Με συμπλήρωση και οριστικοποίηση του εντύπου Ε3 χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή  της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ έως τις 17 Ιουνίου 2021 οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιδότησης παγίων δαπανών και να λάβουν το «κουπόνι» που θα χρησιμοποιήσουν για την εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έως το τέλος του έτους. 

Με αυτή τη  διορθωτική κίνηση το  υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να περιορίσει τις αντιδράσεις που προκάλεσε στους λογιστές – φοροτεχνικούς η υπουργική απόφαση για την επιδότηση παγίων δαπανών η οποία δίνει χρονικό περιθώριο 17 ημερών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων χωρίς να έχει ανοίξει ακόμη το Τaxisnet για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων. 

Η παράγραφος 4 της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών η οποία ορίζει ότι οι επιχειρήσεις που θεωρούν πως δικαιούνται – καθώς τα κριτήρια υπαγωγής θα ανακοινωθούν εκ των υστέρων- επιδότηση παγίων δαπανών θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 17 Ιουνίου με προϋπόθεση την υποβολή και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των λογιστών,  οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ζήτησαν  διορθώσεις.

Το αίτημά τους θεωρήθηκε λογικό καθώς η  περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη αλλά μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν σήμερα μόνο οι ατομικές επιχειρήσεις. Για τα νομικά πρόσωπα, όχι μόνο δεν έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων τους αλλά δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα ούτε η απόφαση για το τύπο και περιεχόμενο του εντύπου Ν της δήλωσής τους.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ανοίξει σήμερα Δευτέρα την πλατφόρμα myBusisessSupport  μέσω της οποία θα τρέξει το πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε παραθέτει στο παράρτημα εκατοντάδες Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας  που δικαιούνται επιδότηση των παγίων δαπανών τους.

Σύμφωνα με την απόφαση και την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών η  επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021, ενώ επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:

–              απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, 

–              ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,

–              έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,

–              είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,

–              είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,

–              δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Οπως είχε ανακοινωθεί από την 11η Μαρτίου 2021, το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νεότερη ΚΥΑ (Β’ φάση), μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τα δυο βήματα

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο είναι τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν από τις 31 Μαΐου 2021, οι επιχειρήσεις, που θέλουν να ενταχθούν στο νέο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών:

–              Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

–              Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 

Ολοι οι ΚΑΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.

ΚΑΔ       Περιγραφή

01.19.2                Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29     Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30     Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.49.19.02        Εκτροφή γουνοφόρων Ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.3                Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

01.63.10.12        Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)

01.63.10.13        Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)

02.10     Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

02.20     Υλοτομία

02.30     Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

02.40     Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

03.11     Θαλάσσια αλιεία

03.12     Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21     Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22     Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

05.10     Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.20     Εξόρυξη λιγνίτη

07.10     Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.29     Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08.11     Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου

08.12     Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης

08.91     Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

08.92     Εξόρυξη τύρφης

08.93     Εξόρυξη αλατιού

08.99     Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

09.10     Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.90     Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

10.11     Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10.12     Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

10.13     Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

10.20     Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.31     Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

10.32     Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39     Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.41     Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.42     Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.51     Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.52     Παραγωγή παγωτών

10.61     Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

10.62     Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.71     Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών Ζαχαροπλαστικής

10.72     Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών Ζαχαροπλαστικής

10.73     Παραγωγή μακαρονιών, λαΖανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.81     Παραγωγή Ζάχαρης

10.82     Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και Ζαχαρωτών

10.83     Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.84     Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85     Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.86     Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.89     Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

10.91     Παραγωγή παρασκευασμένων Ζωοτροφών για Ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

10.92     Παραγωγή παρασκευασμένων Ζωοτροφών για Ζώα συντροφιάς

11.01     Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02     Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03     Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04     Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται Ζύμωση

11.05     Ζυθοποιία

11.06     Παραγωγή βύνης

11.07     Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

13.10     Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20     Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30     Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91     Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92     Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93     Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94     Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95     Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.96     Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.99     Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14.11     Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12     Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13     Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14     Κατασκευή εσωρούχων

14.19     Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20     Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31     Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39     Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11     Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12     Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

15.20     Κατασκευή υποδημάτων

16.10     Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

16.21     Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

16.22     Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.23     Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

16.24     Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

16.29     Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17.11     Παραγωγή χαρτοπολτού

17.12     Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21     Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

17.22     Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

17.23     Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.24     Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.29     Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11     Εκτύπωση εφημερίδων

18.12     Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13     Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14     Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20     Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19.10     Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

20.11     Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

20.12     Παραγωγή χρωστικών υλών

20.13     Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.14     Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.15     Παραγωγή λιπασμάτων και αΖωτούχων ενώσεων

20.16     Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.17     Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.20     Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

20.30     Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

20.41     Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

20.42     Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51     Παραγωγή εκρηκτικών

20.52     Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

20.53     Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.59     Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

20.60     Παραγωγή μη φυσικών ινών

22.11     Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

22.19     Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.21     Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών

22.22     Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.23     Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

22.29     Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

23.11     Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

23.12     Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

23.13     Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.14     Κατασκευή ινών γυαλιού

23.19     Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.20     Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

23.31     Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.32     Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη

23.41     Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.42     Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.43     Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

23.44     Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.49     Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

23.51     Παραγωγή τσιμέντου

23.52     Παραγωγή ασβέστη και γύψου

23.61     Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

23.62     Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

23.63     Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.64     Κατασκευή κονιαμάτων

23.65     Κατασκευή ινοτσιμέντου

23.69     Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.70     Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.91     Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

23.99     Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

24.10     Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.20     Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.31     Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα

24.32     Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

24.33     Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

24.34     Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

24.41     Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

24.42     Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)

24.43     Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

24.44     Παραγωγή χαλκού

24.45     Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.46     Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

24.51     Χύτευση σιδήρου

24.52     Χύτευση χάλυβα

24.53     Χύτευση ελαφρών μετάλλων

24.54     Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25.11     Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.12     Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων

25.21     Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.29     Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.30     Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες Ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

25.50     Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.61     Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62     Μεταλλοτεχνία

25.71     Κατασκευή μαχαιροπίρουνων

25.72     Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

25.73     Κατασκευή εργαλείων

25.91     Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

25.92     Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.93     Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.94     Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.99     Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα

26.11     Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.12     Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.20     Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.30     Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

26.40     Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.51     Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.52     Κατασκευή ρολογιών

26.60     Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

26.70     Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

26.80     Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

27.11     Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.12     Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.20     Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.31     Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

27.32     Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων

27.33     Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.40     Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.51     Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52     Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.90     Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28.11     Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

28.12     Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας

28.13     Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών

28.14     Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

28.15     Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης

28.21     Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

28.22     Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.23     Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

28.24     Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

28.25     Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

28.29     Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.30     Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.41     Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.49     Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.91     Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

28.92     Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

28.93     Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

28.94     Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών

28.95     Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

28.96     Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

28.99     Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29.10     Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

29.20     Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.31     Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32     Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

30.11     Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

30.12     Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

30.20     Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

30.30     Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων

30.91     Κατασκευή μοτοσικλετών

30.92     Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

30.99     Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

31.01     Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02     Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03     Κατασκευή στρωμάτων

31.09     Κατασκευή άλλων επίπλων

32.11     Κοπή νομισμάτων

32.12     Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13     Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20     Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30     Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40     Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50     Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.91     Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

32.99     Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα

33.11     Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.12     Επισκευή μηχανημάτων

33.13     Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14     Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15     Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16     Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

33.17     Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

33.19     Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.20     Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.13     Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14     Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.22     Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23     Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.30     Παροχή ατμού και κλιματισμού

37.00     Επεξεργασία λυμάτων

38.11     Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12     Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.21     Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.22     Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31     Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

38.32     Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

39.00     Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

41.10     Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20     Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

42.11     Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων

42.12     Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων

42.13     Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων

42.21     Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών

42.22     Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

42.91     Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

42.99     Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

43.11     Κατεδαφίσεις

43.12     Προετοιμασία εργοτάξιου

43.13     Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

43.21     Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22     Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

43.29     Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31     Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32     Ξυλουργικές εργασίες

43.33     Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34     Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39     Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91     Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99     Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11     Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19     Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20     Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31     Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32     Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40     Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

46.11     Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, Ζώντων Ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων

46.12     Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων

46.13     Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών

46.14     Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

46.15     Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16     Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

46.17     Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού

46.18     Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08)

46.18.11.01        Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

46.18.11.02        Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

46.18.11.06        Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων

46.19     Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

46.21     Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και Ζωοτροφών

46.22     Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.23     Χονδρικό εμπόριο Ζώντων Ζώων

46.24     Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31     Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

46.32     Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.33     Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών

46.34     Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36     Χονδρικό εμπόριο Ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών Ζαχαροπλαστικής

46.37     Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38     Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.39     Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41     Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42     Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43     Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44     Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού

46.45     Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

46.46.12              Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών

46.47     Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48     Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

46.49     Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51     Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

46.52     Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων

46.61     Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

46.62     Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

46.63     Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού

46.64     Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

46.65     Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

46.66     Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69     Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.72     Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

46.73     Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

46.74     Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.75     Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

46.76     Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77     Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

46.90     Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19     Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)

47.23     Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24     Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25     Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.29     Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30     Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41     Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42     Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43     Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51     Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52     Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τΖαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53     Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54     Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59     Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61     Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62     Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63     Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64     Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65     Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71     Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72     Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.74     Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75     Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76     Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77     Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78     Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79     Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.81     Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.82     Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89     Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.91.71              Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.91.72              Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.91.73              Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.99     Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.10     Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20     Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31     Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32     Εκμετάλλευση ταξί

49.39     Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.41     Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42     Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10     Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20     Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30     Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40     Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10     Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21     Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.10     Αποθήκευση

52.21     Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22     Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23     Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24     Διακίνηση φορτίων

52.29     Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55.10     Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20     Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30     Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90     Άλλα καταλύματα

56.10     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21     Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29     Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές

τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30     Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.11     Έκδοση βιβλίων

58.12     Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

58.13     Έκδοση εφημερίδων

58.14     Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

58.19     Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21     Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29     Έκδοση άλλου λογισμικού

59.11     Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12     Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13     Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14     Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.20     Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60.10     Ραδιοφωνικές εκπομπές

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook, Twitter και Viber
Μοιράσου το άρθρο