Τα πάντα για τη φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ

Πληροφορίες για προϋποθέσεις, μοριοδότηση και επιλογή υποψηφίων


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11:28
03/09/2013
Τα πάντα για τη φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ
69
loading

Στη λεγόμενη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσονται τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης γνωστά με το αρκτικόλεξο ΙΕΚ. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ τα οποία έχουν ως αποστολή τους, σύμφωνα με το νόμο 2009/1992, την παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς και την εξασφάλιση στους εκπαιδευόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα ΙΕΚ ως θεσμός έχουν πλέον πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας και έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των μαθητών που τα επιλέγουν για τη συνέχιση των σπουδών τους. Άλλωστε ακόμα και οι μαθητές που δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ΙΕΚ αποτελούν μία από τις εναλλακτικές τους που μπορούν να τους οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Ακολούθως θα παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες ώστε να ενημερωθούν γονείς και μαθητές για τις αιτήσεις, τα κριτήρια κ.α.


Δημόσια ΙΕΚ

Σήμερα υπάρχουν ΙΕΚ που ανήκουν στο υπουργείο Παιδείας, στον ΟΑΕΔ και στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ). Στα παραπάνω θα προσθέσουμε και το ΙΕΚ που ανήκει στη Σιβιτανίδειο Σχολή. Οι προϋποθέσεις επιλογής για όλα τα δημόσια ΙΕΚ είναι κοινές ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο υπάγονται διοικητικά.


Δικαιολογητικά - Χρόνος κατάθεσης - Επιλογή σπουδαστών


Χρόνος κατάθεσης αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σε ένα από τα ΙΕΚ που επιθυμεί να φοιτήσει κάθε Σεπτέμβριο για το χειμερινό εξάμηνο και κάθε Ιανουάριο για το εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα. Για το χρόνο υποβολής εκδίδεται σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων.


Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων αποτελούν τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ [υποχρεωτικό].

2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του ΙΕΚ για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία [υποχρεωτικό].

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΙΕΚ. Σε περίπτωση έλλειψης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου θα προσκομίζεται πιστοποιητικό δήμου [υποχρεωτικό].

4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή δημόσιας υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

5. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου First Certificate ή άλλης οριζόμενης γλώσσας εκτός της ελληνικής, αντίστοιχου επιπέδου, σε ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. [υποχρεωτικό με βάση την ειδικότητα].

8. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23-6-2000), όπως ισχύει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων η διεύθυνση του κάθε ΙΕΚ καταχωρεί τα στοιχεία των υποψηφίων φοιτητών σε πληροφοριακό σύστημα της Περιφέρειας και ακολούθως μετά από την επεξεργασίας και τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτίζει πίνακα επιλεγέντων καθώς και επιλαχόντων.


Μοριοδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μοριοδοτείται το απολυτήριο λυκείου ή γυμνασίου, η τυχών υπάρχουσα προϋπηρεσία, ενώ προβλέπεται μοριοδότηση και για κοινωνικά κριτήρια όπως είναι η πολυτεκνία και η τριτεκνία.

Επίσης και η ηλικία αποτελεί κριτήριο επιλογής. Πιο αναλυτικά για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

1. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

2. Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα: Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200άδα η ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, 5 μόρια με ανώτατο όριο τα 20.

3. Η ηλικία του υποψηφίου, 2 μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.

4. Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό δήμου ή επίσημο έγγραφο της Ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, (5) πέντε μόρια.

5. Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό δήμου, τρία (3) μόρια.

Επίσης υπάρχει πρόβλεψη και για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων και με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23-6-2000), όπως εκάστοτε ισχύει.


Μοριοδότηση ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Αν και τα κριτήρια μοριοδότησης είναι περίπου τα ίδια παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.


Α. Το Βαθμό Τίτλου Σπουδών

Ο βαθμός του τίτλου σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα το διπλάσιο του γενικού βαθμού, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

Σε περίπτωση, που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε κλίμακα διαφορετική από την εικοσαβάθμια, γίνεται αναγωγή σε εικοσαβάθμια κλίμακα.


Β. Την προϋπηρεσία στην ειδικότητα
, είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα

Συγκεκριμένα: 1) Για έξι (6) μήνες πλήρεις, ή 150 ημερομίσθια – έξι (6) μόρια

2) Για κάθε μήνα πέραν των έξι (6), ή για κάθε 25 ημερομίσθια πέραν των 50 – ένα (1) μόριο, με ανώτατο τα είκοσι (20) μόρια συνολικά.

Προϋπηρεσία μικρότερη των έξι (6) μηνών, ή των 150 ημερομισθίων δεν λαμβάνεται υπόψη.


Η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη, μόνο όταν ταυτίζονται τα αντικείμενα απασχόλησης με την ειδικότητα που επιλέγεται. Στην προκειμένη περίπτωση ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών των ΕΠΑ. Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για πρακτική άσκηση.

Η προϋπηρεσία των υποψηφίων αποδεικνύεται από:

α) Βεβαίωση ΙΚΑ, ή Δημόσιας Υπηρεσίας (αν υπάρχει), στην οποία θα αναγράφονται, ανάλογα, τα ημερομίσθια, ή τα έτη υπηρεσίας, που τυχόν πραγματοποίησε σε συγκεκριμένη ειδικότητα ο υποψήφιος.

β) Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (εάν υπάρχει).


Γ. Την ηλικία των υποψηφίων

Τρία (3) μόρια ανά έτος, μετά το 18ο μέχρι το 25ο έτος, με ανώτατο όριο τα είκοσι ένα (21) μόρια.
Ως αφετηρία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

Δ. Την ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα (και τριτέκνου), ή του τέκνου πολύτεκνης (και τρίτεκνης) οικογένειας.

Η ιδιότητα αυτή μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια.


Ε. Την ιδιότητα ορφανού εξ ενός ή δύο γονέων

- Τρία (3) μόρια εξ ενός
- έξι (6) μόρια εκ των δύο

Τα μόρια των ορφανών προσμετρώνται, εφόσον οι υποψήφιοι δεν έχουν υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας τους.


Οι πίνακες περιέχουν αναλυτικά τα μόρια επιλογής κατά κατηγορία και αθροιστικά για όλους τους υποψηφίους επιλεγέντες.

Διευκρινίζουμε ότι:

1) Σε περίπτωση ισοβαθμιών, τη σειρά καθορίζουν με προτεραιότητα:

α) Η προϋπηρεσία.
β) Ο βαθμός τίτλου.
γ) Η ιδιότητα πολύτεκνου, (τρίτεκνου) ή ορφανού.

2) Υποψήφιος, που επιλέγεται σε περισσότερες από μια ειδικότητες, αναγράφεται μόνο στον πίνακα της πρώτης κατά σειρά προτίμησης ειδικότητας.

3) Η σειρά προτίμησης ισχύει μόνο για τους επιλεγέντες, με βάση το σύνολο των μορίων.


Μοριοδότηση ΙΕΚ ΟΤΕΚ

Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ, γίνεται με μοριοδότηση με τα εξής κριτήρια:

1. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου). Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών αποτυπώνεται σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

2. Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα πρώτης επιλογής είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα:

Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη διακοσάδα (200άδα) ή ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, τρία (3) μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12 μόρια) δηλαδή:

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

  ΜΟΡΙΑ

  ΜΗΝΕΣ

  ΜΟΡΙΑ

           0-150

        0

       0-6

        0

        151-350

        3

 6  ½ -18

        3

        351-550

        6

18 ½ -30

        6

        551-750

        9

30 ½ - 42

        9

        751- ….

      12

42½ -…

      12

3. Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Ως έτος εκκίνησης μοριοδότησης θεωρείται το έτος 1993, δηλαδή οι γεννηθέντες από:

1/1/1993 έως και 31/12/1993

    2   μόρια

1/1/1992 έως και 31/12/1992

    4   μόρια

1/1/1991 έως και 31/12/1991

    6  μόρια

4. Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, τέσσερα (4) μόρια.

5. Η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης δήμου ή κοινότητας, τέσσερα (4) μόρια.

6. Την πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

7. Την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

8. Η ύπαρξη οικογενειακής τουριστικής επιχείρησης ανάλογης δραστηριότητας προς την πρώτη επιλογή του στον ελλαδικό χώρο του γονέα ή του υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια.

Δίδακτρα

Στα δημόσια ΙΕΚ οι σπουδαστές καταβάλλουν δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών. Στα ΙΕΚ του ΟΤΕΚ το κόστος ανά εξάμηνο είναι 250 ευρώ. Μπορεί όμως να μειωθεί στα 125 ευρώ αν ο σπουδαστής έχει χαμηλό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα. Τα δίδακτρα για τα ΙΕΚ που ανήκουν στο υπουργείο Παιδείας είναι λίγο πιο αυξημένα και φθάνουν τα 367 ευρώ. Μπορούν όμως να μειωθούν στα 190 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα του σπουδαστή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Παιδείας κάθε σπουδαστής των ΙΕΚ θα επιδοτείται με 630 ευρώ οπότε θα καλύπτεται το κόστος των σπουδών του στα δημόσια ΙΕΚ ενώ το εν λόγω ποσό θα μπορεί να καλύψει μέρος των διδάκτρων και στα ιδιωτικά ΙΕΚ.


Ποιοι εγγράφονται στο 1ο ή το 3ο εξάμηνο

Όσοι τελικά επιλεχθούν για να φοιτήσουν σε ένα ΙΕΚ θα γραφτούν στο 1ο ή στο 3ο εξάμηνο. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο δικαίωμα εγγραφής στο α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Αντιθέτως δικαίωμα εγγραφής στο γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, καθώς και ΤΕΕ Β’ Κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.


Φοίτηση - Αξιολόγηση - Πιστοποίηση

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι σπουδαστές των ΙΕΚ παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Αξιολόγηση

- Με εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και
- με τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Οι σπουδαστές, με την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η βεβαίωση αυτή τους παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Ο βαθμός του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης είναι κριτήριο επιλογής από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη σε θέσεις του δημόσιου τομέα.


Εξετάσεις πιστοποίησης

Στις εξετάσεις πιστοποίησης συμμετέχουν οι απόφοιτοι τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών ΙΕΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, όπως προαναφέρθηκε, να είναι κάτοχοι βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ). Την ευθύνη της ενημέρωσης για τις εξετάσεις την έχει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, παρακολουθώντας:

- την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (eoppep.gr),
- τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και
- μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο τηλέφωνο 210-2709150.

Οι εξετάσεις βασίζονται στις κεκτημένες γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων ΙΕΚ αναλόγως ειδικότητας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητάς του, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (eoppep.gr) και μέσω της διαδρομής: Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων -> Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ -> Κανονισμοί Κατάρτισης Ειδικοτήτων ΙΕΚ Κάθε Κανονισμός Κατάρτισης Ειδικότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο ερωτήσεων (και όχι απαντήσεων) από τις οποίες κληρώνονται τα προς εξέταση θέματα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/2012-05-29-10-16-57.


Επιμέλεια – επεξεργασία

Καλόγηρος Βασίλειος
Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ
Επιστημονικός υπεύθυνος EMPLOY

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

69
σχόλια
 1. avatar Μαρια κορομηλα

  Καλησπερα μια ερωτηση ... εχω αποφοιτησει απο ΔΙΕΚ νοσηλευτικης γενικης νοσηλειας σε ειδηκοτητα βρεφονηπιοκομειας η κ βοηθος φαρμακειου κανω 2 η 1 χρονο

 2. avatar Κλεοπατρα

  Θα θελα να ρωτισω στο ΙΕΚ μπορεις να πας σε οποια ειδικοτητα θελεις ενω ερχεσαι απο ΕΠΑΛ με αλλη ειδικοτητα;;

 3. avatar Nektaria kesidou

  Γεια σας θα ηθελα να ρωτησω αν γινεται θα παω σε ενα δημοσιο ιεκ μονο με το απολυτηριο χωρις πανελλινιες ;
  Ευχαριστω!

 4. avatar Μπια

  εχω το δημοσιο Ιεκ του ΟΑΕΔ Διοίκηση Επιχειρήσεων κ λογιστική μηχανογράφηση εχω παρει τη βεβαιωση αλλα δεν εχω παρει την πιστοποίηση απο πολυ παλια. Μπορω δωσω τωρα για πτυχιο μετα απο τοσα χρονια ειναι πανω απο δεκα χρονια

 5. avatar Μαρία Σαρρή

  Με απολυτήριο Γυμνασίου μπορεί κάποιος να κάνει εγγραφή στη Σιβιτανίδειο;

 6. avatar Μαρία Σαρρή

  Μαρία:Με απολυτήριο Γυμνασίου μπορεί κάποιος να κάνει εγγραφή στη Σιβιτανίδειο;

 7. avatar ΚΑΤΡΙΝ

  Καλημέρα!!!! Θα μπορούσε κάποιος να μου πει εαν έχουμε ενα τμήμα 23/24 ατόμων σε ένα ιεκ πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται στα εργαστηριακά μαθήματα;;;;;;;

 8. avatar Mairin

  Θα ηθελα να σας ρωτησω. Εαν ενα τμημα ιεκ λειτουργει για τελευταιο έτος (π.χ. Εργοθεραπεια) και λογω επαγγελματικων υποχρεωσεων η παρακολουθηση των μαθηματων του 2ου ετους δεν ειναι δυνατη τότε τι γινεται; Ο μαθητης αυτος ποτε θα μπορεσει να παρακολουθησει το 2ο έτος;
  Χάνεται το πτυχιο; Υπαρχει καποια νομοθεσια για αυτο;

 9. avatar Βill

  Καλησπερα γινεται να συνεχησο 3ο εξαμηνο δημοσιο ιεκ στην ιδια ειδηκοτητα ενω τα αλλα 2 τα εχω κανει σε ιδιωτηκο (ειμαι κ σε τει ιδιας ιδικοτητας αν παιζει καποιο ρολο)

 10. avatar .μαρακι

  Καλημερα να ρωτησω .εχω βγαλει τεε β κυκλο β .νοσηλευτρια και θα παω ιδιωτικο ιεκ λογο βαθμου κ ωρων στην ιδια ειδικοτητα για επιπεδο 5 .
  ποσα μορια πιανω οταν εχω και τα 2 ;
  Και ο βαθμος του ιεκ βλεπετε η του τεε που ειναι μικρος σχεδον μηδενικος ;;;

 11. avatar ΙΩΑΝΝΑ90

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ Δ.ΙΕΚ;

  1. avatar Θοδωρης Παπ

   4 εξάμηνα συν την προϋπηρεσία πριν τις εξετάσεις για πτυχίο.

 12. avatar nameless62626

  Σε περιπτωση που καποιος εχει χαμηλο βαθμο απολυτηριου ή πτυχιου (πχ 11) σε μια περιοχη χωρις μεγαλη ζητηση για τα ιεκ μπορει να εγγραφει;

 13. avatar giorgos09

  όταν ξεκινας ενα ΔΙΕΚ παίρνεις και πάσο το οποιο ισχύει στα ΜΜΜ?

  1. avatar J111

   ναι

 14. avatar παπα

  Γεια σας! Επιθυμώ να συμμετέχω σε δημόσιο ΙΕΚ στην ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων. Επειδή πήγαινα σε ΕΠΑ.Λ. και είχα ακολουθήσει αυτή την ειδικότητα, μου είχαν πει, ότι άμα πάω σε κάποιο ΙΕΚ θα συνεχίσω από το 2ο έτος, διότι στο ΕΠΑ.Λ. είναι σαν να κάνεις το 1ο έτος. Αυτό, για το δημόσιο ΙΕΚ ισχύει; Επίσης, έχω κάρτα ανεργίας. Θα χρειαστεί να την σταματήσω ή θα μπορώ να την έχω ενεργή; Και τέλος, για να κάνω αίτηση, θα βλέπω στην σελίδα του δημόσιου ιεκ που ενδιαφέρομαι, αν έχουν την αίτηση;

 15. avatar stella33

  Γεια σας εχω τελειωσει ιεκ εχω την πιστοποιηση και θα ηθελα να ξαναπαω σε δευτερη παρομοια ειδικοτητα!θα μπορουσα να παω απ ευθυας στο τριτο εξαμηνο?

 16. avatar Μαρια1999

  Γεια σας θα ηθελα να ρωτησω αν γινεται θα παω σε ενα δημοσιο ιεκ μονο με το απολυτηριο χωρις πανελλινιες ;

  Ευχαριστω!

 17. avatar Διονυσης α

  Γεια σας σας παρακαλώ να μου απαντήσεις κάποιος ενδιαφέρονται για τον τομέα της μαγειρικής σε δημόσιο ιεκ.. και δν κατέχω κάποιο πτυχίο ξένης γλώσσας θα με δεχτούν;;

 18. avatar Πετρίδης Πέτρος

  Τι διαφορά έχουν τα Δ.ΙΕΚ με τα ΙΕΚ ως προς το πτυχίο και τις εξετάσεις ποιστοποίοισης

 19. avatar Κελυ

  Καλησπέρα!Έχω τελειώσει το 2008 στο Ιεκ του οαεδ την ειδικότητα: τεχνίτης περιποίησης νυχιών και έχω πάρει την πιστοποίηση! Πριν ξεκινησω τη σχολή,μας είχαν πει από το ιεκ ότι μπορούμε να ανοιξουμε μαγαζί για νυχια!Τώρα που εψαχνα να δω τι χρειαζεται ακριβώς για να ανοιξω,μου ειπαν πως το πτυχίο μου είναι επιπέδου 1 και πώς για να ανοιξω το δικό μου κατάστημα πρέπει να έχω πτυχίο επιπέδου 5.Γνωρίζετε πως μπορώ να φτάσω στο επίπεδο 5 και που μπορώ να απευθυνθω για να μπορέσει κάποιος να με κατευθύνει;;

  1. avatar σοφια ε.

   με πανελλήνιες στη σχολη αισθητικης..

 20. avatar User4

  Τωρα θα μπω στο Παντειο πανεπιστήμιο αλλα με
  Ενδιαφερει πολυ και το τμήμα αισθητικής στο δημόσιο ΙΕΚ μπορω να κανω και τα δυο ;

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει