Το διάστημα από 23 Ιουνίου μέχρι και τις 4 Ιουλίου θα διεξαχθεί η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι υποψήφιοι που δε δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες των Τ.Ε.Φ.Α.Α στην αίτηση δήλωσης το Φεβρουάριο μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση – δήλωση δεν ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο μικρές φωτογραφίες

β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

– Διεύθυνση Α’ Αθήνας

– Διεύθυνση Β’ Αθήνας

– Διεύθυνση Γ’ Αθήνας

– Διεύθυνση Πειραιά

– Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής

– Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα)

– Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη)

– Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

– Διεύθυνση Ηρακλείου

– Διεύθυνση Ιωαννίνων

– Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης

– Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης

– Διεύθυνση Καβάλας

– Διεύθυνση Κοζάνης

– Διεύθυνση Λάρισας

Σημειώνεται ότι η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.

Φέτος, για πρώτη χρονιά, λειτουργεί νέο σύγχρονο κολυμβητήριο με πισίνα 50μ. στην Αλεξανδρούπολη και συνεπώς η διεξαγωγή του σχετικού αγωνίσματος για τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στην Επιτροπή που εδρεύει στο νομό Έβρου, θα πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο κολυμβητήριο.

Λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 21 μέχρι και 30 Ιουνίου 2014, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης, από αυτή του ειδικού μαθήματος.

Μόρια από τα αγωνίσματα

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ) πέρα από τις εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, υπόκεινται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε πρακτικές δοκιμασίες. Οι πρακτικές δοκιμασίες μπορούν να δώσουν στους υποψηφίους, σε περίπτωση που αριστεύσουν, έως και 4.000 μόρια.

Όσοι είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ επιλέγουν 3 από 4 αγωνίσματα στα οποία ανάλογα με την επίδοσή τους λαμβάνουν και την αντίστοιχη βαθμολογία όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα μόρια από τα αγωνίσματα προστίθενται στη βαθμολογία των υποψηφίων όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά από την εξέτασή τους σε 6 ή 7 μαθήματα.

Επί πλέον μόρια, τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση των μορίων εισαγωγής, προσμετράται μόνο για τις σχολές των ΤΕΦΑΑ, ενώ η εισαγωγή στις υπόλοιπες σχολές, καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις γραπτές εξετάσεις.

Όσον αφορά τις προσπάθειες ανά αγώνισμα αναφέρουμε ότι στον δρόμο 400μ και στην κολύμβηση υπάρχει δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια. Αντίθετα στο άλμα σε μήκος αλλά και στη σφαιροβολία, προσφέρεται η δυνατότητα για τρείς συνολικά προσπάθειες. Από τις τρείς προσπάθειες λαμβάνεται υπόψη μόνο η καλύτερη, από την οποία προσδιορίζεται και η τελική βαθμολογία στο αγώνισμα.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών που συγκεντρώνονται στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που έχουν επιλεγεί για εξέταση.

Τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώνονται και προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, προκύπτουν από το γινόμενο του τελικού βαθμού με το 200.

Έτσι για παράδειγμα υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 14, 16, και 15 θα έχει:

Τελικό βαθμό: 14 + 16 + 15 = 45: 3 = 15

Το 15 που είναι ο μέσος όρος των τριών αγωνισμάτων πολλαπλασιάζεται με το 200 οπότε ο εν λόγω υποψήφιος λαμβάνει 3.000 μόρια. Αν για παράδειγμα έχει συγκεντρώσει από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 14.500 μόρια θα προσθέσει τα 3.000 από τα αγωνίσματα οπότε και μόνο για τα ΤΕΦΑΑ θα έχει 1.4500+ 3.000= 17.500 μόρια.

Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 15 * 200 = 3.000

Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

ΔΡΟΜΟΣ 400µ.

ΑΛΜΑ ΣΕ  ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(βάρος σφαίρας 6κ.)

ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
(50 µ.ελεύθερο)

20

µέχρι 52″

6.20µ.και άνω

14µ.και άνω

µέχρι-29″

19

52″1-52″5

6.19µ.-6.05µ.

13.99µ.-13.60µ.

29″1-30″0

18

52″6-53″

6.04µ.-5.90µ.

13.59µ.-13.20µ.

30″1-31″0

17

53″1-53″5

5.89µ.-5.75µ.

13.19µ.-12.80µ.

31″1-32″0

16

53″6-54″

5.74µ.-5.60µ.

12.79µ.-12.40µ.

32″1-33″0

15

54″1-54″5

5.59µ.-5.45µ.

12.39µ.-12.00µ.

33″1-34″0

14

54″6-55″

5.44µ.-5.30µ.

11.99µ.-11.60µ.

34″1-35″0

13

55″1-55″5

5.29µ.-5.15µ.

11.59µ.-11.20µ.

35″1-36″0

12

55″6-56″

5.14µ.-5.00µ.

11.19µ.-10.80µ.

36″1-37″0

11

56″1-56″5

4.99µ.-4.85µ.

10.79µ.-10.40µ.

37″1-38″0

10

56″6-57″

4.84µ.-4.70µ.

10.39µ.-10.00µ.

38″1-39″0

9

57″1-57″5

4.69µ.-4.55µ.

9.99µ.- 9.60µ.

39″1-40″0

8

57″6-58″

4.54µ.-4.40µ.

9.59µ.- 9.20µ.

40″1-41″0

7

58″1-58″5

4.39µ.-4.25µ.

9.19µ.- 8.80µ.

41″1-42″0

6

58″6-59″

4.24µ.-4.10µ.

8.79µ.- 8.40µ.

42″1-43″0

5

59″1-59″5

4.09µ.-3.95µ.

8.39µ.- 8.00µ.

43″1-44″0

4

59″6-60″

3.94µ.-3.80µ.

7.99µ.- 7.60µ.

44″1-45″0

3

60″1-60″5

3.79µ.-3.65µ.

7.59µ.- 7.20µ.

45″1-46″0

2

60″6-61″

3.64µ.-3.50µ.

7.19µ.- 6.80µ.

46″1-47″0

1

61″1-61″5

3.49µ.-3.35µ.

6.79µ.- 6.40µ.

47″1-48″0

0

61″6 και άνω

3.34µ.και κάτω

6.39µ.και κάτω

48″1 και άνω

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

ΔΡΟΜΟΣ 200µ.

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(βάρος σφαίρας 4κ.)

ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
(50 µ.ελεύθερο)

20

µέχρι 26″5

5.15µ.και άνω

11.00µ.και άνω

έως 31″0

19

26″6-27″

5.14µ.-5.00µ.

10.99µ.-10.60µ.

31″1-32″0

18

27″1-27″5

4.99µ.-4.85µ.

10.59µ.-10.20µ.

32″1-33″0

17

27″6-28″

4.84µ.-4.70µ.

10.19µ.-9.80µ.

33″1-34″0

16

28″1-28″5

4.69µ.-4.55µ.

9.79µ.-9.40µ.

34″1-35″0

15

28″6-29″

4.54µ.-4.40µ.

9.39µ.-9.00µ.

35″1-36″0

14

29″1-29″5

4.39µ.-4.25µ.

8.99µ.- 8.60µ.

36″1-37″0

13

29″6-30″

4.24µ.-4.10µ.

8.59µ.- 8.20µ.

37″1-38″0

12

30″1-30″5

4.09µ.-3.95µ.

8.19µ.-7.80µ.

38″1-39″0

11

30″6-31″

3.94µ.-3.80µ.

7.79µ.-7.40µ.

39″1-40″0

10

31″1-31″5

3.79µ.-3.65µ.

7.39µ.-7.00µ.

40″1-41″0

9

31″6-32″

3.64µ.-3.50µ.

6.99µ.-6.60µ.

41″1-42″0

8

32″1-32″5

3.49µ.-3.35µ.

6.59µ.-6.20µ.

42″1-43″0

7

32″6-33″

3.34µ.-3.20µ.

6.19µ.-5.80µ.

43″1-44″0

6

33″1-33″5

3.19µ.-3.05µ.

5.79µ.-5.40µ.

44″1-45″0

5

33″6-34″

3.04µ.-2.90µ.

5.39µ.-5.00µ.

45″1-46″0

4

34″1-34″5

2.89µ.-2.75µ.

4.99µ.-4.60µ.

46″1-47″0

3

34″6-35″

2.74µ.-2.60µ.

4.59µ.-4.20µ.

47″1-48″0

2

35″1-35″5

2.59µ.-2.45µ.

4.19µ.-3.80µ.

48″1-49″0

1

35″6-36″

2.44µ.-2.30µ.

3.79µ.-3.40µ.

49″1-50″0

0

36″1 και άνω

2.29µ. και κάτω 

3.39 µ. και κάτω

50″ και άνω

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.