Ομπρέλα προστασίας στους υγροτόπους των μικρών νησιών ανοίγει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο κρίθηκε νόμιμο από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και τον καθορισμό των όρων και περιορισμών προστασίας και ανάδειξης των μικρών παράκτιων υγροτόπων.

Συνολικά ο κατάλογος περιλαμβάνει 369 υγροτόπους (περιφέρεια Αττικής 6, Στερεάς Ελλάδας 33, Θεσσαλίας 10, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 8, Βορείου Αιγαίου 90, Νοτίου Αιγαίου 102, Ιονίων Νήσων 51, Κρήτης 69).

Στους υγροτόπους, σύμφωνα με το διάταγμα, επιτρέπονται δραστηριότητες που στοχεύουν:

α) στη διατήρηση και ανάδειξη των υγροτοπικών εκτάσεων και των λειτουργιών τους και στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων τους

β) στη δημιουργία ελαφρών υποδομών για την προστασία και τη διατήρηση των υγροτόπων

γ) στην επιστημονική έρευνα στους αντίστοιχους τομείς, και

δ) στην ενημέρωση των επισκεπτών.

Πριν από κάθε δραστηριότητα στους 369 υγροτόπους υποχρεωτική είναι η έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Αντίθετα, στους υγροτόπους απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Οι εργασίες δόμησης και ειδικότερα η ανέγερση οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής κατασκευής άμεσα
2. Η διάνοιξη οδικού δικτύου
3. Οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης
4. Οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα
5. Οι επιχωματώσεις
6. Η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων
7. Η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας και χλωρίδας
8. Οι εξορύξεις αδρανών και άλλων υλικών
9. Η επέκταση των καλλιεργειών
10. Η βόσκηση, εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζεται με τη διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγρότοπου 11. Η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες
12. Οι αμμοληψίες, εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζονται με τη διαχείριση του υγροτόπου
13. Η συλλογή αμφιβίων
14. Οι παρεμβάσεις που προκαλούν αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός αν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου, και
15. Οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο σχέδιο διατάγματος, οι υπάρχουσες καλλιεργούμενες εκτάσεις διατηρούν τη χρήση τους υπό την προϋπόθεση ότι οι καλλιεργητές αυτών αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον λιπάσματα και φυτοφάρμακα, τα οποία είναι εγκεκριμένα, ενώ δεν επιτρέπεται η επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων μετά τη δημοσίευση του επίμαχου διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακόμη, η αντιμετώπιση εξάρσεων των πληθυσμών κουνουπιών ή άλλων εντόμων πρέπει να γίνεται με εγκεκριμένα βιολογικά σκευάσματα.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγήτρια η πάρεδρος Όλγα Παπαδοπούλου) στην υπ’ αριθμ. 80/2012 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, έκριναν νόμιμο το επίμαχο διάταγμα, εκτός από μία διάταξή του, γράφει το ΑΜΠΕ.

Η διάταξη αυτή που κρίθηκε ότι πρέπει να διαγραφεί ως μη νόμιμη, αναφέρει ότι στους υγρότοπους επιτρέπονται έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας.

Συγκεκριμένα, οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι η επίμαχη διάταξη «δεν προτείνεται νομίμως λόγω της αοριστίας του όρου «έργα εθνικής σημασίας».
Πρέπει, συνεπώς, -συνεχίζει το ΣτΕ- είτε να αντικατασταθούν οι λέξεις «εθνικής σημασίας» με τις λέξεις «εθνικής άμυνας», είτε να διαγραφεί στο σύνολό της η διάταξη αυτή.