Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την κατεδάφιση κτιρίων στο Ελληνικό

Το μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη σε όσους αμφισβήτησαν την έναρξη των εργασιών


ΕΛΛΑΔΑ
10:34
13/06/2020
Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την κατεδάφιση κτιρίων στο Ελληνικό
24
loading

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων δημοσιεύτηκε η απόφαση που αφορά κατεδάφιση κτιρίων στο Ελληνικό.

Το θέμα σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, απατώντας σε όσους αμφισβήτησαν την έναρξη των εργασιών.

«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΚ 2262 Β / 12-6-2020.... επειδή πολλοί αμφισβητούσαν το τι θα γίνει τελικά...ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου και κυρίως τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Δημήτρη Οικονόμου και τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό», έγραψε Twitter ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με την απόφαση ΦΕΚ Τεύχος B' 2262/12.06.2020:

Α. Εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων υπ' αρ. 294 μέχρι και 298 που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος Β του ν. 4663/2020 (Α 30), από και με δαπάνη του Αγοραστή ή του Εγγυητή αυτού, όπως ορίζονται στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύμβαση αυτής και κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016 (Α 181), χωρίς καμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' αποδοχή του από 03.06.2020 αιτήματός της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» προς την «ΕΛΗ- ΝΙΚΟ Α.Ε.» και μετά από την από 12.06.2020 εισήγηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Β. Η κατά τα ανωτέρω υπό Α) εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης θα διενεργηθεί μέχρι την 31.10.2020 υπό τους εξής όρους:

1. Σε σχέση με τις Εργασίες, ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής αυτού δικαιούται εφόσον απαιτείται να:

- Περιφράσσει την περίμετρο των Περιοχών εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης.

- Ελέγχει την πρόσβαση, (είσοδο και έξοδο) από και προς τις Περιοχές εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης σε σχέση με το προσωπικό και τα μηχανήματα που εισέρχονται σ' αυτές κατά τη διάρκεια των εργασιών, ακόμη και εκτός των ωρών εργασίας.

- Διακόπτει τις υφιστάμενες παροχές νερού, ρεύματος, αποχέτευσης ή άλλης υπηρεσίας ακόμα και στο σύνολο του ακινήτου, εφόσον είναι απαραίτητο και (σε αυτήν την περίπτωση) σε συνεννόηση με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο, και μετά από έγκαιρη προειδοποίηση των χρηστών των σχετικών παροχών.

- Μεταφέρει και αποθηκεύει υλικά και εξοπλισμό που απαιτούνται για την αποτελεσματική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

- Ενεργοποιεί και ελέγχει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, οποιαδήποτε ρύθμιση κυκλοφορίας απαιτείται για την πρόσβαση προς τις Περιοχές εκτέλεσης εργασιών Κατεδάφισης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας από τις κύριες οδούς προς τις Περιοχές εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης, και αντιστρόφως, όπως απαιτείται για την αποτελεσματική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και την ασφάλεια των διακινούμενων στις οδούς ρυθμίσεως της κυκλοφορίας.

- Αιτείται και συντονίζει τη μετεγκατάσταση υποσταθμών και σχετικών καλωδίων με την εταιρεία Διανομής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

- Προσδιορίζει και απομονώνει τυχόν ανενεργές παροχές υποδομής που θα συναντά κατά την εκτέλεση των Εργασιών, μετά από σχετική ενημέρωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανισμών κοινής ωφέλειας.

- Αναλαμβάνει την κυριότητα των αφαιρεθέντων από τις Περιοχές εκτέλεσης εργασιών Κατεδάφισης κατά την εκτέλεση των Εργασιών υλικών και εξοπλισμού, καθώς και τη διαχείρισή τους, ως τον τελικό προορισμό τους (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, διάθεση κ.λπ.).

- Υποβάλλει αιτήσεις και χειρίζεται την εγγραφή των Εργασιών στους αρμόδιους φορείς για λήψη αριθμού Μητρώου για την ασφάλιση των εργαζόμενων σ' αυτές.

- Υποβάλλει και χειρίζεται τη σχετική αίτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) για ηλεκτρονικό αριθμό Μητρώου απόβλητων κατεδαφίσεων, όπου και όπως απαιτείται.

2. Ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής αυτού, κατά τη διάρκεια των Εργασιών, υποχρεούται να:

- Αναλάβει την οργάνωση και προετοιμασία των Εργασιών αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου με δικές του δαπάνες, ευθύνη και φροντίδα, χωρίς καμιά υποχρέωση και ευθύνη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., πέραν των ειδικώς προβλεπόμενων στην παρούσα.

- Εφοδιασθεί με τις κάθε είδους επιμέρους άδειες, οι οποίες είναι τυχόν απαραίτητες για τις Εργασίες με δικές του δαπάνες ευθύνη και έξοδα, χωρίς καμιά υποχρέωση και ευθύνη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

- Εκτελεί τις Εργασίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, εφαρμόζοντας τις ορθές πρακτικές και τους κανονισμούς περί Κατεδαφίσεων, εκδίδοντας τις τυχόν προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές αδειοδοτήσεις, σε κάθε φάση εργασιών και σε εναρμόνιση με την ευρύτερη Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

- Εκτελεί τις Εργασίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους περιβαλλοντικούς όρους των κοινών υπουργικών αποφάσεων Εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Μητροπολιτικού Πάρκου, Ζωνών Ανάπτυξης, Περιοχών Πολεοδόμησης).

- Αναλάβει τις υφιστάμενες παροχές ρεύματος, νερού, αποχέτευσης και data στο όνομά του και μετά από έγκριση των αρμοδίων οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενδεχόμενα εγκαταστήσει ανεξάρτητες εργοταξιακές παροχές αυτών των δικτύων για τη λειτουργία και εξυπηρέτηση του εργοταξίου και την εκτέλεση των εργασιών.

- Διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας.

- Διασφαλίζει ότι τηρείται η κείμενη εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ιδίως οι επί μέρους διατάξεις για αμοιβές, ωράριο, φορολογία, υγιεινή, ασφάλεια, εργατικά ατυχήματα, αποζημιώσεις κ.λπ. για το προσωπικό που θα απασχολείται στις εργασίες.

- Λαμβάνει κάθε προστατευτικό μέτρο το οποίο απαιτείται για την κατά το δυνατό μικρότερη όχληση των περιοίκων.

- Ενημερώνεται και επιβάλλει τυχόν απαιτήσεις που προδιαγράφονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σε σχέση με το ακίνητο, σε αναλογία με την κλίμακα του έργου και τον τύπο των εκτελεσθέντων εργασιών.

- Εξασφαλίζει διά των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων την κάλυψη αστικής ευθύνης εργολάβων, τρίτων και την ασφάλιση «Contractors AllRisk» (CAR), για όλους τους χώρους του εργοταξίου.

3. Ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής αυτού, κατά την εκτέλεση των Εργασιών, είναι αποκλειστικά αστικά και ποινικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελουμένων εργασιών και ως εκ τούτου ευθύνεται, αστικά και ποινικά, για οποιοδήποτε ατύχημα, φθορά ή ζημία, ήθελε τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε από το προσωπικό του, το προσωπικό της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., στους παρέχοντες κάθε είδους υπηρεσίες στο έργο ή τρίτους, χωρίς κανένα περιορισμό, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή των μελών του προσωπικού του και των προστηθέντων του.

4. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου ενέργειες (όπως, ενδεικτικά, κάθε είδους συμβάσεις, αναθέσεις μελετών και εργολαβιών, παραγγελίες και αγορές υλικών κλπ) θα γίνονται από τον Αγοραστή ή τον Εγγυητή αυτού ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ρητώς από αυτόν εξουσιοδοτημένα.

5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αναλαμβάνει σε σχέση με τις εργασίες να:

- Εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, διευκολύνει τον Αγοραστή ή τον Εγγυητή αυτού και συνεργάζεται μαζί του σε όλα τα σχετικά ζητήματα, και, όπου εκ του νόμου απαιτείται, προωθεί άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και Αρχές τις σχετικές αιτήσεις και ενημερώσεις και παραλαμβάνει το έργο.

6. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Αγοραστή ή του Εγγυητή αυτού και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. παραχωρούνται οι αναγκαίοι, για την εκτέλεση των εργασιών, χώροι του ακινήτου.

Γ) Μετά την παρέλευση της 31.10.2020, θεωρείται ότι πληρούται ο σκοπός της ρύθμισης της παρ. 3β του άρθρου 67 του ν. 4663/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 137 του ν. 4692/2020 (Α 111) και δύναται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 2 της ως άνω Σύμβασης που κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω αναφερόμενο νομικό πλαίσιο, οι εργασίες κατεδάφισης θα δύνανται να συνεχίζονται και μετά τη μεταβίβαση των μετοχών.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

24
σχόλια
 1. avatar πλάκα μας κάνετε !

  δεν ξεκινησαν τα έργα πριν από ένα εξάμηνο που έλεγε ο μπουμπούκος ?

 2. avatar ΤΟΞΟΤΗΣ.

  Σαν το ΜΕΤΡΟ της ΘΕΣ/ΚΗΣ κι αυτο το εργο ....

 3. avatar Κρις

  Και τα επόμενα δέκα χρόνια θα ακούμε σήμερα μπαίνουν οι μπουλντοζες αύριο μπαίνουν, οι δε κυβερνήσεις θα αλλάζουν και θα πάει λέγοντας. Η πραγματική αλήθεια είναι ότι στο Ελλάντα σήμερα τέτοιες μεγάλες επενδύσεις ΔΕΝ γίνονται και ΔΕΝ θα γίνονται με τίποτα απ τη στιγμή που η χώρα δεν αποφασίζει να εξυγχρονισει το δημόσιο κάνοντας μεγάλες τομές και διωχνοντας χιλιάδες τεμπέληδες και κομματικά τρωκτικά ώστε να καταστεί δυνατόν να μειωθούν οι φόροι, και οι επενδυτές να νιώθουν πια ασφαλείς σε ένα διαφορετικό περιβάλλον ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Τώρα ο Άδωνης μπορεί να βάλει πέντε μπουλντοζες εκεί να γκρεμισουν πέντε παλιά κτίρια έτσι για το θεαθειναι να δείξουν ότι να αυτοί φέρνουν επενδύσεις και δουλειές να πάνε σε εκλογές και μετά να παγωσουν όλα φεύγοντας και οι μπουλντοζες και τα πάντα

  1. avatar criskalts

   Ωρε μάναμ, μίρλα πούχουνε οι ζαίοι...

   1. avatar Κρις

    Λένε τέτοιο πράγμα οι ζαιοι ότι πρέπει να μειωθεί το κράτος και να εξυγχρονιστει το δημόσιο ώστε να ενισχυθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία; Από πότε και δεν το ξέρω

    1. avatar criskalts

     Σορυ, το σχόλιο ήταν γενικά για τους ζαίους, κατά λάθος πήγε σε σένα ειδικά, πάτησα σε λάθος πεδίο.

     1. avatar ΦΧσσσσ

      πες μας και για τα γαλάζια στρουμφάκια

   2. avatar Τρολακι

    Τρολακι τρολακι τρολακι. Αξιολυπητο τρολακι.!

    1. avatar criskalts

     Διακρίνω έναν πανικό; Ένα συγκαλυμμένο τρόμο;
     Δεν πειράζει. Θα το συνηθίσεις.

 4. avatar spyrospeiratis

  ΑΜΕΣΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ
  ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΠΡΟΣΚΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ -ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΑΛΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑ Σ ΓΙΑ
  ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ.

  1. avatar Κρις

   Έτσι που το πάει η κυβέρνηση φίλε μου που δε λέει να κυβερνήσει πραγματικά και να εφαρμόσει επιτέλους ένα έστω στοιχειωδως φιλελευθερο πρόγραμμα ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μπαχαλακηδες και Λάθρο θα μας κάτσουν στο κεφάλι στα επόμενα χρόνια και θα πούμε και ευχαριστώ από πάνω

  2. avatar Προτείνω…

   Άμεση απέλαση σε όλους τους κομματο-κέφαλους Γκρίκς. Για να δυτικοποιηθεί επιτέλους η Ελλάδα μας...

   1. avatar criskalts

    ερρικα, εσύ καλή μου;;;

 5. avatar 1+1

  Εαν δεν ληξει η υπόθεση Covid19 και οι συνέπειες εξ αυτής , αληθινες μπουλντοζες κατα την γνώμη μου δεν θα μπουν στο Ελληνικό , εκτος εαν μας φερει ο Αδωναρας τιποτα απο το JUMBO ή το Μουστάκα..!!
  Κανενας σοβαρός επιχειρηματίας πιστεύω οτι δεν θα βαλει τα ωραία του εκατομμύρια, εαν δεν ειναι απόλυτα σιγουρος το πως θα εξεληχθει η ολη ιστορια με τον ιό ..!!

  1. avatar criskalts

   Always to the point!!!

  2. avatar Social Distortion.

   Εκτός τόπου και χρόνου οπως συνήθως. Τι δουλειά έχει ο κορονοϊός, με ενα έργο τεράστιο ρο οποίο θα πάρει μερικά χρόνια να τελειώσει και είναι επιχείρηση για τα επόμενα 100 χρόνια.
   Βέβαια, εδώ πίστεψες τον Αλέξη και τον κουμμουνιστοσυρφετο, εδώ θα κολλουσες..

   1. avatar 1+1

    Εάν και εσύ δεν μπορεις να καταλαβεις τι σχεση εχει ο ιός με την επενδυση του Ελληνικού πολύ λυπαμαι ..!!
    Το Costa Navarino πχ ειναι τρεις μηνες τώρα κλειστό και αγνωστο εαν θα ανοιξει , οπως και πολλα spa kai καζινό στην Αυστρία και Ελβετία κτλ.
    Τωρα εαν εσύ εχεις τις γνωσεις ή τις τυχον πληροφορίες ,για το ποτε θα εγκαταλειψει ο ιος την ανθρωποτητα ή το πότε θα βρεθούν τα εμβολια και τα φάρμακα , μπορεις να μας πληροφορησεις. .!!
    Αλλά τι σχεση εχει ο Τσίπρας που μου αναφέρεις και αν τον πιστεψα, την στιγμη που καποιους αλλους τους εκλεβαν και τους ληστευαν καποια κομματα για 30 χρόνια, προκειμένου να αγοραζουν τα εντιμα στελεχη τους 128 , 35 ,37, 42 κτλ ακινητα και Βολταιρους , Μολλιερους και οφ σορς στα Κεημαν, Panama καί λοιπά των οποιων ομως οι ψηφοφοροι τους την βρισκουν και φωναζουν “γουσταρω , θέλω κι ´άλλο”...!!

    1. avatar ´Ελα λου χού λυπήσουτα λιγάκι. ..

     ´Αστα να κανουν Σαββατο-Κύριακο και απο Δευτέρα τους τα χωνεις ξανά. !

     1. avatar criskalts

      Το λουκούμι στον κύριο...

 6. avatar Και φαπες- πίτσες- ξυδι- και κλάμα

  Συνεχίζονται σε συριζαιους-κκεουδες-και λοιπούς ψεκασμενους

  1. avatar Στις πιτσες ειδικά εσεις οι φιλελερες εχετε αδυναμια.

   Σας εχουν μαθει να τρωτε και μαλιστα μεγεθος μεγάλο.

 7. avatar Ασε μας ρε Μπουμπουκο

  Φωτο απο μπουλντοζα.
  Φωτο-ζωγραφια απο το \"εργο\".

  Η πραγματικοτητα ειναι οτι η Αθηνα εχει πνιγει στο τσιμεντο καο δεν χρειαζεται αλλο.

  Η πραγματικοτητα ειναι οτι το καζινο θα φερει αυτοκτονιες.

  Η πραγματικοτητα ειναι οτι τους πολιτικους δεν τους νοιαζουν αυτα, αρκει να παιζουν τα παιχνιδια τους.

  1. avatar criskalts

   Ένας φίλος μου αγόρασε εσπαντρίγιες

  2. avatar Λατίνο αμερικανική Χούντα με πακιστανια όμως

   Η πραγματικότητα των παραγκουπολαιων ελενιτ παραπηγματων που ονειρεύεστε εκεί στην ακροαριστερα μας φέρνει εμετό.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει