Ο αριθμός των ωρών στα πλαίσια της υπερωριακής απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθορίστηκε με ΦΕΚ για το προσωπικό που είναι αποσπασμένο, διατίθεται ή διορίζεται σε Γραφεία Βουλευτών, Γενικών Γραμματέων κ.α.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ και Ασφαλιστικών Οργανισμών, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των υπαλλήλων που αποσπώνται ή διατίθενται ή διορίζονται στα εν λόγω γραφεία.

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, για το προσωπικό που αποσπάται ή διατίθεται ή διορίζεται στα κατωτέρω Γραφεία και καλύπτει οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης μέχρι 31−12−2015, ως εξής:

Α1. Για τους υπαλλήλους καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: i. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες ii. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 8 ώρες iii. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες

Α2. Για τους υπαλλήλους καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, μέχρι τριάντα (30) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: i. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες ii. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 7 ώρες iii. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6hς πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 8 ώρες Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία των περιπτώσεων Α1 και Α2 θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των Φορέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Β. Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι είκοσι πέντε (25) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

i. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 14 ώρες ii. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 5 ώρες iii. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 6 ώρες

Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή απασχόληση ή απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των παραπάνω υπαλλήλων της περίπτωσης Β των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργεία, Νοσοκομεία κ.λπ.), εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων για την πληρωμή των αποζημιώσεων.

Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται στα παραπάνω Γραφεία της ίδιας περίπτωσης Β από νομικά πρόσωπα και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η αποζημίωση για υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, θα καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα προαναφερόμενα γραφεία.

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους όλων των προαναφερόμενων περιπτώσεων της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.

Ειδικότερα για το αποσπασμένο ή διατιθέμενο από Ν.Π.Ι.Δ προσωπικό το ωρομίσθιο του μισθολογικού κλιμακίου της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου θα υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του βαθμού ή Μ.Κ. του βαθμού στο οποίο αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας και τα τυπικά του προσόντα, σύμφωνα με την αριθ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 2/24378/0022/22−3−2012 (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ) όμοια και ισχύει.

Καλόγηρος Βασίλειος
TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.