Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η σχετική διαδικασία για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, από το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.

Αναλυτικότερα, ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου μεταξύ διευθύνσεως και τμήματος επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α’ οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’.
Ως προϊστάμενοι τμήματος και αυτοτελούς γραφείου επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’ που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α’. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β’, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β’ τέσσερα έτη.

Αναφορικά με τους ΟΤΑ α’ βαθμού, ως προϊστάμενοι διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος επί ένα τουλάχιστον έτος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ένα έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος, τότε επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’
Ως προϊστάμενοι τμήματος και αυτοτελούς γραφείου των ΟΤΑ α’ βαθμού επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β’, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β’ τέσσερα έτη.