Το ποσό των 3.000.000 ευρώ διαθέτει το υπουργείο Παιδείας για την εκπόνηση αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις τάξεις των ΕΠΑΛ, την οργάνωση και η εκπόνηση Προγραµµάτων Σπουδών για την Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ καθώς και την ανάπτυξη Προφίλ/∆εξιοτήτων για τις Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ.

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο ενδεικτικά η διάρθρωση της Πράξης θα µπορούσε να έχει την εξής µορφή:

∆ράση 1: Εκπόνηση Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών του Επαγγελµατικού Λυκείου.

Η δράση αυτή θα περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των γνωστικών αντικείµενων, την ανάπτυξη των Ωρολογίων Προγραµµάτων όπου δεν έχουν προσδιορισθεί, την εκπόνηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας για τον εκπαιδευτικό, συµπεριλαµβανοµένων και των διδακτικών τεχνικών, των µεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγµένων εποπτικών µέσων.

Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού συστήµατος πιστωτικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET), που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009), τη διαδικασία της Κοπεγχάγης αλλά και του ψηφίσµατος της Bruges 2010 (ET-2011-2020).

Για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών κάθε τοµέα και ειδικότητας λαµβάνονται υπόψη, εφόσον υπάρχουν, και τα σχετικά επαγγελµατικά περιγράµµατα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο 4186/2013, τον ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α΄) άρθρο 11 παράγραφος 13 και του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) και ισχύει.

Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Επαγγελµατικού Λυκείου καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ν. 4186/2013 όπως εκάστοτε ισχύει.

Οργάνωση και Προγράµµατα Σπουδών της «Τάξης Μαθητείας»

Η δράση αυτή θα περιλαµβάνει:

α) Την εκπόνηση Μελέτης για την οργάνωση της «Τάξης Μαθητείας» (σύνδεση Σχολικής Μονάδας και χώρου εργασίας),

β) την εκπόνηση Προγραµµάτων Σπουδών για τα µαθήµατα στη Σχολική Μονάδα

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast.gr. Ακολουθήστε το Newsbeast.gr σε Instagram, Facebook και Twitter.