Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί ,φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί άλλα και άλλοι πτυχιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν 335 θέσεις ετήσιας απασχόλησης σε έργο που υλοποιείται από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Καποδιστριακό, Πατρών με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ».

Επίσης 40 θέσεις προσφέρονται σε γυμναστές, καθηγητές πληροφορικής, μουσικής και θεάτρου όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια του άρθρου από το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες.

Περιοχές εργασίας:

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μια μόνο από τις περιφέρειες όπου υλοποιείται το έργο και οι οποίες παρουσιάζονται πιο κάτω. Στις περιφέρειες όπου αναγράφονται και οι νομοί, για παράδειγμα Στερεάς Ελλάδας, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν ένα νομό απασχόλησης. Πιο αναλυτικά οι περιφέρειες είναι:

– Αττικής (περιλαμβάνει τις περιοχές : Ασπρόπυργος, Καματερό, Ζεφύρι, Άνω Λιόσια, Χαλάνδρι, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Αχαρνές, Αγ. Βαρβάρα, Αθήνα, Μέγαρα, Ίλιον)

– Κρήτης (Ν. Χανίων, Ν. Ρεθύμνου, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου)

– Πελοποννήσου : Ν.Κορινθίας, Ν. Αργολίδας, Ν. Αρκαδίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Μεσσηνίας

– Στερεάς Ελλάδας (Ν. Εύβοιας, Ν.Βοιωτίας, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Φωκίδας, Ν. Ευρυτανίας

– Νότιου Αιγαίου

– Βόρειου Αιγαίου

– Ιονίων Νήσων : Ν. Κέρκυρας, Ν. Κεφαλονιάς

– Ηπείρου

– Θεσσαλίας

– Δ. Ελλάδας : Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν.Αιτωλοακαρνανίας

Χρονική διάρκεια εργασίας – σύμβαση

Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου έως και τις 31/12/2014. Σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, δύναται η επέκταση – ανανέωση συμβάσεων έως τη λήξη της επέκτασής του, εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής.

Αιτήσεις- προθεσμία

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 20 Δεκεμβρίου έως και τις 8 Ιανουαρίου και ώρα 13.00. H πρόσκληση θα δημοσιευτεί εκ νέου, εάν προκύψει ανάγκη. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.K.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στη διεύθυνση:

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών, Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 10561, Αθήνα.
Με την ένδειξη: Πρόταση για το Έργο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

1. Επιστημονικοί συνεργάτες

Τις 300 θέσεις των επιστημονικών συνεργατών με αρμοδιότητες όπως η διδασκαλία σε φροντιστηριακά τμήματα και η προετοιμασία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος υποδοχής για τα Νήπια στην προσχολική αγωγή μέσα και από τη διδασκαλία μπορούν να τις διεκδικήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες:

· Φιλολογίας

· ΦΠΨ Ψυχολογίας

· Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης

· Παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής αγωγής

· Μαθηματικών

· Φυσικής

2. Ειδικοί συνεργάτες και ερευνητές

Επίσης μπορούν Φιλόλογοι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, μαθηματικοί και φυσικοί να διεκδικήσουν και τις 30 θέσεις ειδικών συνεργατών καθώς και τις 5 θέσεις ερευνητών

Άλλες εκπαιδευτικές ειδικότητες: Γυμναστές, καθηγητές μουσικής, θεάτρου, πληροφορικής

Εκτός όμως από τις πιο πάνω ειδικότητες προσφέρεται και μικρότερος αριθμός θέσεων, 40 στον αριθμό σε πτυχιούχους Κινηματογράφου, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικών Σπουδών, Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Πληροφορικής, και Γεωπονικής

Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο στάδια:

Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά τους προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων.

Β) Τελική επιλογή. Σε δεύτερη φάση, με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η επιτροπή θα βαθμολογήσει τις προτάσεις ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

Μοριοδότηση

Για θέσεις επιστημονικών συνεργατών και ερευνητών (φιλόλογοι, δάσκαλοι κλπ)

Μοριοδοτούμενα κριτήρια

Μονάδες

Βαθμός τίτλου σπουδών

Χ100

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο αυτής

θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών.  

120

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό

αντικείμενο της θέσης

200

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό

αντικείμενο

100

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

100

Μεταπτυχιακός τίτλος διετούς φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

150

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον

φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

70

Μεταπτυχιακός τίτλος διετούς φοίτησης σε

άλλο γνωστικό αντικείμενο

100

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

30

Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες

5 ανά μήνα

Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες

8 ανά μήνα

Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες

9 ανά μήνα

Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες

8 ανά μήνα

Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες

5 ανά μήνα

Εμπειρία για κάθε επιπλέον μήνα

4 ανά μήνα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

150

Ειδικοί συνεργάτες (φιλόλογοι, δάσκαλοι κλπ) και πληροφορικής, γυμναστές κλπ.

Κριτήρια

Μονάδες

Βαθμός τίτλου σπουδών

Χ 40

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Για τους επόμενους 12

5 ανά μήνα

Για τους επόμενους 12

8 ανά μήνα

Για τους επόμενους 12

9 ανά μήνα

Για τους επόμενους 12

8 ανά μήνα

Εμπειρία για κάθε επιπλέον μήνα

5 ανά μήνα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

150

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.