Τροποποιήσεις είχαμε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ΦΕΚ στον κανονισμό της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Συγκεκριμένα προστίθεται μια ακόμα ειδικότητα αυτή της πληροφορικής ενώ η διάρκεια φοίτησης στη σχολή από δυο έτη αυξάνεται σε τρία έτη γεγονός που μας το επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παρατίθεται το σχετικό χωρίο: Στην παράγραφο «1» του άρθρου «49» η φράση «… δύο χρόνια» αντικαθίσταται με τη φράση «…τρία (3) έτη».

Το άρθρο 49 (ΦΕΚ 36Β/1990), παράγραφος 1 ανέφερε ότι η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δυο χρόνια.

Όσον αφορά τις ειδικότητες αυτές σύμφωνα με το ΦΕΚ 305Β/2003 άρθρο 7 ήταν:

Α. ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ
Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Δ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥΡΓΟΥ
Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
Ζ. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΩΣ
Η. ΥΛΙΚΟΝΟΜΟΣ

Όπως σημειώθηκε στην παράγραφο «1» του άρθρου «7» προστίθεται υποπαράγραφος «θ» ως εξής:

«θ. Πληροφορικής»

Επίσης αντικαταστάθηκαν αρκετές παράγραφοι για παράδειγμα η παράγραφος «7» του άρθρου «53» αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Δόκιμος κρίνεται επανεξεταστέος εάν συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη από 50% σε ένα (1) έως τρία (3) το πολύ μαθήματα. Η επανεξέταση διενεργείται για μεν τους αποτυχόντες Α’ εξαμήνου (1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών), πριν από τις εξετάσεις Β’ εξαμήνου, για δε τους αποτυχόντες Β’ εξαμήνου (1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών), εντός 10−30 ημερών από το πέρας των εξετάσεων του εξαμήνου. Οι επανεξεταζόμενοι εάν επιτύχουν, λαμβάνουν στο μάθημα που εξετάσθηκαν βαθμολογία 50%, ανεξάρτητα από εκείνη που πέτυχαν κατά την επανεξέταση».

Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 62»

Διακοπή – Αναβολή Εκπαίδευσης

1. Σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης ή γενικής επιστράτευσης, μπορεί με απόφαση του ΓΕΑ να διακόπτεται ή να συντομεύεται η εκπαίδευση των Δοκίμων της Σχολής.

2. Όταν διακόπτεται η εκπαίδευση, οι Δόκιμοι της Σχολής εντάσσονται προσωρινά στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας ως εξής:

α. Οι Δόκιμοι της 1ης τάξης με το βαθμό του Υποσμηνία και σειρά αρχαιότητας αυτή που πέτυχαν κατά την εισαγωγή τους στη Σχολή. Τοποθετούνται δε σε διάφορες Μονάδες της ΠΑ για κάλυψη των αναγκών ανάλογα με τις ειδικότητες που έδωσε η Σχολή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν τους έχει απονεμηθεί ειδικότητα, αυτοί κατανέμονται σε διάφορες εργασίες ως ανειδίκευτοι.

β. Οι Δόκιμοι της 2ης τάξης με το βαθμό του Υποσμηνία και με σειρά αρχαιότητας αυτή που πέτυχαν κατά τις τελικές εξετάσεις προαγωγής τους από την 1η στη 2η τάξη. Αυτοί τοποθετούνται στις διάφορες Μονάδες της ΠΑ για την κάλυψη των αναγκών, ανάλογα με την ειδικότητα που πήραν στη Σχολή.

γ. Οι Δόκιμοι της 3ης τάξης με το βαθμό του Σμηνία και με σειρά αρχαιότητας αυτή που πέτυχαν κατά τις τελικές εξετάσεις προαγωγής τους από τη 2η στη 3η τάξη. Αυτοί τοποθετούνται στις διάφορες Μονάδες της ΠΑ για την κάλυψη αναγκών, ανάλογα με την ειδικότητα που πήραν στη Σχολή.

3. Μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης ή γενικής επιστράτευσης ή όταν αποφασισθεί η επανάληψη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια αυτής, τότε:

α. Οι Δόκιμοι της 1ης και 2ης τάξης επανέρχονται στη Σχολή με το βαθμό που έχουν και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους μέχρι να αποφοιτήσουν, οπότε και εντάσσονται στα μόνιμα στελέχη της ΠΑ με τον προβλεπόμενο βαθμό (Σμηνία) και σειρά αρχαιότητας αυτή που πέτυχαν μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή.

β. Για τους Δόκιμους της 3ης τάξης αποφασίζει το ΓΕΑ, αν θα επιστρέψουν στη Σχολή για συνέχιση της εκπαίδευσής τους ή αν θα θεωρηθεί αυτή ότι τελείωσε και πρέπει να ενταχθούν στα Μόνιμα στελέχη της ΠΑ».

θ. Το άρθρο «68» αντικαθίσταται ως εξής:

Σχολής, Αρχηγός της πρώτης τάξης και Αρχηγός στην ειδικότητα ή στο τμήμα που ανήκει. Ο αρχαιότερος κάθε ειδικότητας ή τμήματος σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις, ονομάζεται Αρχηγός αντίστοιχης ειδικότητας ή τμήματος.

2. Ο πρώτος Δόκιμος μετά το τέλος της 1ης τάξης και σύμφωνα με τον Τελικό Πίνακα Συνολικής Βαθμολογίας που έχει κυρωθεί από τη ΔΑΕ, ονομάζεται με ημερήσια Διαταγή της Σχολής, Αρχηγός της δεύτερης τάξης και Αρχηγός στην ειδικότητα ή στο τμήμα που ανήκει. Ο αρχαιότερος κάθε ειδικότητας ή τμήματος σύμφωνα με τον Τελικό Πίνακα Συνολικής Βαθμολογίας που έχει κυρωθεί από τη ΔΑΕ, ονομάζεται Αρχηγός αντίστοιχης ειδικότητας ή τμήματος.

3. Ο πρώτος Δόκιμος μετά το τέλος της 2ης τάξης και σύμφωνα με τους Τελικούς Πίνακες Συνολικής Βαθμολογίας που έχουν κυρωθεί από τη ΔΑΕ, ονομάζεται Αρχισμηνίας Αρχηγός των Δοκίμων της Σχολής. Από τους επόμενους κατά σειρά επιτυχίας, ο Δκτής της Σχολής με Ημερήσια Διαταγή, ονομάζει βαθμοφόρους Δοκίμους (Επισμηνίες, Σμηνίες και Υποσμηνίες), τόσους, όσους απαιτούν οι ΠΟΥ της Σχολής. Η ονομασία αυτή είναι προσωρινή για την κάλυψη διοικητικών αναγκών της Σχολής και παύει να ισχύει με το πέρας της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της 3ης τάξης».

ι. Η παράγραφος «1» του άρθρου «89» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης της 3ης τάξης, συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Σχολής ο τελικός πίνακας συνολικής βαθμολογίας, που περιλαμβάνει τη σειρά επιτυχίας των Δοκίμων ανεξάρτητα από την ειδικότητα».

2. Η ισχύς της άρχεται από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τους εισακτέους στη ΣΤΥΑ από το Ακαδημαϊκό Έτος που έπεται της δημοσίευσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό ΦΕΚ

Καλόγηρος Βασίλειος
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.