Σε προσευχή στους ενοριακούς ναούς στις 24 Ιουλίου στις 8 το βράδυ καλεί τους Ηλείους ο μητροπολίτης Γερμανός ώστε να εγκαταλείψει την μισαλοδοξία, την βαρβαρότητα και τον φανατισμό ο Τούρκος πρόεδρος.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Σε Εγκύκλιό του ο ποιμενάρχης μας τονίζει τα εξής:

«Εἶναι σ’ ὅλους μας γνωστόν ὅτι τό κακό στόν κόσμο προῆλθε καί συνεχίζει νά προέρχεται ἀπό τήν ἀπομάκρυνσι τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἀρχόντων αὐτῶν ἀπό τόν ἀληθινόν Θεόν, πού εἶναι Θεός τῆς ἀγάπης καί πού θέλει πάντοτε τήν ζωήν καί τήν χαράν τῶν ἀνθρώπων καί τῶν Λαῶν· Ἀπό τήν ἀπομάκρυνσι τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν ἀληθινόν Θεόν, πού εἶναι στοργικός Πατέρας καί ἐθυσίασε τόν Μονογενῆ Του Υἱόν διά νά ἀπαλλάξη ἐμᾶς ἀπό τήν τυραννίαν τοῦ Σατανᾶ, νά μᾶς βγάλη ἀπό τό σκοτάδι τῶν παθῶν καί νά μᾶς ὁδηγήση στήν ἀλήθεια καί στό φῶς.

Οἱ ἄνθρωποι μετά τήν παράβασι τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ καί τήν ἀπομάκρυνσί τους ἀπό τόν Παράδεισον, μόλις ἄρχισαν νά ἐκπολιτίζωνται καί νά ἀποκτοῦν τεχνικές γνώσεις, ἔφτιαξαν τόν Πύργον τῆς Βαβέλ γιά νά φθάσουν στόν Θεό. Τότε ὅμως οἱ γλῶσσες τους ἐσυγχύσθησαν καί οἱ ἴδιοι διασκορπίσθηκαν. Ὁ Χριστός ὅμως ὅταν ἦλθε « εἰς ἐνότητα πάλιν πάντας ἐκάλεσε». Ἦλθε νά ἑνώση ὅλους τούς ἀνθρώπους καί νά μᾶς κάνη ὅλους Ἀδελφούς Του, ὧστε νά εἴμεθα καί ὅλοι κληρονόμοι τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του.

Τότε, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀσπάζονται τό χριστιανικό κήρυγμα , ἐπανέρχεται ἡ ἐσωτερική ἠρεμία καί ἡ γαλήνη στόν κάθε ἄνθρωπον παιδί τοῦ Θεοῦ, εἰρηνεύουν οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους καί σταματοῦν οἱ πόλεμοι μεταξύ τῶν Κρατῶν. Τότε παύουν οἱ ἀλληλοσκοτωμοί καί οἱ καταστροφές καί τά ὑλικά ἀγαθά δέν ἐξοδεύονται γιά τά φοβερά πυρινικά ὅπλα, ἀλλά γιά τήν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων καί τῶν Λαῶν.

Ἔτσι ὁ Μ. Κωνσταντῖνος μέ τόν Μαξέντιον ὑπέγραψαν τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων περί ἀνεξιθρησκείας· Ἔτσι ἱδρύθηκαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, ὁ Ὁργανισμός Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις κ.λ.π. Ἔτσι καί οἱ Ἀρχηγοί τῶν Μεγάλων Θρησκειῶν συνέρχονται τώρα ἀπό κοινοῦ διά νά βροῦν τρόπους νά παύσουν οἱ θρησκευτικοί πόλεμοι, νά σταματήσουν οἱ θρησκευτικοί φανατισμοί καί εἰρηνικά νά ζήσουν οἱ ἄνθρωποι πασῶν τῶν θρησκειῶν.

Τραγική ἐξαίρεσις ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος θέλει σήμερα τό καλλίτεχνο παγκοσμίου φήμης καί τιμῆς Χριστιανικό Μνημεῖο, τόν Ἱερόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολι, πού σεβάστηκε καί ὁ Κεμάλ Ἀτατούρκ, νά τόν μετατρέψη σέ Τζαμί. Δηλαδή θέλει νά γυρίση τήν ἀνθρωπότητα πίσω 18 αἰῶνες, τότε πού οἱ Ρωμαῖοι Αὐτοκράτορες ἀνεκήρυσσαν τούς ἑαυτούς τους Θεούς καί ἐβασάνιζαν καί ἀπεκεφάλιζαν ὅποιους δέν τούς ἀπέδιδαν θεΐκήν Λατρείαν‼

Πατέρες μου καί Χριστιανοί μου,

Οἱ Ἔλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζομεν τό ἀγιογραφικόν · «οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις. Ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα». Γνωρίζομεν τό ἁγιογραφικό λόγιον: Πρός τόν Παῦλον· «σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν» καί πρός τόν Μ. Κωνσταντῖνον· «ἐν τούτῳ νίκα», δηλαδή μέ τόν Σταυρόν. Ὄπως ἐπίσης ἔχουμε πολλάκις ἐκ πείρας γνωρίσει τήν ἀπελευθέρωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό βαρβάρους ἐχθρούς διά τῆς ὁλονυκτίου προσευχῆς στήν Ἁγία Σοφία, τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τό 1821 ἤ τήν ἐμφάνισιν τῆς Παναγίας μας στούς στρατιῶτες μας στήν Ἀλβανία στό ἔπος τοῦ 1940.

Διά τοῦτο ἐμεῖς τό ἵδιο θά κάνουμε καί τώρα· Στόν φανατισμό, στήν μισαλοδοξίαν καί στήν βαρβαρότητα τοῦ Τούρκου Προέδρου θά συνέλθουμε εἰς Προσευχήν στόν Τριαδικόν Θεόν ἡμῶν τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης.

Λοιπόν σᾶς καλῶ ὅλους τήν Παρασκευή 24ην Ἰουλίου καί ὥρα 8:00 μ.μ., ὅλοι νά συγκεντρωθοῦμε γιά προσευχή στούς Ναούς τῆς ἐνορίας μας καί τῶν Μονῶν μας, ὥστε εἰς τόν Θεόν νά ἀναθέσουμε τά αἰτήματά μας.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.