Ο Παναγιώτης Θωμόπουλος νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας

Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
16:23
09/11/2016
Ο Παναγιώτης Θωμόπουλος νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας
loading

Toν Παναγιώτη Θωμόπουλο εξέλεξε στην θέση του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας το διοικητικό της συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας συνεδρίασε και αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

- Παναγιώτης- Αριστείδης (Τάκης) Θωμόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος

- Πέτρος Σαμπατακάκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

- Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

- Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,Εκτελεστικό μέλος

- Arthur Michae Royal Aynsley, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Σταύρος Κούκος, Μη εκτελεστικό μέλος

- Marianne Økland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Ευθύμιος Κατσίκας, Μη εκτελεστικό μέλος

- Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Μη εκτελεστικό μέλος

- Χαράλαμπος Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

- Παναγιώτης Λευθέρης, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας ΔΣ και Επιτροπών ορίστηκε ο Παναγιώτης Δασμάνογλου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Παναγιώτης (Τάκης) Θωμόπουλος, αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση Προέδρου, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε «ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Εθνικής Τράπεζας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της για την οικονομία και την κοινωνία. Παρατήρησε ότι αυτό θα γίνει με απόλυτη συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά και με το βασικό της Μέτοχο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε ότι «η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει δυναμικά την υλοποίηση της στρατηγικής της με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουργεί με προσήλωση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και με σεβασμό στις εποπτικές αρχές, στους μετόχους και στους πελάτες της. Επιπλέον δήλωσε ότι, η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζοντας τον σημαντικόρόλοτου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως βασικούμετόχου, θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Ταμείο, στο πλαίσιο των αρχών που εκπορεύονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».

Το βιογραφικό του νεοεκλεγέντος προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, Παναγιώτη-Αριστείδη Θωμόπουλου, έχει ως εξής:

Ο κ. Θωμόπουλος διαθέτει μακρά εμπειρία στον διεθνή τραπεζικό χώρο (συμπεριλαμβανομένων των υπό εξυγίανση Τραπεζών Κρήτης το 1995-1996 και Proton Bank το 2011) και έχει υπηρετήσει σε ανώτατες θέσεις στην Ελλάδα και διεθνώς και συμμετείχε/ηγείτο σε πολλές διαπραγματεύσεις με Έλληνες και ξένους οργανισμούς. Έχει διατελέσει ανώτερος οικονομικός εμπειρογνώμονας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ), που εκτός από την επισκόπηση των γενικότερων οικονομικών εξελίξεων, εξέταζε και θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα.

Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (TE) και μεταξύ άλλων υπεύθυνος της Διεύθυνσης Τραπεζικής Εποπτείας (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του εξωτερικού), συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος, που ασχολείται και με διεθνή τραπεζικά θέματα, εκπρόσωπος της ΤΕ στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή της ΕΕ και πρόεδρος του Δ.Σ. της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), που εισήγαγε την ηλεκτρονική διατραπεζική, για τις μισθοδοσίες, συντάξεις, κοινωνικές εισφορές, φόρους κ.λπ.

Έχει διατελέσει επίσης πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και πρόεδρος της Eurobank.

 Επαγγελματική Καριέρα

- Τράπεζα της Ελλάδος (1994-2010): Yποδιοικητής (1994-2009), Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (2009-2010).

- Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (1998-2009).

- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα / Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (1994-2009). Συμμετείχε με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή τον αναπλήρωνε στις συνεδριάσεις του Διοικητικού και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ μέχρι το 2002 και ad hoc εκπροσωπούσε τον Διοικητή στο Δ.Σ. της ΕΚΤ έως τη λήξη της θητείας του ως υποδιοικητής το 2009. Μέλος του Συμβουλίου Αναπληρωτών (των Διοικητών), του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ) (1994-1998). Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της ΕΚΤ (2002-2010).

- Μέλος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (2002-2009) της ΕΕ.

- Αναπληρωτής Διοικητής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2002-2009) για την Ελλάδα.

- Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (1966-1994): Ανώτερος οικονομικός εμπειρογνώμονας στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης, υπεύθυνος για τις ετήσιες Οικονομικές Μελέτες και προβλέψεις των χωρών Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία. Μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (1995-2009) του ΟΟΣΑ.

- Πρόεδρος Επιτροπής Προετοιμασίας Ολυμπιακών Αγώνων 2004 (1999-2000).

- Μέλος του νέου Αεροδρομίου Αθηνών (1994-2000).

- Μέλος του ΔΣ του Ωνασείου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος (2002-2005).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει