Αυλαία στη συγχώνευση Alpha Bank – Eurobank

Στις 26 Απριλίου μπαίνει η «ταφόπλακα» στο τραπεζικό deal


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
21:07
03/04/2012
Αυλαία στη συγχώνευση Alpha Bank - Eurobank
loading

Στις 26 Απριλίου αναμένεται να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alpha Bank προκειμένου να αποφασίσει την παύση των εργασιών συγχωνεύσεως με την Eurobank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που απέστειλε η Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα κριθεί να εγκρίνει:

-Την παύση των εργασιών και της διαδικασίας συγχώνευσης της Alpha Bank δι' απορροφήσεως της Eurobank.

-Την ανάκληση του συνόλου των από 15ης Νοεμβρίου 2011 αποφάσεων της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Alpha Bank.

-Την αποδέσμευση της Alpha Bank από κάθε συμβατική σχέση μετά ή υπέρ της Eurobank και την χορήγηση οικείων εξουσιοδοτήσεων.

-Την επικύρωση των πάσης φύσεως υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών, ως και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών αυτού, προστηθέντων, πληρεξουσίων και εντολοδόχων, της Alpha Bank αναφορικά με τη συγχώνευση με την Eurobank.

Στην ανακοίνωση της Αlpha Bank αναφέρονται τα εξής:

«Κατά την άποψη της Τραπέζης, είναι προφανές ότι έχει συντελεσθεί ουσιώδης μεταβολή των οικονομικών και λοιπών δεδομένων, επί των οποίων είχε βασισθεί: (i) η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η από 15ης Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης ως προς την οικονομική σκοπιμότητα, επιχειρηματική λογική και αναμενόμενες ωφέλειες εκ της συγχωνεύσεως, και (ii) το σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως του ενιαίου σχήματος, το οποίο και αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του όλου εγχειρήματος.

Υπό το πρίσμα τούτο, η Τράπεζα θεωρεί ότι η συγχώνευση, όχι μόνο δεν προσθέτει αξία, αλλά και προκαλεί ζημία, στην ίδια και στους Μετόχους αυτής, ώστε (πλέον) να μην δύναται να τεκμηριωθεί (και) από οικονομικής απόψεως, ως τούτο επεξηγείται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα (πλην άλλων):

(A) Συνεπεία ολοκληρώσεως του PSI+ επέρχεται άμεση και οριστική μείωση των βασικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (Common Core Tier I) και των δύο συγχωνευομένων τραπεζών. Είναι τέτοιο δε το μέγεθος της επιπρόσθετης ζημίας που το νέο, εκ συγχωνεύσεως, ενιαίο σχήμα επωμίζεται, ώστε να καθίσταται για τους Μετόχους της Τραπέζης μη συμφέρουσα η συμμετοχή σε αυτό, ακόμα και αν συνυπολογίζοντο οι εκ της συγχωνεύσεως ωφέλειες. Εν προκειμένω, συνεπεία του PSI+ και μόνον, το ενιαίο (εκ συγχωνεύσεως) σχήμα, θα υφίστατο επιπρόσθετη επιβάρυνση άνω των 9 δισ. ευρώ (προ φόρων) σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς βάσει των οποίων το πλαίσιο συμφωνίας συγχωνεύσεως είχε διαμορφωθεί. Η αναλογία των Μετόχων της Τραπέζης στις επιπρόσθετες ζημίες είναι δυσανάλογη των εκ της συγχωνεύσεως ωφελειών.

(B) Υπό το φάσμα των αυξημένων αναγκών για την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας του ενιαίου σχήματος στο ελάχιστο οριζόμενο επίπεδο, το αρχικώς καταρτισθέν, στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως, σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως, ύψους 3,9 δισ. ευρώ καθίσταται μη υλοποιήσιμο και σε κάθε περίπτωση ανεπαρκές.

Πέραν τούτων, υφίστανται θέματα μεταξύ των Μερών που άπτονται της μη εκπληρώσεως (όπως η Τράπεζα αντιλαμβάνεται) συμβατικών υποχρεώσεων της Eurobank εκ της μεταξύ των Μερών συμφωνίας (ως αυτή είθισται σε παρόμοιες συναλλαγές), η οποία (επιφυλασσομένου του νόμου) περιλαμβάνει συνήθεις ρήτρες περί δηλώσεων αμφοτέρων των Mερών, κυρώσεων επί παραβιάσεως των υποχρεώσεών τους κ.λπ.

Εν όψει των προαναφερθέντων, επιβεβαιούται η εκ του καθήκοντος πίστεως υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης να ενημερώσει περί απάντων τούτων τους Μετόχους και, μετ' αντιστοίχου προτάσεώς του, να ζητήσει την επ' αυτών κρίση τους.

Συγκεκριμένα, το καθήκον πίστεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης έναντι του νομικού προσώπου, ως τοιούτου νοουμένου της δεσμεύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3016/2002), επάγεται υποχρέωση του τελευταίου, εφόσον ευλόγως κρίνει (ως εν προκειμένω), να εισαγάγει εκ νέου το αυτό θέμα στην κρίση του βουλητικού οργάνου της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου το σύνολο των Μετόχων της Τραπέζης, μετ' ακροάσεως της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο της προασπίσεως των συμφερόντων του νομικού προσώπου και των Μετόχων αυτού) να αποφασίσει, επί επικαιροποιημένης βάσεως και δυνάμει νεωτέρων στοιχείων που θα τεθούν υπόψη του, περί της συγχωνεύσεως ή/και περί (τυχόν) διαφοροποιήσεως των όρων αυτής».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει