Παράδοση τείνουν να γίνουν οι άδειες σχολικές αίθουσες ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πολλοί μαθητές της Γ’ τάξης εγκαταλείπουν τα σχολικά θρανία για να προετοιμαστούν εντατικά για τις εξετάσεις που πλησιάζουν. Μια βόλτα σε ένα λύκειο θα πείσει τους περισσότερους για την αλήθεια των όσων γράφονται.

Μαθητές δήλωσαν στο newsbeast.gr, ότι ελάχιστοι πηγαίνουν πλέον στο σχολείο. Ειδικά στα μαθήματα κατεύθυνσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου από τους 22 μαθητές παρακολουθούν 3-4, συνήθως όσοι δεν ενδιαφέρονται για τις πανελλαδικές και έχουν πολλές απουσίες. Όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε προς τη λήξη των μαθητών όλο και αυξάνονται οι απόντες.

Βέβαια δε συμβαίνει το ίδιο με τα φροντιστήρια. Οι μαθητές της Γ’ τάξης συνεχίζουν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους, που συνήθως αυξάνονται όσο πλησιάζουν οι πανελλαδικές. Όπως δήλωσαν στο newsbeast.gr καθηγητές φροντιστηρίων, οι μαθητές σε πολλές περιπτώσεις ζητούν να αλλάξει το πρόγραμμα και να μεταφερθούν τα μαθήματα πρωινές ώρες αφού δεν πηγαίνουν σχολείο.

Οι συνολικές απουσίες που μπορούν να πραγματοποιήσουν υπό προϋποθέσεις οι μαθητές ανέρχονται σε 164. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τη νομοθεσία για να εξασφαλίσει ο μαθητής τις 164 απουσίες θα πρέπει να έχει μέσο όρο τουλάχιστον 15, διαγωγή κοσμιοτάτη και να προσκομίσει δικαιολογητικά για την ασθένειά του.

Χαρακτηρισμός φοίτησης

1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.Δ. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08)

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

γ. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.

δ. Στη περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες … ) με βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι πραγματοποιούμενες απουσίες θεωρούνται ως μη γενόμενες (Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).

Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη

Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των 114 και 164 απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκαέξι.

Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το ∆ιευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη 24 απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

Παραθέτουμε πληροφορίες για τη δικαιολόγηση των απουσιών όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του 7ου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Δικαιολόγηση απουσιών

Για τη δικαιολόγηση απουσιών ενός μαθητή είναι απαραίτητο να προσέλθει ο κηδεμόνας στο γραφείο της Διευθύντριας στο σχολείο και να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο, προσκομίζοντας, εφόσον υπάρχει, βεβαίωση από ιατρό.

1. Για την δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

3. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μιάς ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Οι μεμονωμένες ώρες (μία, δύο, τρείς κ.λ.π.) δικαιολογούνται μόνο με ιατρική βεβαίωση. Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες των δέκα.

4. Την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης ενημερώνει τον κηδεμόνα του οποίου το παιδί έχει ξεπεράσει τις 25 απουσίες

5. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

6. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά με την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά:

α. ιατρικές βεβαιώσεις, β. αιτήσεις – βεβαιώσεις κηδεμόνων που προσκομίστηκαν μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσμη υποβολή τους με αιτιολογημένη απόφασή του.

7. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες μαθητών για λόγους υγείας, με ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίωση αν η πάθηση είναι εμφανής και μη χρήζουσα απόδειξης:

α. Για μεμονωμένες ή συνεχείς ώρες ημερήσιου προγράμματος και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών (π.χ. γιατί από αμέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή από αμέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι μαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου,

β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήματα – αναπηρία)

Καλόγηρος Βασίλειος
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.