Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς 11 ειδικοτήτων για μόνιμο διορισμό

Αφορά όσους πληρούν προϋποθέσεις διορισμού και δεν έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
18:08
15/01/2014
Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς 11 ειδικοτήτων για μόνιμο διορισμό
loading

Από τις 16 έως και τις 20 Ιανουαρίου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε μια από τις πιο κάτω ειδικότητες και που δεν περιλαμβάνονται στους αναρτημένους προσωρινούς πίνακες υποψηφίων για μόνιμο διορισμό σχολικού έτους 2013-14, αλλά αντίθετα εμπίπτουν στις κατά περίπτωση αναφερόμενες νομικές διατάξεις που μπορείτε να δείτε εδώ, να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τη διαδικασία που παρουσιάζεται ακολούθως:

Το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ακόλουθων κλάδων τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14, προτίθεται να προβεί σε διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών των πιο κάτω κλάδων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1,2,8 και 9 του άρθρου 9 του ν3848/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 2, του άρθρου 5 του ν3687/2008 στο πλαίσιο της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ.1. του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει.:

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕ17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ18.23 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ)

Εν όψει των ανωτέρω έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr/ προσωρινοί πίνακες διορισμών των ανωτέρων κλάδων ως ακολούθως:

Ενιαίος πίνακας με πραγματική προϋπηρεσία (πραγματική προϋπηρεσία έως 30.6.2010)

Ενιαίος Πίνακας με πραγματική προϋπηρεσία (πραγματική προϋπηρεσία έως 30.6.2010)

ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕ17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ18.23 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ)

Πίνακας  24μήνου

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

Πίνακας 30μήνου

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Σημειώνεται ότι στους εν λόγω πίνακες έχουν ενταχθεί αυτοδικαίως αποκλειστικά και μόνο οι εγγεγραμμένοι -σε εφαρμογή της αριθμ.111192/09.08.2013 εγκυκλίου- στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2013-2014 του οικείου κλάδου με προϋπηρεσία προσφερθείσα έως και 30.06.2010 που πληρούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3848/2010.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν περιλαμβάνονται στους, κατά τα ανωτέρω αναρτημένους προσωρινούς πίνακες υποψηφίων για μόνιμο διορισμό σχολικού έτους 2013-14, αλλά εμπίπτουν στις κατά περίπτωση νομικές διατάξεις να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με την παρούσα διαδικασία. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 16η Ιανουαρίου έως και 20η Ιανουαρίου 2014.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν απαιτείται η συμπλήρωση σχετικού εντύπου αλλά καθίσταται επιβεβλημένη η φυσική παρουσία του υποψηφίου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε μια

Α) εκ των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70

Β) εκ των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων:

ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕ17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ18.23 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ)

Προκείμενου να γίνει η ταυτοποίηση στοιχείων και να καταχωριστεί από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο η σχετική αίτηση στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Με την ολοκλήρωση της σχετικής καταχώρισης, ο υποψήφιος παραλαμβάνει μηχανογραφημένο έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-14 υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο της ηλεκτρονικής καταχώρισης.

Επισήμανση: Κατά την εμφάνιση στην οικεία Δ/νση ΠΕ ΔΕ ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίζει -πέραν της φωτοτυπίας δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου- και επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής κατά τα αναφερόμενα στην αριθμ. 111192/09.08.2013 εγκυκλίου (βλ. Μέρος Β’ – Κεφάλαιο Δ- Απαιτούμενα Δικαιολογητικά σελ.20) καθώς και βεβαιώσεις για τυχόν προϋπηρεσία που δεν είναι καταχωρισμένη στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

Διευκρινίσεις

1. Στους εν λόγω προσωρινούς πίνακες και αποκλειστικά όσον αφορά στην τρέχουσα διαδικασία διορισμών μονίμων 2013-14 έχουν συμπεριληφθεί και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προέβησαν αυτοβούλως σε απενεργοποίηση της αίτησης αναπληρωτή σχολικού έτους 2013-14

2. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι εντάχθηκαν στους πίνακες αναπληρωτών σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.17 του άρθρου 59. Του ν 3699/2011 περί κυρώσεων αναπληρωτών σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες υποψηφίων για μόνιμο διορισμό εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική αίτηση για την παρούσα διαδικασία.

3. Δεν παραλαμβάνονται αιτήσεις/ενστάσεις επανεξέτασης των μορίων πραγματικής προϋπηρεσίας επί των αναρτημένων με την παρούσα προσωρινών πινάκων δεδομένου ότι η όλη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με την κύρωση των οικείων πινάκων αναπληρωτών του τρέχοντος σχολικού έτους.

4. Με το πέρας της οριζόμενης προθεσμίας θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr οι οριστικοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία και οι πίνακες 24μηνου και 30μηνου. Θα ακολουθήσουν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σχετικές εγκύκλιοι για την υποβολή αιτήσεων-προτιμήσεων περιοχών διορισμού ανά κλάδο και ειδικότητα.

5. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τα τυπικά προσόντα ανά κλάδο, την προϋπηρεσία που δύναται να αναγνωρισθεί και γενικότερες πληροφορίες/νόμιμες διατάξεις ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 111192/09.08.2013, ενώ οι ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και πίνακα διορισμού αναμένεται να δημοσιοποιηθούν με τις εγκυκλίους που θα εκδοθούν μετά την ανάρτηση των πινάκων.


Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει