ΟΑΕΔ: Επιδότηση 10.000 ανέργων με έως και 12.000 ευρώ, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Νέο πρόγραμμα για την έναρξη επιχείρησης – Οι δικαιούχοι και τα ποσά


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12:56
05/07/2019
ΟΑΕΔ: Επιδότηση 10.000 ανέργων με έως και 12.000 ευρώ, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
5
loading

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» ξεκινά την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο των δράσεών του για την καταπολέμηση της ανεργίας, σχεδίασε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να διευκολύνει τους ανέργους στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων κατά την πρώτη φάση λειτουργίας τους.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011. Οι ενδιαφερόμενοι για να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

 • είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής
 • είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι δυνητικά δικαιούχοι που έχουν διακόψει την προηγούμενη δραστηριότητα έως 31/12/2011, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Ο συνολικός αριθμός των 10.000 δυνητικά ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος κατανέμεται ηλικιακά ως εξής:

 • 18-29 ετών: 2.000 άτομα
 • 30-66 ετών: 8.000 άτομα

Ο/Η Διοικητής/τρια του Οργανισμού δύναται με απόφασή του/της να α) αναστείλει, β) παρατείνει, γ) λήξει τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα ανά ηλικιακή ομάδα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί και δ) να ανακατανείμει τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά ηλικιακή ομάδα.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε και Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%
 • Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου
 • Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου

Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Η δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

5
σχόλια
 1. avatar ΦΕΚ

  Αποσβέσεις παγίων. Περιλαμβάνονται οι αποσβέ-
  σεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου) που θα
  χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος και
  για την περίοδο επιλεξιμότητας αυτού. Οι δαπάνες από-
  σβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν
  πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  αα. τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέ-
  λεση του προγράμματος,
  ββ. δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δη-
  μόσιες επιχορηγήσεις, ενωσιακές ή εθνικές,
  γγ. υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς
  κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που
  τηρεί ο δικαιούχος,
  δδ. το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια
  ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, και
  εε. οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά
  στην περίοδο υλοποίησης του προγράμματος και ει-
  δικότερα τη χρονική περίοδο κατά την οποία τα πάγια
  χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του προγράμμα-
  τος. Είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες ολοσχερούς (100%)
  απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύμφωνα με την
  κείμενη νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως
  εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς
  ανά τεμάχιο έως των 1.500 € χωρίς ΦΠΑ)

 2. avatar Με 12.000

  Ούτε περίπτερο δεν ανοίγεις...

 3. avatar Στελιος34

  Προσοχη μεγαλη πατατα το προγραμμα.Ειναι μονο για εντυπωσεις. Εγκριθηκα στο προηγουμενο για 12+8000 και οταν πηγα στον ΟΑΕΔ για τα ψιλα γραμματα μου εφυγε το καφασι. Δεν ειναι για αγορες πρωτων υλων,εξοπλισμου,μηχανηματων,εμπορευματων κτλ. Αλλα για γραφικη υλη, τηλεπικοινωνιες και κατι εμπορικους συμβουλους. Το μονο συν το ενοικιο. Τελικα το παρατησα.
  Οπως με συμβουλεψε ο λογιστης μου "με ξενους ορχεις δεν συνουσιαζεσαι" .

  1. avatar Νίκος456

   Μάλλον πρέπει να αλλάξεις λογιστή η να ξαναπάς στονΟΑΕΔ καλύπτονται και το ΕΦΚΑ και οι αποσβέσεις παγίων. Εστω ότι αγοράζεις υπολογιστή η οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έως 1500 αποσβένεται άμεσα, οπότε ουσιαστικά επιδοτεί και εξοπλισμό

   1. avatar μνο γραφικη υλη σου λεει

    οχι εξοπλισμ.....κακως???αν θες συνεργειο πως θα αγορασεις μηχανηματα????

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει