Οι αλλαγές στο επάγγελμα των πολιτικών μηχανικών

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο


ΕΛΛΑΔΑ
11:03
31/03/2014
Οι αλλαγές στο επάγγελμα των πολιτικών μηχανικών
11
loading

Ο νόμος 4663/1930 με τον οποίο οριζόταν ποιος ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού στη χώρα μας τα τελευταία 84 χρόνια, αποτελεί πλέον παρελθόν καθώς το πολυνομοσχέδιο έφερε αλλαγές στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου μηχανικού.

Συγκεκριμένα η υποπαράγραφος ΙΓ12, μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, ορίζει ότι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα μηχανικού και τοπογράφου μηχανικού επιτρέπεται στους κατόχους διπλώματος της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει και στους κατόχους των ΤΕΙ να ασκούν το επάγγελμα των πιο πάνω κλάδων των μηχανικών. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και περιορισμοί καθώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι με ΠΔ θα καθοριστούν οι περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.

Η ΔΑΚΕ μηχανικών Τ.Ε εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου το επάγγελμα του μηχανικού στη χώρα μας ασκούν πλέον όχι μόνο οι απόφοιτοι των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά όλοι οι μηχανικοί των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης (και του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα).

Η ΔΑΚΕ μηχανικών μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «ο αγώνας του κλάδου δεν τελείωσε απόψε. Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να διορθωθούν -ακόμα και στο σημερινό πολυνομοσχέδιο-. Όμως είναι σημαντικό ότι επιτέλους έγινε ένα πραγματικό βήμα: η κατάργηση του Ν.4663/1930 που "στοίχειωνε" την ελληνική πολιτεία εδώ και 84 χρόνια.. Συνεχίζουμε! Επόμενος στόχος: επαγγελματικά δικαιώματα και νέο ενιαίο τεχνικό επιμελητήριο».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη βουλή υπήρξαν αντιδράσεις από τον κ. Λαφαζάνη ο οποίος υποστήριξε ότι η απελευθέρωση των επαγγελμάτων του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου θα ευνοήσει τους απόφοιτους των κολλεγίων. Αφού η εν λόγω ρύθμιση στην ουσία εισάγει «ότι θα μπορούν από κολλέγια πλέον και όχι από πολυτεχνικές σχολές και τον πανεπιστημιακό τομέα να είναι πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες και τοπογράφοι». Οι βουλευτές κ.κ. Κουκουλόπουλος και Κακλαμάνης υποστήριξαν ότι αφορά τα ΤΕΙ.

«Άρθρο 1

Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού επιτρέπεται μόνον:

Α) Στους κατόχους διπλώματος πολιτικού μηχανικού των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής

Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/36/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Άρθρο 2

Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:

Α) Στους κατόχους διπλώματος αρχιτέκτονα-μηχανικού των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής

Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα-μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων”.

Άρθρο 3

Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του τοπογράφου μηχανικού/αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού επιτρέπεται μόνον:

Α) Στους κατόχους διπλώματος τοπογράφου μηχανικού/αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.

Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του τοπογράφου μηχανικού-αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»

Άρθρο 4

1. Οι διπλωματούχοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής (των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του διπλωματούχου μηχανικού.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος, επεκτείνονται σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς της προηγουμένης παραγράφου, το γνωστικό αντικείμενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα της επόμενης παραγράφου.

3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:

α) Ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3.

β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.

γ) Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

δ) Περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.

4. Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται μετά από σχετική εισήγηση Επιτροπής και γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η Επιτροπή συνιστάται κατά τα πρότυπα του άρθρου 10 του ν.3982/2011 και θα συγκροτηθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου με απόφαση των υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας ρύθμισης παρέχεται στο ΤΕΕ προθεσμία τεσσάρων μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου για την κατάθεση στην κατά τα ανωτέρω Επιτροπή σχετικής γνωμοδότησης. και περαιτέρω προθεσμία δύο μηνών από τη λήψη της γνωμοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή για την υποβολή της εισήγησής της.

6. Το άρθρο 5 του ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» καταργείται.»

2. Η ισχύς των ρυθμίσεων που εισάγονται με την παρούσα υποπαράγραφο με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του του ν.4663/1930 όπως τροποποιείται και ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας, αρχίζει από 1.1.2015.»

Νομοτεχνικές βελτιώσεις

Στο σχέδιο νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Οικονομικών επέρχονται οι κάτωθι νομοτεχνικές βελτιώσεις:

1. Στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόμου οι φράσεις «των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών» και «του πανεπιστημιακού τομέα» διαγράφονται και από τα τρία (3), τροποποιούμενα με το παρόν άρθρα 1, 2, και 3 του ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου».

2. Στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόμου η εντός παρενθέσεως φράση «(των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής)» διαγράφεται από το τροποποιούμενο με το παρόν άρθρο 4 του ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου».

3. Στην αιτιολογική έκθεση της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόμου η φράση «ΠΥΣ 38/2012» αντικαθίσταται επί το ορθό με τη φράση «ΠΥΣ 6/2012».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

11
σχόλια
 1. avatar Παναγιώτης K.

  (1) Οι φράσεις "δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού της Ανωτάτης Σχολής των Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ ή ομοταγών Σχολών της αλλοδαπής", "δίπλωμα αρχιτέκτονος της Ανωτάτης Σχολής των Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ ή ομοταγών Σχολών της αλλοδαπής", "δίπλωμα τοπογράφου της Ανωτάτης Σχολής των Τοπογράφων του ΕΜΠ ή ομοταγών Σχολών της αλλοδαπής" του Ν. 4663/1930 όπως ίσχυε μέχρι 31/12/2014, αντικαθίστανται από τις φράσει "διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής", "διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής", "διπλώματος τοπογράφου μηχανικού/αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής" . Αυτό είναι σωστό καθώς διπλώματα πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα μηχανικού και αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού δεν χορηγεί μόνο το ΕΜΠ αλλά και άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής (π.χ. ΑΠΘ).
  (2) Η φράση "Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα" αντικαταστάθηκε με τη λέξη "Ιδρυμάτων" καθώς υπάρχουν τμήματα μηχανικών και σε πανεπιστήμια που δεν έχουν πολυτεχνική σχολή (π.χ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
  (3) Το άρθρο 4 του Ν. 4663/1930 τροποποιήθηκε ολοκληρωτικά και πλέον η άσκηση του επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού δε νοείται συνυπάρχουσα με την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου.

  1. avatar teliοs

   και ειδικά η διαγραφή της φράσης ΄΄ πανεπιστημιακού τομέα΄΄ αλάφρυνε πολύ το κείμενο του νόμου...

  2. avatar […]

   Ναι, αγαπητέ έχετε απόλυτο δίκιο...από ένα νόμο 800 σελίδων έσβησαν τη φράση '' Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα '' για να μη τον βαραίνει (το νόμο)...

 2. avatar Kouvelis K

  Ο Πόλεμος είναι καθαρά συντεχνειακός. Πώς γίνετε απόφοιτοι Τ.Ε.Ι να παίρνουν μεταπτυχιακούς τίτλους απο Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια ? Πώς είναι άξιοι εκεί ? Άρα τα παραπάνω είναι [...] κάποιων ότι τάχα ενδιαφέρονται για το επίπεδο σπουδών.

 3. avatar επιχειρηματίας

  επιτέλους τέλος στους μασόνους του ΤΕΕ.

 4. avatar giannis

  Ολα για τους ψήφους , σε λίγο θα δώσουν και δικαιώματα υπογραφής σε αποφοίτους Δημοτικού.

  1. avatar Πυρφόρος

   Αγαπητέ Γιάννη,τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕΙ εκρεμμούν τρεις δεκαετίες. Προτείνω να ασχοληθείς με το θέμα,να διαβάσεις την νομοθεσία και την ιστορία των πολυτεχνικών και τενολογικών σχολών. Λογικά για να εκφέρεις άποψη,σημαίνει οτι σε ενδιαφέρει. Καλή αναζήτηση!

   1. avatar giannis

    Αγαπητέ Πυρφόρε , ξέρω τι σπούδασα και τι σπούδασαν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ. Ξέρω τι εξετάσεις έδωσα και τι έξετάσεις έδωσαν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ ενώ οι απόφοιτοι των κολεγίων δεν έδωσαν. Οταν το κάθε μαγαζάκι /κολέγιο εξομοιωθέι και με τα ΤΕΙ θα καταλάβεις τι εννοώ. Δεν εκρεμούσαν τρεις δεκαετίες τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕΙ απλά τα ζήταγαν από τους πολιτικαντηδες.

    1. avatar Πυρφόρος

     Η ημιμάθεια αγαπητέ Γιάννη,είναι χειρότερη της αμάθειας. Όταν μιλάμε για κάτι που δεν γνωρίζουμε το διαστρεβλώνουμε,ακόμα και αν δεν το θέλουμε.
     Σύμφωνα λοιπόν,με τον ιδρυτικό Ν.1404 ΦΕΚ 173Α'/24-11-1983 ( Ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ) είχε την υποχρέωση να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα με μεχρί την αποφοίτηση του πρώτου σπουδαστού,πράγμα που ποτέ δεν έγινε. Υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο. Καλή αναζήτηση. Επιπλέον τα ΤΕΙ ήταν και είναι αντιγραφή από το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα (βλ. FH ),όπου έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τα TU .Τα υπόλοιπα είναι προπαγάνδα του ΤΕΕ.

   2. avatar fing

    Για τα ΤΕΙ να συμφωνήσω σε πολλά θέματα μαζί σου και έχουν κάποια δίκια.Δυστυχώς όμως όλο το θέμα γίνεται για την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και όχι για την βελτίωσή της.Με την "απελευθέρωση" των επαγγελμάτων αυτών θα έρθουν στο προσκήνιο τα κολέγια και σε μερικά χρόνια θα κυριαρχήσουν στις προτιμήσεις των φοιτητών..Βλέπουμε το δεντρο και χάνουμε το δάσος.

    1. avatar ΚομμουνιστηςΑντικαπιταλιστης

     fing ποιος θα παει μωρε στα κολλεγια με 586 μισθο. Ποσες οικογενειες θα εχουν στο μελλον δυνατοτητα για να στειλουν τα παιδια τους στην ιδιωτικη εκπαιδευση. Ελαχιστες. Οποτε τα κολλεγια δε θα επρεπε να φοβηζουν τα δημοσια πανεπιστημια.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει