Σε καταβολή αποζημιώσεων προς τους καταναλωτές για βλάβες των ηλεκτρικών συσκευών που οφείλονται σε διακοπές ρεύματος συμφώνησε η ΔΕΗ, ύστερα από παρεμβάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Το ύψος της αποζημίωσης δεν έχει καθοριστεί ακόμη, αλλά σύμφωνα με τη ΡΑΕ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ευρώ ανά συμβάν και καταναλωτή, ενώ η ΔΕΗ έχει προτείνει 300 ευρώ για τις μονοφασικές και 400 ευρώ για τις τριφασικές παροχές.

Οι αποζημιώσεις σε περίπτωση τυχαίας διακοπής θα καταβάλονται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο καταναλωτής θα ενημερώνει τη ΔΕΗ για το συμβάν, εντός τεσσάρων ημερών και θα υποβάλει σχετική αίτηση

β) Η ΔΕΗ θα διερευνήσει τις αιτίες της βλάβης και θα παράσχει κάθε σχετικό στοιχείο στον καταναλωτή.

γ) Ο καταναλωτής θα θέσει επί δύο ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση της ΔΕΗ προς έλεγχο, πριν την επισκευή τους.

δ) Ο καταναλωτής θα υποβάλει στη ΔΕΗ, όταν του ζητηθεί, παραστατικό ηλεκτρολογικού συνεργείου, με το οποίο:

– περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και κατά το δυνατόν συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει των τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και

– τεκμηριώνεται το κόστος αποκατάστασης των βλαβών, ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.

ε) Ο καταναλωτής θα υπογράψει δήλωση με την οποία θα αποδέχεται ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ, και ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει είναι εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί

Η ΔΕΗ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων καταναλωτών εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή τους. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η ΔΕΗ θα καταβάλλει την αποζημίωση σε διάστημα ενός μήνα από την απόφαση επί της αίτησης.

Η ΔΕΗ καταβάλλει ήδη αποζημιώσεις, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που οι ζημιές οφείλονται σε λάθη εργαζομένων της ίδιας ή εργολάβων που εργάζονται για λογαριασμό της.

Το 2007, η ΔΕΗ κατέβαλε μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό αποζημιώσεις ύψους 25.000 ευρώ σε 46 καταναλωτές και το 2008 άλλα 65.000 ευρώ σε 122 καταναλωτές. Δεν δίνει ως τώρα αποζημιώσεις για ζημιές σε συσκευές που οφείλονται σε βλάβες του δικτύου από ανωτέρα βία (π.χ. πτώση δέντρων στα δίκτυα), σε αστοχία υλικού, σε βλάβες υπόγειων καλωδίων.

TAGS