Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης δίνοντας πληροφορίες σε θέματα που αφορούν τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4186/2013 που έχει εφαρμογή από τις 17 Σεπτεμβρίου. Την εγκύκλιο την έχει αναρτήσει στο δικτυακό της τόπο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων απ΄ όπου και αντλήθηκαν οι πληροφορίες.

Υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης από την Υπηρεσία είναι το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου (21 έως 30 Απριλίου) ενώ η αποχώρηση γίνεται, αυτοδίκαια, με τη λήξη του διδακτικού έτους.


Αιτήσεις παραίτησης μετά την 31 Μαΐου

A) παρ. 20, σύμφωνα με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86).

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους.

Β) παρ. 21. Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου εκπαιδευτικούς, στους οποίους χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια και ρυθμίζει την υποχρέωση προσφοράς υπηρεσίας στην εκπαίδευση, μετά τη λήξη αυτής.

Στελέχη Εκπαίδευσης

Γ) παρ. 23. Για τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης, στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχολικών συμβούλων με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α΄), έχουν εφαρμογή όλες οι κείμενες διατάξεις για τους σχολικούς συμβούλους του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Επιπλέον, οι σχολικοί σύμβουλοι της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, κατατάσσονται στον Α’ βαθμό, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄), εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στους σχολικούς συμβούλους που δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, απονέμεται ο Α’ βαθμός κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α’, οι σχολικοί σύμβουλοι της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.

Σχολικοί Σύμβουλοι

Σε ότι αφορά την κατάταξη ή την απονομή του βαθμού Α΄ των εν λόγω σχολικών συμβούλων, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας ποιοι εξ’ αυτών δεν κατέχουν το βαθμό Α’, καθώς και τα έτη υπηρεσίας τους, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση. Σε ότι αφορά τη μισθολογική τους κατάταξη, αρμόδιοι είναι οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης (άρθρο 19, παρ. 10 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 όμοια (ΦΕΚ 2214 τ. Β’).

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε ΑΕΙ -ΤΕΙ

παρ.35. Στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την άσκηση διδακτικού έργου, ο χρόνος της απόσπασης αναγνωρίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου για όλες τις συνέπειες, εφόσον η αναγνώριση πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος του ΑΕΙ.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.