Οδηγός για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

Χρήσιμες πληροφορίες για τις ΣΕΚ


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12:53
04/08/2014
Οδηγός για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
1
loading

Οδηγό για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας δίνοντας πληροφορίες για αυτά.

Τα ΣΕΚ, όπως είναι το αρκτικόλεξό τους, παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Η εποπτεία τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών αναμένεται να πραγματοποιούνται εκτός των πινάκων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Το newsbeast.gr μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις παρουσιάζει πληροφορίες για τα ΣΕΚ.

- Ποιος είναι ο σκοπός των ΣΕΚ;

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν4186/2013 σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των 20 ετών εγγράφονται στις Εσπερινές ΣΕΚ. Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

- Ποιοι μπορούν να γραφτούν στις ΣΕΚ

Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη και στην Τάξη Μαθητείας εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη της ΣΕΚ.

- Πόσες ώρες μαθημάτων διδάσκονται οι μαθητές;

Στην Α΄ και Β΄ τάξη Σ.Ε.Κ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 30 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 ωρών εβδομαδιαίως, με 2 μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 26 ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα Ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό

- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις – Τάξη Μαθητείας

Στην «Τάξη Μαθητείας», εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» 7 συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε 2 ημέρες εβδομαδιαίως.

Στις ΣΕΚ αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα διδάσκεται στις σχολικές μονάδες των ΣΕΚ και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους.

Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε 5 ημέρες για ένα σχολικό έτος.

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, της Τάξης Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.

- Πώς προάγεται ο μαθητής στα ΣΕΚ;

Στις ΣΕΚ δεν υπάρχει «Τράπεζα Θεμάτων» αφού όλα τα θέματα επιλέγονται από τους διδάσκοντες. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ Τάξη της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο γενικός βαθμός της Α΄ Τάξης και της Β΄ Τάξης προκύπτει από το μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10.

- Τι τίτλο σπουδών λαμβάνουν οι απόφοιτοι;

Στους προαγόμενους από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωμα συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας.

- Ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί με το απολυτήριο λυκείου;

Οι απόφοιτοι των ΣΕΚ λαμβάνουν μόνο πτυχίο και όχι απολυτήριο σε αντίθεση με τους μαθητές των ΕΠΑΛ

- Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ;

Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Κ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΝΑΙ

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3

ΝΑΙ

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΕΚ

ΝΑΙ

Απαιτούνται δίδακτρα για τα δημόσια ΣΕΚ;

Η φοίτηση στα δημόσια ΣΕΚ είναι δωρεάν

Ειδικότητες

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον ΕΟΠΠΕΠ οι προσφερόμενες ειδικότητες κατανέμονται σε 5 ομάδες προσανατολισμού όπως φαίνονται ακολούθως:

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

1. Τεχνίτης Ζωϊκής Παραγωγής.

2. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής

3. Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας.

4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας.

5. Τεχνίτης Αμπελουργίας − Οινοτεχνίας − Ποτοποιίας.

6. Τεχνίτης Αρδεύσεων.

7. Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών.

8. Τεχνίτης Ανθοκομίας − Φυτοτεχνίας.

9. Τεχνίτης Μελισσοκομίας.

10. Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας.

11. Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων.

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών – γύψου − επιχρίσματος - μονώσεων − σκυροδέματος).

2. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής.

3. Τεχνίτης Λιθοξόος − Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης.

4. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων.

5. Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων.

6. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων.

7. Τεχνίτης Κοπτικής − Ραπτικής.

8. Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας.

9. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας.

10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων.

11. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων.

12. Τεχνίτης Ναυπηγείου.

13. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών.

14. Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης.

15. Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ και γεωτρύπανων).

16. Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων.

17. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

18. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων.

19. Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών.

20. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC.

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών

1. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας.

2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας.

3. Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας.

4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.

5. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας.

6. Τεχνίτης Κεραμικής − Αγγειοπλαστικής τέχνης.

7. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών.

8. Τεχνίτης Ψηφιδωτών.

9. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής.

10. Τεχνίτης Υαλουργίας − Ψηφιδογραφίας − Υαλογραφίας (βιτρό).

11. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων.

12. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών.

13. Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών.

14. Τεχνίτης Χαρακτικής.

15. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων.

16. Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού.

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

1. Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής − Υπηρεσία ορόφων − Εμπορευματογνωσία).

2. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας).

3. Τεχνίτης Εστιατορίου − Επισιτισμού (Σερβιτόρος).

4. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας.

5. Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης.

Ε. Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα

1. Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ.

2. Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης.

3. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας − Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής

4. Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Χαρτογράφηση των ΣΕΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΚ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΙΓΙΝΑΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΑΡΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΥΛ ΩΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΟΜΗ

ΘΕΡΜΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΣΙΝΔΟΥ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΔΡΑΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΒΑΛΑ

ΞΑΝΘΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΛΗΜΝΟ

ΣΑΜΟ

ΧΙΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΑΤΡΑ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΠΥΡΓΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΖΑΚΥΝΘΟ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΕΔΕΣΣΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΕΡΟΙΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΧΑΝΙΑ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΣΗΤΕΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΝΑΞΟ

ΣΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΝΟ

ΡΟΔΟ

ΚΩ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΓΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΛΑΜΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

1
σχόλιο
  1. avatar ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΕΣΑΝΛΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΘΗΤΗ

    Καλα ολα αυτα που αναφερετε για τις σχολες του οαεδ σεκ αλλα λυπαμαι ειστε εκτος
    πραγματικοτητας. Στην ξανθη εγινε η μαθητει 19 παιδιων στα σεκ του οαεδ για 2 χρονια
    τον 3ο που επρεπε να κανουν πρακτικη σε επιχειρησεις παραλληλα με τα μαθηματα δεν τον εχουν ξεκινησει ακομη . ΓΙΑΤΙ?Τα παιδια περιμενουν απραγα με τα προβληματα τους να συσωρευονται. Ειναι δικαιο αυτο? Απαντηστε μου παρακαλω.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει