητικά o τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο http://www.platoacademy.gr/teachers (Αίτηση) όσο και σε έντυπη μορφή μέσα σε φάκελο (Αίτηση, Βιογραφικό και Αντίγραφο διδακτορικού), στη διεύθυνση ΕΛΚΕ‐ΕΚΠΑ, Κτήριο ΤΥΠΑ 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 157 84, Ζωγράφου, με την ένδειξη: Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενηλίκων της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» (υπόψη κου Κανέλη).

Η κατάθεση γίνεται είτε απευθείας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 13:30, είτε ταχυδρομικά, συστημένα (ημερομηνία αποστολής με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και τις 18/04/2014).

Οι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στο Ανοικτό Μητρώο Διδασκόντων που επιθυμούν να δηλώσουν καινούριες ενότητες ή να αποσύρουν τη διαθεσιμότητά τους από ήδη δηλωθείσες, μπορούν να επικοινωνούν με τους οργανωτικούς υπεύθυνους της δράσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 11:00 – 13:00 ή 17:00 – 19:00 στα τηλέφωνα 210-3689596 και 210-3689598, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει