Οργανικά κέρδη 13,3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Attica Bank για το α’ τρίμηνο του 2015, έναντι οργανικών κερδών προ εκτάκτων αποτελεσμάτων ύψους 11,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 17,7% σε ετήσια βάση.

Επίσης, η τράπεζα ανακοίνωσε μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 13,3%. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 349 εκατ. ευρώ και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο 8,4%.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του πρώτου τριμήνου 2015 του ομίλου της Attica Bank, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, δήλωσε: «Το κύριο στοιχείο του πρώτου τριμήνου 2015 ήταν η επιδείνωση του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, με την εκροή καταθέσεων, η οποία είχε αρχίσει ήδη από το τέλος του προηγούμενου έτους, να συνεχίζεται. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μη αποδοχή προς χρηματοδότηση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και την υπαγωγή των ελληνικών τραπεζών για άντληση ρευστότητας στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Μηχανισμού Παροχής ‘Εκτακτης Ρευστότητας, οδήγησε σε περιορισμό των χρηματικών διαθεσίμων των τραπεζών και στην δυσκολία παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Η αβεβαιότητα αυτή και η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών οδήγησε σε συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 0,2% σε συνέχεια της μείωσης κατά 0,4% που είχε καταγραφεί στο τέταρτο τρίμηνο του έτους 2014.

Οι ανωτέρω εξελίξεις καθιστούν κρίσιμη την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας μεταξύ της χώρας και των εταίρων, με την οποία θα δίδονται απαντήσεις στις αναγκαιότητες της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργούνται οι συνθήκες επανεκκίνησής της σε μια νέα πιο εξωστρεφή βάση.

Η αναμενόμενη αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων της ελληνικήςκ με τους εταίρους – πιστωτές, θα οδηγήσει στη γρήγορη επιστροφή της ομαλότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γεγονός που διαμορφώνει προϋποθέσεις ουσιαστικής στήριξης της πραγματικής οικονομίας από τις τράπεζες, με τη Θετική συμβολή τους στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η Attica Βαnk έχει ήδη αποφασίσει την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της έως 433.350.948,42 ευρώ, διαδικασία η οποία βρίσκεται στη φάση των εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.

Παράλληλα, συνεχίζεται με εντεινόμενο ρυθμό το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της τράπεζας που έχει ξεκινήσει σε προηγούμενα έτη, με την οργανική κερδοφορία παρά τις αντιξοότητες που δημιουργεί το οικονομικό περιβάλλον, να αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά.

Τα οργανικά κέρδη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν σε 13,3 εκατ. ευρώ, έναντι οργανικών κερδών προ εκτάκτων αποτελεσμάτων 11,3 εκατ. ευρώ την συγκριτική περίοδο, αυξημένα, δηλαδή, κατά 17,7% σε ετήσια βάση. Τα έκτακτα αποτελέσματα ύψους 10 εκατ. ευρώ αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2014 και αναφέρονται σε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη που είχαν προκύψει από ειδική κατηγορία ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία είχαν αποκτηθεί εκτός της συνήθους δραστηριότητας της τράπεζας.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους διαμορφώθηκε σε 17,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 13,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2014. Οι δαπάνες μισθοδοσίας ως μέρος των λειτουργικών εξόδων διαμορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 13,4%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε 8,4%, με το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) να διαμορφώνεται σε 6,1%. Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 565 εκατ. ευρώ και καλύπτουν κατά 57% περίπου τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (εξαιρουμένων των ρυθμίσεων). Εάν, δε, ληφθούν υπόψη και οι εξασφαλίσεις των δανείων, η κάλυψη υπερβαίνει το 100%.

Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του ομίλου, που καταγράφονται για το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αποτυπώνουν και πιστοποιούν την ορθότητα των ενεργειών που έχει δρομολογήσει η διοίκηση βάσει του επιχειρηματικού σχεδιασμού της τράπεζας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Attica Bank να διατηρήσει την αυτόνομη πορεία της.

Τονίζεται ότι κεντρικός άξονας του επιχειρηματικού σχεδιασμού της τράπεζας ήταν και παραμένει η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου με μόνιμα χαρακτηριστικά μέσω του ελέγχου του λειτουργικού κόστους, της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων και της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της».

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη

– Τα οργανικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13,3 εκ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών-συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων αποτελεσμάτων- ύψους 21,3 εκ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

– Το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου για το τρίμηνο του 2015 διαμορφώθηκε σε ζημία 6 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 2,8 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014. Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 0,7 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, μετά την προσμέτρηση και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, διαμορφώθηκαν σε ζημία 6,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,8 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

– Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 349 εκατ. ευρώ.

– Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ.

– Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>90 ημερών εξαιρουμένων των ρυθμίσεων) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/03/2015 σε 26,4%.

– Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 31/03/2015 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 19 εκ. ευρώ περίπου έναντι προβλέψεων 18,5 εκ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,8% περίπου. Οι σωρευμένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 565,3 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 31/03/2015 διαμορφώθηκε σε 57% περίπου. Αντίστοιχα η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 180 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 31/03/2015 διαμορφώθηκε σε 60,6% περίπου.

– Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενους τόκους ειδικής κατηγορίας χρεογράφων του ελληνικού Δημοσίου.

– Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 30,9 εκατ. ευρώ έναντι 41,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 26%.

– Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους μειώθηκε κατά 13,3% και διαμορφώθηκε σε 17,7 εκατ. ευρώ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/03/2014.

– Οι αμοιβές και τα εν γένει έξοδα προσωπικού, είναι μειωμένα κατά 1,6 εκατ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2015, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 13,4%.

– Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 9 εκατ. ευρώ περίπου στο τρίμηνο του 2015 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.

– Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 3 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο συγκριτικό έτος, λόγω των εκροών που σημειώθηκαν εξαιτίας του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος.

– Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 δισ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε την 31/03/2015.

– Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου καθώς και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) διαμορφώθηκαν σε 8,4% και 6,1% αντίστοιχα, ξεπερνώντας τα όρια που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.