Με ρύθμιση του σχεδίου νόμου καταργείται τέλος το οποίο καταβάλλονταν από τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων για τη φοίτησή τους. Η κατάργηση του, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση αποσκοπεί στη μείωση των διδάκτρων «πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους , το οποίο καταβάλλεται από τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων, η κατάργηση του οποίου αποσκοπεί στη μείωση των διδάκτρων», ενώ το ίδιο αναφέρεται και στην έκθεση συνεπειών « η κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των διδάκτρων».

Σύμφωνα με ΦΕΚ του 2006 το προβλεπόμενο στο άρθρο 46 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α) παράβολο για τη φοίτηση των μαθητών στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία, το οποίο καταβάλλεται επιπλέον των διδάκτρων, ορίζεται από το σχολικό έτος 2006−2007 ως κατωτέρω:

− Σε 60 ευρώ για ετήσια δίδακτρα ύψους έως 5.000 ευρώ.

− Σε 70 ευρώ για ετήσια δίδακτρα ύψους από 5.001 έως 7.000 ευρώ.

− Σε 100 ευρώ για ετήσια δίδακτρα ύψους από 7.001 ευρώ και άνω.

Ως ετήσια δίδακτρα ορίζονται αυτά που καθορίζονται και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τους ιδιοκτήτες των σχολείων.

Τα ανωτέρω έσοδα πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ακολουθούν η τροποποιημένη ρύθμιση που εμπεριέχεται στην υποπαράγραφο Δ13: Καταργούμενες – Τροποποιούμενες διατάξεις.

«Για την ίδρυση, λειτουργία και μεταφορά Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, για την υποβολή ενστάσεων κατά των πρωτοβαθμίως επιβαλλομένων κυρώσεων, για την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, καθώς και για τις εξετάσεις των μαθητών στα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδομένους τίτλους σπουδών από αυτά, καταβάλλονται παράβολα, εξέταστρα και εκπαιδευτικά τέλη, τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών».

Πριν την τροποποίηση η εν λόγω παράγραφος του νόμου 682/77 ανέφερε τα εξής:

«Διά την ίδρυσιν, λειτουργίαν και μεταφοράν Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, δια την υποβολήν ενστάσεων κατά των πρωτοβαθμίως επιβαλλομένων πειθαρχικών κυρώσεων, δια την εγγραφήν εις την επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, ως και δια την φοίτησιν και τας εξετάσεις των μαθητών εις τα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδομένους τίτλους σπουδών υπ’ αυτών, καταβάλλονται παράβολα, εξέταστρα και εκπαιδευτικά τέλη, τα οποία καθορίζονται εκάστοτε δια κοινών αποφάσεων των υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών».

Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.