Οι κρατήσεις και οι εισφορές υπέρ των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανακαθορίζονται με τροπολογία. Οι αλλαγές αφορούν τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ορισμένες κατηγορίες προσωπικού λόγω των νέων μισθολογικών διατάξεων που ισχύουν με το νόμο 4472/2017. Την τροπολογία κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.

Σύμφωνα με το νόμο 4472/2017 το ύψος του βασικού μισθού διαμορφώνεται πλέον βάσει της κατάταξης των στελεχών σε μισθολογικές κατηγορίες και μισθολογικά κλιμάκια σε συνάρτηση με το βαθμό, τα έτη υπηρεσίας ή τη θέση τους. Παράλληλα καταργήθηκε το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και λοιπά επιδόματα που προβλέπονταν στην παλαιότερη νομοθεσία και εισήχθησαν νέα.

Ο επανακαθορισμός αφορά στις κρατήσεις υπέρ των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (μετοχικά ταμεία Στρατού, Ναυτικού Αεροπορίας, και οικείοι ειδικοί λογαριασμοί αλληλοβοηθείας, πρόνοιας ή χρηματικής αρωγής και κλάδοι οικονομικής ενίσχυσης, νοσηλευτικά ιδρύματα μετοχικών ταμείων Στρατού και Ναυτικού).

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Καμμένος διευκρίνισε ότι έχουμε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να ξεκινήσει η εφαρμογή το ενιαίο μισθολόγιο η τροπολογία από 1/1/2018.

Σύμφωνα με την τροπολογία, με αποφάσεις των συναρμοδίων υπουργών, κατόπιν εισήγησης των οικείων διοικητικών συμβουλίων, θα προσδιορίζεται το ύψος το ποσοστό και η βάση υπολογισμού των ήδη προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία εισφορών και κρατήσεων υπέρ των προαναφερομένων φορέων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ουδέτερου οικονομικού αποτελέσματος επί των αποδοχών των μετόχων και επί των εισροών στους εν λόγω φορείς. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται αξιωματικοί και ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμότητας καθώς και λοιποί υπόχρεοι που δεν φέρουν την ιδιότητα του μετόχου, πλην όμως μισθοδοτούνται βάσει των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων όπως οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης και οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και δεν εμπίπτουν οι εν αποστρατεία μέτοχοι και μερισματούχοι των εν λόγω φορέων.

Στην αιτιολογική έκθεση διευκρινίζεται ότι με τις υπουργικές αποφάσεις δεν παρέχεται εξουσιοδότηση να θεσπιστούν νέες κρατήσεις παρά μόνο να μεταβληθεί το ύψος, το ποσοστό και η βάση υπολογισμού των κρατήσεων που ήδη προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία κατά την 1/1/2017 και όπου κριθεί απαραίτητο οι όροι διενέργειας τους (πχ από εφάπαξ διενέργεια σε κατανομή της κράτησης σε περισσότερους μήνες). Λόγω της αναδρομικής ισχύος του ν.4472/2017 από 1/1/2017 με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος και των εν λόγω αποφάσεων από την ίδια ημερομηνία.

Σε περίπτωση που λόγω της αναδρομικής εφαρμογής προκύψει ότι τα ποσά των κρατήσεων υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα ποσά που προκύπτουν βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού τους παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας συμψηφισμών με επόμενες κρατήσεις.

Με την ίδια τροπολογία καθορίζεται ότι στις ελάχιστες περιπτώσεις που τα μετοχικά ταμεία επέστρεψαν στους μετόχους κρατήσεις για το βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας λόγω θανάτου των τέκνων τους εντός του 2017, τυχόν χρηματικές διαφορές που προκύπτουν κατόπιν επανυπολογισμού των κρατήσεων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, δεν αναζητούνται έναντι των λαβόντων αυτές.

Επίσης, καθορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ ως ανώτατο όριο της εφάπαξ χρηματικής αρωγής που καταβάλλεται σε κάθε ανήλικο τέκνο των οικογενειών στρατιωτικών που αποβιώνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται σε καιρό ειρήνης, αντί του ύψους 1 βασικού μισθού λοχαγού ως ίσχυε, δεδομένου ότι ο βασικός μισθός λοχαγού διαφοροποιείται με το νέο μισθολόγιο (ν.447/2017).

Αντίστοιχα καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ το ανώτατο όριο της εφάπαξ χρηματικής αρωγής που καταβάλλεται σε κάθε ανήλικο τέκνο των οικογενειών στρατιωτικών που αποβιώνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται σε καιρό ειρήνης, σε διατεταγμένη πτήση, πτώση με αλεξίπτωτο ή κατάδυση, αντί των 2 βασικών μισθών λοχαγού ως ίσχυε.

TAGS