Συνολικά 20 νομικά πρόσωπα – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καταγράφουν το α΄ τρίμηνο φέτος αρνητική απόκλιση άνω του 10% σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί από το υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Πρόκειται για τους φορείς: Πράσινο ταμείο, Ενικό ταμείο Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξης (ΕσΕΑΝ ΑΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Εθνικό Δίκτυο έρευνας και τεχνολογίας (ΕΔΕς), Πανεπιστήμιο Κρήτης Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., ΕΛΚΕ ΟΠΑ, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΚΕ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, ΕΚΑΒ, ΚΕΘΕΑ και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Ειδικότερα, από το ΓΛΚ σημειώνονται τα εξής:

  • Η απόκλιση των εσόδων του Πράσινου ταμείου οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε η αναμενόμενη προσέλευση των πολιτών για νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, κατά την περίοδο αναφοράς.
  • H απόκλιση των εσόδων για το ΕσΕΑΝ ΑΕ σε σχέση με τούς στόχους του τριμήνου οφείλεται στη μη ρευστοποίηση τίτλων του ελληνικού δημοσίου, τους οποίους διακρατεί ο φορέας.
  • Για τους Ειδικούς Λογαριασμού των Πανεπιστημίων υπάρχει ετεροχρονισμός των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, σε σχέση με τους στόχους τριμήνου που έχουν τεθεί. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνουν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.
  • Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Δίκτυο έρευνας και τεχνολογία (ΕΔΕΣ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, το ΕΚΑΒ, το ΚΕΘΕΑ και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), εμφανίζουν ομοίως ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών.
  • Η απόκλιση των εσόδων του Κέντρου Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ. έγκειται στη μη οριστικοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία αποτελούν την πηγή εσόδων του φορέα.
  • Σχετικά με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η αρνητική απόκλιση των εσόδων οφείλεται στα μειωμένα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συνολικά, τα αποτελέσματα των 44 νομικών προσώπων- φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με τον στόχο για το α΄ τρίμηνο κατά περίπου 111 εκατ. ευρώ περίπου.

TAGS