Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις και δίδακτρα 2.500 ευρώ


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
16:55
24/07/2014
Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
loading

Μεταπτυχιακό που απευθύνεται σε νέες και νέους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ των αντίστοιχων ειδικοτήτων Παιδαγωγικών, Μαθηματικών, Θετικών Επιστημών, ΤΠΕ, καθώς και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (προσχολικής, δημοτικής, δευτεροβάθμιας και άλλων επιπέδων και μορφών εκπαίδευσης) προσφέρει το τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το εν λόγω μεταπτυχιακό θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και φέρει τον τίτλο: «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση». Πληροφορίες για το ΜΠΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (ΦΕΚ 1137, 05/05/2014) μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://www.pse.aegean.gr/dithenet.

Δίδακτρα

Με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 2.500 ευρώ για το διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησης (12 μήνες) τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500 μήνες μέσα σε 20 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων, 1.000 ευρώ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο και 1000 μήνες στην έναρξη του 2ου εξαμήνου. Σε περιπτώσεις οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής μ.φ., τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις επαναφοίτησης σε μάθημα/μαθήματα, καταβάλλεται αναλογικά το αντίστοιχο ποσό από το σύνολο των διδάκτρων.

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα είναι υπερεντατικό και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. γ’ της §1 του άρθρου 6 του Ν.3685/2008, ορίζεται σε 2 εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις

Για την εισαγωγή στο ΜΠΣ δεν απαιτούνται εξετάσεις ενώ για την επιλογή συνεκτιμούνται μια σειρά από προσόντα των υποψηφίων καθώς η προφορική συνέντευξη που δίνουν οι υποψήφιοι και η οποία έχει βαρύτητα 30% στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

- Στη διαπίστωση της γενικής και συστηματικής επιστημονικής ενημέρωσης του υποψήφιου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.

- Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου

- Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

Μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής:

i. Ο βαθμός (βασικού) πτυχίου πιστώνεται έως 10 α.μ.

ii. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του υποψηφίου πιστώνεται έως 5 α.μ.

iii. Παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. πιστώνεται έως 5 α.μ.

iv. Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο του υποψηφίου. Πιστώνεται έως και 10 αξιολογικές μονάδες.

Το ερευνητικό – επιστημονικό έργο του υποψηφίου αξιολογείται και βαθμολογείται μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία κρίσης.

Η εξακρίβωση της συνάφειας της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, καθώς και του ερευνητικού – επιστημονικού έργου του υποψηφίου γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

v. Τα πρόσθετα πτυχία ή διπλώματα Α.Ε.Ι. μπορούν να πιστωθούν έως 10 α.μ. Ο/η υποψήφιος/α που έχει και άλλα πτυχία, πέραν του πρώτου, από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μπορεί να πιστωθεί έως 10 α.μ. ως εξής: Έως 5 μονάδες για την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος , έως 3 α.μ. και έως 2 α.μ. για κάθε δεύτερο και τρίτο πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχα. Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής μοριοδοτούνται μόνον όταν είναι αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η συνάφεια των επιπλέον πτυχίων ή διπλωμάτων με το περιεχόμενο του ΠΜΣ κρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

vi. Η επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής, πιστώνεται έως 5 α.μ.. Ο/Η υποψήφιος/α που έχει επαρκή πιστοποιημένη γνώση και άλλων ξένων γλωσσών πέραν της μιας, πιστώνεται επιπρόσθετα με 2 α.μ. ανά γλώσσα. Η επαρκής γνώση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου την ημέρα της προφορικής συνέντευξης.

vii. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. κατοχή διδακτορικού τίτλου, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στη διεύθυνση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ) (έως 5 α.μ.)

Ο βαθμός του πτυχίου που έχει καταθέσει ο υποψήφιος λαμβάνεται υπόψη και σε περίπτωση ισοψηφίας. Το σύνολο των α.μ. που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα τα οποία διαθέτει, όπως περιγράφονται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 αξιολογικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής αξιολόγησης του. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται και στον κανονισμό του μεταπτυχιακού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η διεπιστημονική προσέγγιση αναζητάει τις συνδέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τα όρια μεταξύ των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ, τις κοινές περιοχές με άλλα πεδία και τις γνωστικές ιδιότητες, που αναδύονται σε τρία επίπεδα:

- σε επίπεδο επιστημολογίας και μάθησης.

- σε επίπεδο διδασκαλίας και σχολικής μονάδας.

- σε επίπεδο εκπαιδευτικής καινοτομίας και παιδαγωγικής.

Σε αυτούς τους άξονες περιεχομένου δομούνται τα σεμινάρια, διαρθρώνονται τα εργαστήρια και διαχέεται ο φόρτος εργασίας και παρακολούθησης του ΠΜΣ σε ένα πλήρες πρόγραμμα ετήσιας εντατικής φοίτησης (σύνολο 52 εβδομάδες) με 75 ECTS. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται:

- Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 8 υποχρεωτικά μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια 2 διδακτικών εξαμήνων και

- Εκπόνηση και επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας που ολοκληρώνεται με το τέλος του χρόνου φοίτησης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, το πρόγραμμα μαθημάτων θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2015 και η φοίτηση θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας τον Ιανουάριο του 2016. http://www.pse.aegean.gr/dithenet/?page_id=45

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στη Ρόδο, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε εντατικούς κύκλους (modules) ανά μήνα, με χρήση και μη εργάσιμων ημερών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση φοιτητών και φοιτητριών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το αρχικό ενδιαφέρον τους μαζί με την αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Στη συνέχεια θα εκδοθεί λεπτομερής προκήρυξη ώστε να κατατεθούν οι πλήρεις αιτήσεις για να αξιολογηθούν τυπικά και ουσιαστικά οι υποψηφιότητες σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό. Η πρόσκληση των υποψηφίων για συνεντεύξεις προβλέπεται για τις 19 Οκτωβρίου, ώστε να διευκολυνθούν στην ενδεχόμενη παρακολούθηση του σχετικού συνεδρίου που πραγματοποιείται στη Ρόδο (ltee.org/sekpy2014).

Η τελική κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων θα ανακοινωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2015, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες της εγγραφής.

Συμβουλευτικά, για την προπαιδευτική περιπλάνηση των ενδιαφερομένων στην ευρεία προβληματική του ΜΠΣ αναφέρονται στην ανακοίνωση τα παρακάτω βιβλία:

- IlyaPrigogyne «Το τέλος της βεβαιότητας», Εκδόσεις Κάτοπτρο, 1997,

- AlbertJacquard «Η επίγνωση των ορίων», Εκδόσεις Κάτοπτρο, 1994

- Moshé Flato «Η ισχύς των Μαθηματικών» Εκδόσεις Κάτοπτρο, 1993

- HenriPoincaré «Η αξία της επιστήμης» Εκδόσεις Κάτοπτρο, 1997

- Φ. Καλαβάσης, Μ.Μεϊμάρης (επ.) «Διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών και της Διδασκαλίας τους», Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών V, Εκδόσεις Gutenberg, 2000

- SeymourPapert «Νοητικές θύελλες» Εκδόσεις Οδυσσέας, 1991

- Thomas S. Kuhn «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων» Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, 1997

- GastonBachelard, «Το νέο επιστημονικό πνεύμα» Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.pse.aegean.gr/dithenet και στο 22410 – 99421 καθημερινά. Fax: 22410-99420, [email protected]

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει