Το «πράσινο φως» για την τήρηση «μαύρης λίστας»  δεδομένων αφερέγγυων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Της Μαρίας Ζαχαροπούλου

Η Αρχή είπε ομόφωνα «ναι» (28/2017) σε σχετικό αίτημα της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ)  και της εταιρίας («ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ»), που συστάθηκε για αυτό το σκοπό καθώς «σκοπός της   επεξεργασίας του Σύστηματος Ανταλλαγής Πληροφόρησης είναι η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, με στόχο την εξυγίανση συναλλαγών – αποφυγή περαιτέρω ζημίας.

Ο σκοπός αυτός είναι σαφής, θεμιτός και νόμιμος» όπως έχει ήδη κριθεί και  με παλαιότερη γνωμοδότηση της Αρχής ενώ είναι ευθύνη της εταιρείας να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει  σύστημα μέτρων ασφαλείας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Αρχής το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης, θα μπορεί να αποφασίσει εάν είναι σκόπιμο να προβεί σε συμπληρωματικά μέτρα με σκοπό την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, αλλά και την προστασία του συνδρομητή, π.χ. να ζητήσει εγγύηση   και να καθοδηγήσει κατάλληλα τον υποψήφιο συνδρομητή σε ένα οικονομικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες.  Ωστόσο, το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποκλειστεί εντελώς ο καταναλωτής από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή για να αποκλειστεί από την δυνατότητα φορητότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση «τα δεδομένα που θα τηρούνται από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης ενός συνδρομητή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ ή Α∆Τ για ημεδαπό συνδρομητή, ΑΦΜ ή αριθμός διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου και χώρα έκδοσης για αλλοδαπό συνδρομητή) .

Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί:

  • -Σε ενεργούς συνδρομητές που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ίση ή µμεγαλύτερη των διακοσίων (200) Ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για χρονικό διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών.
  • -Σε συνδρομητές που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω της οφειλής αυτής ή έχουν µμεταφερθεί σε άλλο δίκτυο µέσω διαδικασίας φορητότητας αριθμού, µε µμονομερή καταγγελία της σύμβασης χωρίς να πληρώσουν κανένα λογαριασμό παρά τις νόμιμες οχλήσεις και υπενθυμίσεις ή αρνήθηκαν να προβούν σε διακανονισμό εξόφλησης της οφειλής τους.
  • -Οι συνδρομητές θα πρέπει να ενημερώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 5 ημερών) πριν από την ένταξή τους στη βάση µε κάθε πρόσφορο µμέσο (π.χ. µέσω της αποστολής του επόμενου λογαριασμού τους ή/και µέσω σύντομου γραπτού µμηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο -SMS- ότι η οφειλή τους κατέστη ληξιπρόθεσμή και  ότι πλέον ο πάροχος έχει δικαίωμα και θα διαβιβάσει το στοιχείο αυτό στο κοινό αρχείο).
  • -Ο καταναλωτής θα έχει δικαίωμα έκφρασης αντιρρήσεων προς την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ και στην περίπτωση που το δικαίωμα αντίρρησης γίνει δεκτό από τον πάροχο λόγω λανθασμένης καταχώρισης, η σχετική διαγραφή πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως (online),
  • -Η εταιρεία ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ επιτρέπεται να τηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία γέννησης της απαίτησης (ΑΚ 250), ενώ τα στοιχεία του οφειλέτη που προβαίνει σε εξόφληση ή διακανονισμό της οφειλής µε τον πάροχο θα διαγράφονται αμέσως. Οι πάροχοι, ως αποδέκτες, επιτρέπεται να τηρούν τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τη σύναψη σύμβασης µε υποψήφιους συνδρομητές (προσυµβατικό στάδιο), το οποίο δεν µμπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες.