Αμβρόσιος: Διώχθηκα από ομοφυλόφιλους και τον ΣΥΡΙΖΑ

Τι αναφέρει στην επιστολή που έστειλε στον αρχιεπίσκοπο


ΕΛΛΑΔΑ
16:05
19/08/2019
Αμβρόσιος: Διώχθηκα από ομοφυλόφιλους και τον ΣΥΡΙΖΑ
55
loading

Από τους ομοφυλόφιλους και τους «μάγους» -όπως τους χαρακτήρισε- του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι διώχθηκε ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος, μέσω επιστολής που έστειλε στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και μέσω της οποίας εξηγεί τους λόγους που αποφάσισε να παραιτηθεί.

Μάλιστα, στην επιστολή του που δημοσιεύει στο προσωπικό του μπλογκ, επιμένει να χαρακτηρίζει ως «παράσημο της διά Χριστόν κακοπάθειας» την ποινή που του είχε επιβληθεί από το δικαστήριο, αναφορικά με τις δηλώσεις του που κρίθηκαν ως ρατσιστικές.

Αναλυτικά η σχετική επιστολή αναφέρει:

«ΗΛΘΕΝ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ!

Με την Χάριν του Φιλευσπλάχνου Κυρίου μας συνεπλήρωσα ήδη 58 έτη στην Ιερωσύνη, εκ των οποίων σαράντα τρία (43) στην Αρχιερωσύνη (17 Αυγούστου 1976) και σαράντα ένα (41) ως Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Καθώς, λοιπόν, τώρα άγω το 82ον έτος της ηλικίας μου (22.07.1938)εθεώρησα χρέος μου να θυσιάσω τον εαυτόν μου διά το συμφέρον της Μητρός Εκκλησίας! Διότι σταθερά έχω την γνώμην, ότι ο Ιεράρχης πρέπει να αποχωρή της ενεργού ιεράς Διακονίας του πριν οι σωματικές και οι πνευματικές του δυνάμεις αρχίζουν να τον εγκαταλείπουν! Διότι όλοι γνωρίζομεν και ομολογούμεν, ότι "το γήρας ουκ έρχεται μόνο".

Καθώς, λοιπόν, τα γηρατειά ήλθαν και με σφικταγκάλιασαν, τώρα, που νοιώθω ακόμη υγιής, απεφάσισα να παραδώσω το πηδάλιον της νοητής νηός, τ.έ. της Μητροπόλεώς μου, σε άλλα πιό στιβαρά χέρια! Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα εξετάση το θέμα και θα επιλέξη το κατάλληλον πρόσωπον εις διαδοχήν μου. Θα ηδυνάμην να προτείνω πρόσωπον κατάλληλον, κατά την γνώμην μου, ως διάδοχόν μου, όπως π.χ. τόν Πανοσ. Αρχιμ. π. Ιωακείμ Βενιανάκην, τον Πρωτοσύγκελλόν μου, αλλά η σεπτή Ιεραρχία, όλως προσφάτως, με αφορμή την αντίστοιχη ενέργεια του παραιτηθέντος Μητροπολίτου Άρτης κ. Ιγνατίου, απέδειξεν, ότι ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΤΑΙ αυτού του είδους τις προτάσεις! Άρα η παραίτησίς μου δεν εμπεριέχει και πρότασιν περί προσώπου τινός, όπως εσφαλμένως ανεγράφη σε κάποια ηλεκτρονική εφημερίδα!

Πόθος της ψυχής μου είναι να ζήσω σύμφωνα με το αίτημα, το οποίον υποβάλλομεν πρός τον Φιλάγαθον Κύριον σε κάθε ιερή ακολουθία, ήτοι "τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα"!

Με γνώμονα, λοιπόν, τις παραπάνω σκέψεις καί άλλα τινα, τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα προς παρόν, την 17ην Αυγούστου 2019, με την ευκαιρίαν της ανόδου μου εις τον Αρχιερατικόν Θρόνον (17.08.1976), όπου με ανεβίβασεν ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κυρός ΣΕΡΑΦΕΙΜ, υπέγραψα την παραίτησίν μου, την οποίαν και σήμερον 19ην Αυγούστου 2019 υπέβαλα πρός την Ιεράν Σύνοδον.

Στη συνέχεια σας παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από το κείμενο αυτό. Είθε ο Νυμφίος της Εκκλησίας, αλλά καί Νυμφίος της ταλαίπωρης ψυχής μου, να δεχθή την ταπεινήν, πλήν όμως καί ολοκληρωτικήν, προσφοράν μου όλα αυτά τα σαράντα καί ένα χρόνια της διακονίας μου ως Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Καλάβρυτα, 19.08.2019

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Αριθμ. Πρω. 880                                    Εν Αιγίω  τῇ 17ῃ Αὐγούστου  2019

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Πρόεδρον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Ἰω. Γενναδίου, 14

115 21 ΑΘΗΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Ὑποβολή παραιτήσεως

"...ὁ καιρός τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε, τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα∙ λοιπόν ἀπόκειταί μοι ..."  ὁ χρόνος προετοιμασίας τῆς ψυχῆς μου διά τήν μέλλουσαν κρίσιν, ἵνα ἀκούσω τήν εὐκταίαν φωνήν: "εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου".

Μακαριώτατε  Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ἡ θέσις τοῦ Μητροπολίτου, ὡς γνωστόν,  ἀπαιτεῖ μίαν ὁλοκληρωτικήν ἀφοσίωσιν, ἥτις συνεπάγεται ὑπέρβασιν  τοῦ ἑαυτοῦ μας καί σχεδόν εἰκοσιτετράωρον ἐκδαπάνησιν, ἐάν συνυπολογίσωμεν καί τήν ὥραν τοῦ ὕπνου ὡς βιολογικῶς ἀναγκαίαν καί στοιχειώδη ἀνάπαυσιν πρός ἀνανέωσιν τῶν σωματικῶν καί τῶν πνευματικῶν μας δυνάμεων, οὕτως ὥστε νά συνεχίσωμεν ἀπροσκόπτως τήν πνευματικήν ἡμῶν ἀποστολήν.
Ταῦτα πάντα εἶναι ἐφικτά, ἐάν καί ἐφ’ὅσον ὁ ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτης ἔχῃ καλῶς εἰς τήν ὑγείαν του, ὥστε νά ἐκδαπανᾷ ὁλόκληρον τήν ὕπαρξιν αὐτοῦ εἰς τό ἔργον τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ διακονίας πρός δόξαν Κυρίου, ὠφέλειαν δέ καί ἐν Χριστῷ οἰκοδομήν τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος καί πρός εὔκλειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Πλήν ὅμως ὁ ἄνθρωπος, προϊούσης τῆς ἡλικίας, ὑφίσταται εἴτε σταδιακήν μείωσιν, εἴτε καί αἰφνιδιαστικήν ἀπώλειαν τῶν δυνάμεών του, ὁπότε καθίσταται ἀναγκαῖον πλέον, ἵνα διαθέτῃ πολύτιμον χρόνον πρός περίθαλψιν καί συντήρησιν τοῦ ἑαυτοῦ του, τοῦθ’ὅπερ ἀσφαλῶς ἕως τινός σημείου  τυγχάνει ἀποδεκτόν!

Πλήν ὅμως, ὅταν τό ἰσοζύγιον τῶν προσωπικῶν μας δυνάμεων διαταράσσεται, ἡ δέ φροντίς διά τόν ἑαυτόν μας ἀπαιτεῖ ἐκδαπάνησιν περισσοτέρου χρόνου, τότε ὀφείλομεν νά σκεφθῶμεν ὡριμώτερον! Δηλ. ἡ πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἀγάπη ἡμῶν ὀφείλει νά ὑπερκεράσῃ τήν πρός τόν ἑαυτόν μας ὀφειλομένην τοιαύτην.

Τό σημεῖον τοῦτο ἀκριβῶς συνιστᾷ καί τό κρίσιμον σημεῖον εἰς τήν ληφθεῖσαν ἤδη ἀπόφασιν ἡμῶν περί παραιτήσεως. Ὁ καλός στρατιώτης, ὡς γνωστόν, θυσιάζει ἑαυτόν, ἤτοι αὐτήν ταύτην τήν ζωήν του, διά τήν Πατρίδα! Κατ’ ἀναλογίαν, κατά τήν ταπεινήν μας ἄποψιν, καί ὁ εὐσυνείδητος Ἐπίσκοπος, ὁ διαπεπιστευμένος τήν Διοίκησιν μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας ὡς Μητροπολίτης, ὀφείλει νά προτάσσῃ τῆς πρός ἑαυτόν  ἀγάπης τήν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τοιαύτην! Ἄλλως προκαλεῖ σκωπτικά σχόλια καί κρίσεις οὐχί ἐπαινετάς διά τόν ἑαυτόν του!

Δεδομένου, λοιπόν, τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ ἄσκησις τῶν καθηκόντων μας ὡς ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων πέρα τῶν πνευματικῶν ὑποχρεώσεων ἐκτείνεται καί εἰς πλεῖστα ὅσα διοικητικά καθήκοντα τό πρᾶγμα καθίσταται πολύ λεπτόν! Εἰς τήν Διοίκησιν μιᾶς Μητροπόλεως, ὁσάκις ὁ γεγηρακώς ἤ ὁ ἐν ἀσθενείαις περιπεσών Μητροπολίτης ἀδυνατεῖ πλέον νά ἀσκήσῃ πλήρως τά δοικητικά αὑτοῦ καθήκοντα, συνήθως παρεισφρύουν ἀλλότρια πρόσωπα, (εἴτε κατά σάρκα συγγενεῖς του, εἴτε κληρικοί, εἴτε καί λαϊκοί ἀκόμη, πρόσωπα τοῦ στενοῦ περιβάλλοντός του), τά ὁποῖα -κατ’ἀνάγκην- κινοῦν τά νήματα τῆς Διοικήσεως!

Τότε, λοιπόν, ἀφεύκτως ἐπέρχεται ἡ φθορά οὐχί ἁπλῶς τοῦ ὀνόματος τοῦ γεγηρακότος Μητροπολίτου, ἀλλά καί αὐτῆς ταύτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας! Ἐπαναλαμβάνομεν: τότε ἀναποφεύκτως ὄχι μόνον ἁμαυροῦται τό «καλόν ὄνομα» τοῦ ἐκδαπανηθέντος Μητροπολίτου, ἀλλά καί ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία πλήττεται!

Ἡ ἄχρι τοῦδε ὑπερ-τεσσαρακονταετής ταπεινή διακονία μας εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν Διοίκησιν (1978-2019) πολλά ἐν προκειμένῳ μᾶς ἔχει διδάξει! Ἡ κατ’ἐφαρμογήν τοῦ  Νόμου ἀποστολή  τῆς εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, συγκροτουμένης ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Σ.τ.Ἐ καί δύο Καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τῶν Πανεπιστημίων τῆς Χώρας, εἴς τινα Μητροπολίτην, προκειμένου νά τόν ἐξετάσουν καί νά βεβαιώσουν τήν ἀδυναμίαν ἐπιτελέσεως τῶν ποιμαντικῶν του καθηκόντων διά τά περαιτέρω, τελικῶς, ἀποβαίνει μειωτική -εὐτελιστική θά ἐλέγομεν- διά τόν γεγηρακότα ἤ καί ἀσθενοῦντα Ἱεράρχην! Ἀναγκαία ἴσως, πλήν ὅμως εὐτελιστική!

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Καθ’ ἑκάστην ἱεράν ἀκολουθίαν ψάλλοντες, παρακαλοῦμεν τόν Φιλάν-θρωπον Κύριον νά μᾶς ἐπιτρέψῃ καί νά μᾶς εὐλογήσῃ, ὥστε «τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι»!

Συνεπεῖς καί ἡμεῖς πρός τήν δέησιν ταύτην, ζωηρῶς ἐπιθυμοῦμεν, ὥστε νά διέλθωμεν τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ, ἐν προσευχῇ, ἐν μελέτῃ λιπαρᾷ τοῦ θείου λόγου, πρώτιστα δέ πάντων ἐν μετανοίᾳ!Ἐξομολογούμενος ἐνώπιον Ὑμῶν, ὁμολογοῦμεν, ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας «γεύσασθε καί ἴδετε, ὅτι χρηστός ὁ Κύριος» σαγηνεύει την καρδίαν μας! Ἡ γλυκύτης τοῦ Κυρίου  ἐγγίζει τήν ταλαίπωρον ψυχήν μου καί προκαλεῖ ἐσωτερικήν τινά μέθην! Ὅλα τά ἄλλα ὑποχωροῦν, καθώς ἐντός ἡμῶν αὐτός οὗτος ὁ θεῖος ἔρως κυριαρχεῖ καί μᾶς  αἰχμαλωτίζει!

Περιττόν, φρονοῦμεν, τυγχάνει νά ὑπομνήσωμεν πρός Ὑμᾶς, ὅ, τι καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς πληροφορεῖ: «αἱ ἡμέραι τῶν ὲτῶν ἡμῶν ......ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐάν δέ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καί τό πλεῖον αὐτῶν κόπος καί πόνος»

Καθώς, λοιπόν, τήν 28ην Ἰανουαρίου 2019 ὁ Πανάγαθος Θεός ηὐδόκησεν, ὥστε ἡ ἀναξιότης μου νά δοξασθῇ καί μέ τό παράσημον τῆς διά Χριστόν κακοπαθείας, διωκόμενος ἐμφανῶς μέν ὑπό τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀφανῶς δέ ὑπό τῶν παραγόντων τῆς ἕως χθές Κυβερνήσεως τῶν Ἀθέων καί Μάγων  τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί καθώς ἐπίσης «κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος», ἵνα κατά τόν ἅγιον Ἀπόστολον εἴπω, διά τοῦτο ἀκριβῶς σήμερον 17ην Αὐγούστου 2019, ὅτε ἑορτάζω τήν 43ην ἐπέτειον ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου ὡς Ἀρχιερέως τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου (χειροτονηθείς Τιτουλάριος Μητροπολίτης Ταλαντίου τήν 17ην Αὐγούστου 1976 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου καί Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σερα-φείμ), ἥτις ἐγένετο εὐδοκίᾳ τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ,

ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ

Διά τῆς παρούσης ἐκτενοῦς ἀναφορᾶς ἡμῶν ὑποβάλλω σήμερον πρός Ὑμᾶς τήν παραίτησίν μας ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, τὁ ἱερόν πηδάλιον τῆς ὁποίας, κατά τήν ἄφατον πρός ἡμᾶς συγκατάβασιν καί φιλανθρωπίαν τοῦ Νυμφίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, παρέλαβον κατά τήν 19ην Νοεμβρίου 1978 καί ἐκ βάθους ψυχῆς θερμότατα παρακαλῶ Ὑμᾶς διά τά καθ’ Ὑμᾶς.

Ταπεινόν δεῖγμα τῆς ἀόκνου ἀρχιερατικῆς μας Διακονίας  εἰς τήν ἔπαλξιν ταύτην ἀποτελεῖ ὁ προσφάτως ἐκδοθείς τόμος ὑπό τόν τίτλον «ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ (1978-2018)», ἀντίτυ-πον τοῦ ὁποίου ἀδελφικῶς καί Σᾶς προσφέρομεν.

Ὅθεν ταπεινῶς παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ Ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ».

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

55
σχόλια
 1. avatar pliman ( μερικους τους καλεσε λιγο πριν νυχτωση) παραβολη

  Τι ζουμι θα παραδωσετε ρε?
  Της ακαθαρτου ηλυος καθαρον ημας Κυριε.-

 2. avatar Ακροδεξιος κατσαπλιας

  Ο τρελός του χωριού που εσείς οι ακροδεξιοί κατσαπλιαδες τον κάνατε να νιώθει Παντοκράτορας.

 3. avatar Αλήθειες Κυρίου

  Ο Χριστός διώχθηκε πολύ περισσότερο από εσάς γέροντα Αμβρόσιε.

  Και δεν μίλησε ποτέ για μάγους, γιατί σεβόταν τους ανθρώπους σαν νοήμονα όντα...

  Και τελικά, δεν χρησιμοποίησε την \"εξουσία\" που είχε στους μέχρι τότε πιστούς του, δεν έβγαλε χολή και μίσος και δεν τους πότισε με αυτά,
  Υπέστη το μαρτύριο και θυσιάσθηκε για τις ιδέες του ο Ιησούς.

  Το ακριβώς αντίθετο από όσα κάνατε εσείς, ακροδεξιε Αμβρόσιε.

 4. avatar noway..

  Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας μας, αλλά ο εν λόγω κύριος υποτίθεται ότι πρεσβεύει τα ιερά και τα όσια της απόλυτης αγάπης, της συμπόνοιας της συγχώρεσης και τα πιστεύω του υποτίθεται πως είναι ο λόγος του Χριστού που δέχτηκε τους πάντες κοντά του, τους λεπρούς , τις πόρνες, τα μιάσματα της τότε κοινωνίας και δεν έδειξε μίσος ούτε στους δήμιούς του. Μάλλον, η Εκκλησία κάπου το \"έχασε\" στο πέρασμα των αιώνων και ίσως γι αυτό όλο και περισσότεροι της γυρνάνε την πλάτη και όσοι έχουν πίστη την κρατούν για τον εαυτό τους χωρίς αυτές τις καταδικασμένες μεσαιωνικές αντιλήψεις. Στο καλό παπά και εύχομαι να μην έχεις συνεχιστές.

 5. avatar Άξιος διωγμού

  Αξιωθηκε να διωχθει ο Μητροπολίτης απο την Αγια Πιστη του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, διδασκοντας τον λογο του Διαβόλου. Οι πραγματικοί χριστιανοί πανηγυριζουν την διωξη του δαιμονα. Δεν θα μας λειψει ο λογος του εναντιον των συμπολιτων μας και τα παθη του μισους και της κακιάς που τον απομάκρυναν απο τον δρομο του Θεου. Ο Θεος να συγχωρησει τους αμαρτωλούς εκπροσώπους Του.

 6. avatar Καλάβρυτα

  Έφυγε ο ακροδεξιός Αμβρόσιος!!
  Θα φύγουν μαζί ολες οι βρωμερες λερες απο την πατριδα μας.

 7. avatar Ευπατριδης

  Ομοφυλόφιλοι,αθεοι,κομμουνιστές,δέν εχουν θέση στη Χριστιανική Ελλάδα.

  1. avatar ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ :

   ΣΑΝ ΔΕΛΑΠΑΤΡΙΔΗΣ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΣΑΙ.

  2. avatar Αντιο τοτε

   Τοτε φύγε απο την χριστιανική Ελλάδα .

 8. avatar Πες μου

  Εκείνον τον δεσποτα της χρυσοπηγης που κηνυγουσε τον ψαλτη γύρω από την Αγία τράπεζα πως τον λένε αμβροσιε;;;; εεεεε;

 9. avatar Γαλανολευκη σημαια

  Οι ανοησίες από ακροδεξιους, πατριδοκαπηλους, ναζι
  και λοιπά κατάλοιπα της κοινωνίας, αποτελούν αφορμή για μεγαλα γέλια για την κοινωνία μας.

 10. avatar Σιωπη μητροπολίτη

  Εκδίωξη απο τους ομοφυλόφιλους της εκκλησίας ειχε ο Μητροπολίτης ή απόλυτη σιωπή για τους συναδέλφους του.

 11. avatar Αντιο για παντα

  Ήσουν καμαρι της Χρυσής Αυγης μα τώρα είσαι μια χουφτα χωμα.

 12. avatar Ευπατριδης

  Οι διώξεις από ομοφυλόφιλους,αριστερούς,άθεους και λοιπά κατάλοιπα της κοινωνίας,αποτελούν τίτλο τιμής για την Εκκλησία! Ο λόγος του πύρινος,καυστικός, ορθόδοξος, γνήσια πατριωτικός,αληθής και ατρόμητος.
  Εύγε! Καλό Παράδεισο,Σεβασμιώτατε.

  1. avatar noway..

   Το ότι δεν είμαι ούτε αριστερός άθεος ή ομοφυλόφιλος δεν σημαίνει πως μπορώ να δεχθώ πως αυτές οι ομάδες είναι κατάλοιπα της κοινωνίας και ειδικά μιας Χριστιανικής κοινωνίας. Το κατάλοιπο του Χριστιανισμού δυστυχώς γίνεται η ίδια η Εκκλησία με αυτούς τους εκπροσώπους. Δεν μπορεί να λέγονται Χριστιανοί οι πολέμιοι του λόγου και του έργου του Χριστού , όσο πρόλαβε να ζήσεις πριν τον \"καθαρίσει\" το τότε Ιερατείο.

   1. avatar Ευπατριδης

    Διάβασε καλύτερα τον λόγο του Χριστού που κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι ,διάδωσέ τον αν μπορείς σε αυτά τα κατάλοιπα της κοινωνίας και έτσι ίσως μερικά από αυτά να μπορέσουν να καταλάβουν και να καταπολεμήσουν το αμάρτημά τους και τελικά να σωθούν. Οι πόρνες και οι τελώνες που ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ,μπήκαν στην Βασιλεία των Ουρανών και ο Χριστος τους δέχθηκε με ανοικτές αγκάλες. Τους ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝΤΕΣ όμως...

    1. avatar noway..

     Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι εσείς οι πιστοί της Εκκλησίας και όχι της Θρησκείας θεωρείτε όλους όσους έχουν μια άλλη άποψη είναι αδιάβαστοι. Διάβασα και έμαθα και ακόμα μαθαίνω, Και αυτό που δεν το αλλάζεις ούτε εσύ ούτε κανένας παραχαράκτης της Πίστης είναι μια και μόνη αλήθεια. Ο Χριστός τους έκανε να μετανοήσουν θεωρώντας πως ΚΑΝΕΝΑΣ δεν είναι κατάλοιπο αλλά είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους και ίσοι απέναντι στο Θεό. Δεν βρωμούσε κανένας. Έγινε πιο ταπεινός και από τους τελευταίους της κοινωνίας. Αντίθετα, στον άμβωνα ανέβαιναν και αφόριζαν τους πάντες κατηγορώντας τους ως άθεους όλοι εκείνοι που ανήκαν στα υψηλότερα κλιμάκια του τότε παπαδαριού. Όπως ακριβώς πολύ συνεχιστές τους σήμερα στη σημερινή Εκκλησία. Δυστυχώς έτσι είναι.

     1. avatar noway..

      Διόρθωση.. Πολλοί..

  2. avatar Ψυχίατρο ευπατριδη

   Ξέχασες τους ψυχιατρους που θεραπευουν...

  3. avatar 667

   κε εφπατρίδι
   για τους ρασοφόρους ομοφυλόφιλους τι γνώμη εχεις;

   1. avatar Ευπατριδης

    Την ίδια.

   2. avatar Ευπατριδης @667

    Οι ρασοφόροι εχουν ειδική σχέση με το Θεό και συγχωρούνται.

 13. avatar Ρε

  Φυσικο ειναι σαν
  Κερασφορος Οχια που ειναι δηλητήριο να χυνει !

 14. avatar κοίτα ποιος μιλάει!

  Ο αρχιτράγος, [...], μιλάει για δίωξη από ομοφυλόφιλους.... Εύχομαι να υπάρχει όντως Θεός, ώστε όταν θα [...] να σε στείλει εκεί που σου ταιριάζει, φασισταριό!

 15. avatar Ζάχος 5

  Δείξε μου τους εχθρούς σου να σου πω ποιος είσαι.Άμα έχεις εχθρούς φανατισμένους ομοφυλόφιλους, ακροαριστεροαπολιθώματα, συριζοφασίστες, αθεοταλιμπάν, υμνητές του Στάλιν και του Χότζα,όργανα της διεθνούς διαστροφικής, τότε είσαι σε καλό δρόμο, ό,τι και να πουν όση λάσπη και να ρίξουν. Ακόμη και να έκανες το λάθος να υποστηρίξεις τη ΧΑ μια φορά, αυτό είναι θάμνος μπροστά στο δάσος των εγκλημάτων των παραπάνω. Αυτοί είναι τριχειρότεροι από αυτά που κατηγορούν.

 16. avatar ρεθυμνιωτης

  Είναι να απορεί κανεις για τους λογους που επικαλειται οτι τον ωθησαν σε παραίτηση
  Όσον αφορά τους ομοφιλοφιλους γιατι τους έβαζε αραγε ολους στο ιδιο καλαθι ;
  Γι\' αυτος τους ανθρώπους υπάρχουν τρεις κατηγορίες :
  Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνη που η ιδια η φυση τους αδικησε ( η μήπως ο θεος ; )
  Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οσοι στην πορεία της ζωής τους είπαν να δοκιμασουν και κάτι άλλο . Αρα το χούι τους είναι επικτητο . Να διαρωτηθουμε ομως απο ποια στρωματα της κοινωνίας ποια επαγγέλματα , με ποια οικονομική επιφάνεια προέρχονται ολοι αυτοι .
  Εγω προσωπικα αυτη την κατηγορία την καταδικαζω .
  Στην τρίτη κατηγορία ανηκουν και καποι ανθρωποι που παρα τη θέληση τους κατεληξαν εκει .
  Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου την αφήγηση του Γιάννη Τσαρούχη σε μια συνέντευξη του: Όταν ήταν μικρος ( επι γερμανικης κατοχης ) , η γιαγιά του τον έστελνε , μ\' ένα δοχεί , να παίρνει φαγητό από ένα μαγερικο . Εκει λοιπον τον στριμωχνε ο μάγειρας , κάθε φορά που πήγαινε . Και κατέληξε βεβαίως εκεί που κατέληξε .
  Οσο για τους απιστους μαγους του ΣΥΡΙΖΑ , δεν θα μπορούσε να πει ποιο αστείο πράγμα . Κατ\' αρχάς υποτίθεται πως οι μάγοι είναι όργανα του σατανά και γι\' αυτό έχουν τη δύναμη να κάνουν ότι κάνουν . Οι αθεοι ομως απορριπτουν την ύπαρξη του Θεού , οπότε αυτομάτως απορριπτουν και την ύπαρξη του σατανά , γιατί αυτά τα δυο πανε πακετο . Επομενως ;
  Αποψη μου είναι , πως αυτοί που το ν ( γκρεμισαν ) , ειναι οι πραγματικοί χριστιανοί ,που πιστευουνε στην αγάπη και όχι στην εκδίκηση .

  1. avatar Μα τι πρεμούρα ειναι αυτή ;

   Και τι μακροσκελές κείμενο με.... τόσο αναλυτική μεθοδολογία κ Ρεθυμνιώτη ...και πολύ διάθεση! Και ψαγμένο ...Βέβαια οτι θα έμπαινε ακόμη και στην ομοφυλοφιλία ... ταξικό πρόσημο με καταδίκη των ... πλουσίων ή ανώτεροταξικών ομοφυλοφίλων σε σχέση με το προλετάριους ή αδικημένων από την φύση ; ;;; Μόνο θυμηδία θα μπορούσε να προκαλέσει και αυτό το ΣΥΡΙΖΑΙΙΚΟ επιχείρημα οπως επίσης και αυτό το «αδικημένο»από την φύση δεν ειναι λίγο φασιστικό και ομονοηματικό με αυτών που υποτίθεται πως καταδικάζεις που μιλάνε για διαστροφή και νόσο ;.... Ρε παιδιά , πολύ θολούρα στο μυαλό έχει αυτό το τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ... Τι απωθημένα έχετε και για πόσο καιρό τα κρύβατε; Τι ψυχοβγαλτικά φανερώνετε ; Τι σας κάνανε στην παιδική σας ηλικία ; Έλεος πιά...

   1. avatar Ρεθυμνιωτης

    Για τον Κ. « Μα τι πρεμουρα ειν\' αυτη » .
    Ειναι η δεύτερη φορά που κανω παρεκκλιση και απαντώ σε κάποιο έχει απαντήσει στο δικο μου σχόλιο αλλά αξίζει τον κοπο .
    Κατ\' αρχήν ποιος σας είπε κύριε μου ότι είμαι συριζαιος ; εχω ξεκαθαρισει σε προγενεστερο σχολιο μου ( και το επαναλαμβάνω για τελευταία φορά ) ότι είμαι « φίλαθλος » και όχι οπαδός .Επικροτω ο,τι θεωρώ , απο τη δική μου οπτική γωνία , σωστο , κρινω ο,τι θεωρώ λάθος . Σαν παράδειγμα και μόνο αναφέρω ότι επικροτησα την πάρεμβαση του Κ. Γεωργιαδη για τη σωτηρια της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ .
    Απλα, πολυ απλα , δεν δέχομαι ακριτα οτι μου πασσαρει οποιοσδηποτε . Το κρίνω με το φτωχο μου το μυαλό , και καταλήγω στα δικα μου συμπεράσματα . Σωστά η λάθος , αυτό είναι άλλο θέμα . Με τη λογική λοιπόν αυτή ,εκανα και την κατάταξη των τιων κατηγοριων . Εαν εσεις κανετε διαφορετικη καταταξη δεν έχετε παρα να μας το πείτε . Κάνατε όμως ένα λάθος . Μου βάλατε λογία στο στόμα που δεν είπα . Που τον είδατε τον ταξικο διαχωρισμο ; που είδατε να μιλώ για προλετάριους και αστική τάξη ; μιλώ για στρωματα , επαγγελματα , και οικονομική επιφάνεια . Και να \'στε σιγουρος πως για ότι γράφω , κάτι ξερω . Δηλαδη : Εδω στη πολη μου τη χρυσή δεκαετία 80 - 90 με τη χρυσή εποχή του τουρισμού , και της ευμαρειας , καποιοι , καταστηματαρχες παρακαλω , γιναν ευποροι στο αψε-σβήσε . Για κάποιους λοιπόν εξ\' αυτών ( ευτυχώς λίγοι ) έγιναν ευρεως γνωστα καποια τους « κατορθώματα » , που δεν θέλω να πεοριγραψω εδω .

 17. avatar advouk7

  Καλα μόλις χθες δεν ελεγες οτι παραιτεισαι για να \"κοιτάξεις τον εαυτό σου\"; Και στη τελική, αν σ έδιωξαν οι γκέι και οι άχρηστοι, ήταν \"θελημα Θεου\"...

 18. avatar ΤΟΞΟΤΗΣ

  πρωτα βγαινει η ψυχη κι υστερα το χου\'ι\' ...

 19. avatar Να σου πω την αλήθεια

  Μεινεις ή φυγεις ή ότι και να κάνεις [...]

 20. avatar Αλλος

  Τέτοιους ταλαντούχους χρησιμοποιούσε ο Χίτλερ στα στρατόπεδα θανάτου για να ξεχωρίζει τους καθαρούς από τους αλλους.
  Γεννήθηκες λάθος εποχή σε λάθος χώρα..\"ανθρωπε του θεού\".

  1. avatar Ευπατριδης

   Αλλα αντ’ άλλων...

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει