Πρόστιμο συνολικού ύψους 600.000 ευρώ «μοίρασε» η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τέσσερις τηλεφωνικές εταιρείες για τις οποίες είχε λάβει μεγάλο αριθμό παραπόνων σχετικά με μη ζητηθείσες τηλεφωνικές κλήσεις, με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Αρχή στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, προχώρησε σε συντονισμένη δράση ελέγχων στις εταιρείες Wind, Vodafone, OTE και Cosmote με επιτόπιο έλεγχο τόσο στις εγκαταστάσεις τους όσο και στις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Αρχή «συνέλεξε πλήρη αρχεία των κλήσεων που διενεργήθηκαν, τα οποία και αντιπαρέβαλε με τα μητρώα του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 (μητρώα “opt-out”), που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσίας τηλεφωνίας και από την αντιπαραβολή προέκυψε, για τις εταιρείες Wind, Vodafone, OTE και Cosmote μεγάλος αριθμός μη νόμιμων κλήσεων».

Παράλληλα, η Αρχή εξέτασε τις διαδικασίες που εφαρμόζoυν οι εν λόγω εταιρείες και έκρινε ότι, αν και έχουν βελτιώσει κάποιες από αυτές, δεν εφαρμόζουν στην πράξη κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πλήρη νομιμότητα της δράσης τους, ενώ είχαν στη διάθεσή τους ικανό χρονικό διάστημα από την έκδοση και κοινοποίηση σχετικών αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν το ίδιο θέμα.

Τελικά , η Αρχή, για το σύνολο των παραβάσεων, επέβαλε στην κάθε εταιρεία πρόστιμο 150.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί το μέγιστο δυνατό πρόστιμο.