Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3,413 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,365 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 494 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020 καταγράφει ο προϋπολογισμός το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,509 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 658 εκατ. ευρώ ή 5,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,492 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 722 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 10,509 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 359 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 37 εκατ. ευρώ ή 8,7%,
 • Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 10 εκατ. ευρώ ή 21,8 %,
 • Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 30 εκατ. ευρώ ή 34,4%,
 • Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 26,7%,
 • Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 107,5%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 66 εκατ. ευρώ ή 2,9%,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 575 εκατ. ευρώ ή 169,6%, εκ των οποίων: Φόροι Οχημάτων κατά 631 εκατ. ευρώ ή 763,6%,
 • Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 8,6%,
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 316 εκατ. ευρώ ή 87,8%, εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 159 εκατ. ευρώ ή 154,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 54 εκατ. ευρώ ή 14,0%,
 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 214 εκατ. ευρώ ή 6,0%,
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 164 εκατ. ευρώ ή 16,9%,
 • ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 10,9%,
 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 45 εκατ. ευρώ ή 12,9%,
 • Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 22,5%,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 73 εκατ. ευρώ ή 12,9%, εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 12,1%,
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 435 εκατ. ευρώ ή 82,0%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 76 εκατ. ευρώ ή 12,5%,
 • Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 24 εκατ. ευρώ ή 8,4%,
 • Μεταβιβάσεις κατά 390 εκατ. ευρώ ή 25,4%,
 • Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 301 εκατ. ευρώ ή 99,2%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 983 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 64 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.047 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.112 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 303 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.