Σε διαβούλευση τέθηκε το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις

Προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου, μέχρι την 28 Μαρτίου


ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21:21
11/03/2016
Σε διαβούλευση τέθηκε το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις
loading

Αναρτήθηκε, σήμερα, προς διαβούλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://www.opengov.gr/ypoian/?p=6339 το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Οι κοινωνικοί εταίροι και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου, μέχρι την 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00.

Το δεύτερο μέρος του νόμου θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Με τα άρθρα του νόμου που τέθηκαν σε διαβούλευση, θεσπίζονται κανόνες:

- Για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών.

- Για τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών.

- Για το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τομέα των δημοσίων συμβάσεων και

- για τη διοικητική διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έπειτα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα δημόσιων διαγωνισμών, «λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για αγαθά ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη αγορά ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών».

Επίσης, αναφέρεται ότι, όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 10 ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής.

Ο νόμος αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94) και της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως αναφέρεται σχετικά στον νόμο.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει