Προσπάθεια για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των διοικητικών υποθέσεων, την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και τη μείωση του διοικητικού κόστους, καταβάλλει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και προωθεί δράσεις για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος.

Μεταξύ των δράσεων αυτών όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, εντάσσεται και η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 3242/2004, σύμφωνα με την οποία, με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, μπορεί να περιορίζονται ή να καταργούνται συναρμοδιότητες υπουργών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων.

Ως αποτέλεσμα του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος, όπως αναφέρεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα είναι η απεμπλοκή της έκδοσης μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων από την ανάγκη υπογραφής περισσοτέρων υπουργών, αποσαφηνίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση υπουργείων. Παράλληλα, θα μειωθεί ο χρόνος έκδοσης των πράξεων αυτών και κατά συνέπεια το διοικητικό κόστος, διευκολύνοντας την επιτελική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.