Στη σύγχρονη εποχή των ραγδαίων ψηφιακών αλλαγών, όπου η ψηφιοποίηση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ζουν, αλληλεπιδρούν, εκπαιδεύονται και εργάζονται, τα συστήματα εκπαίδευσης χρειάζεται να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα την καινοτομία και τα νέα ψηφιακά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ προσφέρει αυτή την περίοδο αρκετά νέα μοριοδοτούμενα προγράμματα για εκπαιδευτικούς, που στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες για γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση (digital education), την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τα δικαιώματα του παιδιού, την ανθρωπιστική εκπαίδευση, κ.ά.

Η εξειδικευμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει μεταξύ άλλων στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στην ενίσχυση της ισότητας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Παράλληλα, τα αιτήματα της κοινωνίας από την εκπαίδευση σήμερα δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων των μαθητών, αλλά η απόκτηση στάσεων, δεξιοτήτων και αξιών που θα διασφαλίσουν την λειτουργική ένταξη τους στην κοινωνική πραγματικότητα και την ενεργό συμμετοχή όλων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, η ύπαρξη σημαντικού αριθμού μαθητών στα σχολεία από άλλες χώρες κάνει απαραίτητη την ανάπτυξη σεβασμού και αποδοχής του ‘διαφορετικού’, του ‘ξένου’, ενώ τα φαινόμενα της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού κάνουν έντονη την ανάγκη για μια αγωγή με βάση το διάλογο. Η ανάγκη, λοιπόν, για εκπαίδευση στα δικαιώματα του παιδιού αλλά και για μια ανθρωπιστική εκπαίδευση διαφαίνεται εξίσου επιτακτική και αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την αγωγή των νέων πολιτών.

Την τρέχουσα περίοδο είναι διαθέσιμα μεταξύ άλλων τα κάτωθι μοριοδοτούμενα Προγράμματα:

Digital Education                        

Το Πρόγραμμα προσφέρει την πλέον επικαιροποιημένη και στοχευμένη γνώση, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με τις απαιτούμενες γνώσεις και εφαρμοσμένες δεξιότητες στον τομέα της ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας σε τυπικά και μη τυπικά πλαίσια εκπαίδευσης. Αρχικά, διασαφηνίζονται έννοιες, ορισμοί και υπηρεσίες στο πλαίσιο της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και προάγεται η εκπαιδευτική εμπειρία και κουλτούρα της ευέλικτης μάθησης και διδασκαλίας. Περιγράφεται η οργάνωση ψηφιακής τάξης, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εικονικά περιβάλλοντα αγωγής. Εξετάζονται καινοτόμες πρακτικές μέσα από τη διαμόρφωση της μάθησης με «παιχνιδοποίηση» (“gamification”) και τη χρήση εργαλείων τηλεκπαίδευσης/ τηλεσυνεδριάσεων, ενώ, επίσης, καλλιεργούνται δεξιότητες παραγωγής ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου με πολλαπλά μέσα, όπως βίντεο, γραφικά, τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού. Επιπλέον, παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνολογίες για την ψηφιακή εκπαίδευση, όπως τεχνολογίες επαυξημένης (augmented reality) και εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Παράλληλα, παρουσιάζονται δημοφιλείς ψηφιακές υπηρεσίες στην εκπαίδευση (βιβλιοθήκες και αρχεία, ψηφιακοί χάρτες, ψηφιακά μουσεία), αλλά και η χρήση ψηφιακών μέσων στην τάξη (έξυπνοι πίνακες, γραφίδες, χρήση tablet από μαθητές και BYOD).

Τέλος, περιγράφονται μέθοδοι παρακολούθησης της προόδου των εκπαιδευομένων και αυτοαξιολόγησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γίνεται αναφορά στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την οργάνωση της ψηφιακής εκπαίδευσης. Παρατίθενται διδακτικά παραδείγματα και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη μετα-γνωστικών ικανοτήτων μέσα από πρακτική άσκηση. Το Πρόγραμμα αποτελεί επίκαιρη και ολοκληρωμένη στρατηγική πρωτοβουλία για ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό με παιδαγωγικό υπόβαθρο.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο ενός ενταξιακού σκεπτικού. Αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής ένταξης σε συσχέτιση με τις βασικές ορίζουσες της εκπαιδευτικής προσέγγισης «Ένα σχολείο για Όλους», ενώ παράλληλα διατυπώνονται οι βασικές αρχές της παιδαγωγικής της ένταξης. Ιδιαίτερη και εκτενής μνεία γίνεται σε ζητήματα ενταξιακής πρακτικής σε επίπεδο τάξης και σχολείου, σε ζητήματα προσβασιμότητας και σε ζητήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Εξειδικευμένη μνεία γίνεται σε παιδαγωγικές πρακτικές για την ένταξη μαθητών που υπάγονται σε διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και στα καίρια θέματα της αξιολόγησης, της πρώιμης παρέμβασης και της μετάβασης μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ζήτημα της συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στο ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διδακτική Νεοελληνικών Κειμένων                 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα παρουσιαστούν ερμηνευτικές και διδακτικές προσεγγίσεις διαφορετικών λογοτεχνικών ειδών. Με άξονες αφενός τη διαθεματικότητα, αφετέρου τη διακαλλιτεχνικότητα θα εξεταστούν λογοτεχνικά κείμενα, με στόχο την κάλυψη της ανάγκης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων να καθοδηγούν τους μαθητές τους στην κατανόηση και στην ερμηνεία της λογοτεχνίας. Κειμενικές θεωρίες, θεωρίες για την ανάγνωση και τις πρακτικές της, ερμηνευτικές και κριτικές θεωρίες θα συνοδεύουν τα κείμενα και θα αποτελούν υποστηρικτικό υλικό, πάντα σε σχέση με το συγκεκριμένο είδος και δείγμα κειμένου στο οποίο θα αναφέρονται.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

Εικαστική Δραστηριότητα στην Παιδική Ηλικία           

Στόχος του Προγράμματος αυτού είναι να ευαισθητοποιήσει το αισθητικό/καλλιτεχνικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες όσον αφορά στη χρήση συμβατικών τύπων υλικών και αντικειμένων, ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά και διαφόρων τεχνικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσα για την αισθητική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων των παιδιών. Ενδεικτικά υλικά και τεχνικές:  χρώματα και σχέδιο, κολλάζ (εφημερίδες, παλιά περιοδικά, άχρηστα χαρτιά), πλαστική (ζυμάρι, πλαστελίνη, πηλός), κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Παιδική Ηλικία

Το Πρόγραμμα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τη φύσης της παιδικής ηλικίας και βάσει αυτής να κατανοήσουν την έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς τα δύο αυτά επιστημονικά πεδία ενοποιημένα προσφέρουν ένα πλήρες πλαίσιο για την κατανόηση του ρόλου του παιδιού στη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα, παρέχονται τα θεωρητικά δεδομένα για την παιδική ηλικία υπό την κοινωνιολογική της μελέτη και παρουσιάζεται το σύγχρονο πλαίσιο αντιμετώπισης του παιδιού ως φορέα δικαιωμάτων. Επίσης, παρουσιάζεται το θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού, η εφαρμογή του, καθώς και η σύνδεση επιμέρους φαινομένων με τα δικαιώματα του παιδιού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ανθρωπιστική Εκπαίδευση και Ψυχολογική Συμβουλευτική: Θεωρητικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις                                        

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να διαμορφώσουν τη φιλοσοφία, τις αρχές, τις μεθόδους, το περιεχόμενο, τις διεργασίες και τις δραστηριότητες του επαγγέλματός τους σύμφωνα με το ανθρωπιστικό μοντέλο. Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχουν εξοικειωθεί  με την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη θεσμοθέτηση και την ανάπτυξη του Ανθρωπιστικού Κινήματος και θα έχουν καλλιεργήσει παιδαγωγικές και συμβουλευτικές τεχνικές δεξιότητες που θα ευνοήσουν την ένταξη των ανθρωπιστικών αρχών και μεθόδων τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους καθημερινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τα νέα αυτά επιμορφωτικά προγράμματα, που μπορεί κανείς να τα βρει και να τα παρακολουθήσει διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του E-Learning του ΕΚΠΑ, πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα, στο E-Learning του ΕΚΠΑ μπορεί ακόμα να βρει κανείς πληθώρα προγραμμάτων στα Παιδαγωγικά και την Ειδική Αγωγή, όπως: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική, Μουσειακή Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή και Διαπαιδαγώγηση σε Νευροαναπτυξιακές και Αισθητηριακές Διαταραχές, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Ειδική Αγωγή και Χαρισματικότητα: Αριστεία και Ηθική, κ. ά.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής στις σελίδες:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Το Πρόγραμμα E-Learning του ΕΚΠΑ λειτουργεί από το 2001, υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Π.Ε. Πετράκη, Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος και μέχρι σήμερα έχει επιμορφώσει πάνω από 90.000 άτομα.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.